Evaluatie

Aan het eind van de proefperiode vindt een evaluatiegesprek plaats. Bij dit gesprek zijn de verantwoordelijk leidinggevende en de manager vrijwilligerszaken aanwezig. De gesprekspunten worden van tevoren aan de vrijwilliger bekend gemaakt. Uiteraard kan de vrijwilliger zelf ook punten toevoegen.

In het gesprek wordt besproken of het werk voldoet aan de verwachtingen, de vrijwilliger dit op de juiste manier invult en of de samenwerking met collega-vrijwilligers en beroepskrachten goed verloopt. De manager vrijwilligerszaken maakt van het evaluatiegesprek een verslag. De vrijwilliger kan binnen een termijn van twee weken reageren op de weergave van het gesprek in dit verslag. Vervolgens wordt het verslag aan de leidinggevende toegezonden.

Indien er geen aandachtspunten of problemen zijn is er geen aanleiding voor een vervolggesprek en treedt de vrijwilliger definitief in dienst.

Vervolggesprek


Zijn er zaken die bijstelling behoeven, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. Vooraf wordt vastgelegd welke punten in het gesprek aan de orde komen en welke weg zal worden bewandeld om tot de gewenste verbetering te komen. Dit betekent tegelijkertijd dat de vrijwilliger niet definitief wordt aangesteld, maar dat er sprake is van een verlenging van de proefperiode.

Een evaluatiegesprek is in principe een eenmalig gesprek ter afsluiting van de proefperiode. Vervolggesprekken kunnen echter zonodig op elk willekeurig moment na de definitieve indiensttreding van een vrijwilliger plaatsvinden als één van de hierboven genoemde betrokkenen hierom vraagt. Gesprekspunten worden van tevoren aan de deelnemers bekend gemaakt. Gemaakte afspraken worden na een in overleg vastgestelde termijn geëvalueerd.

Als een gewenste verbetering uitblijft kan de manager vrijwilligerszaken in overleg met de leidinggevende besluiten de overeenkomst met de vrijwilliger te beëindigen.
Disclaimer© 2006-2014 UMC Utrecht, Alle rechten voorbehouden