Pijnstillers worden veel gebruikt en ieder jaar krijgt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), onderdeel van het UMC Utrecht, meer meldingen over vergiftigingen hiermee. Vooral de stijging in vergiftigingen met opioïde pijnstillers, met name oxycodon, is opmerkelijk. Dit staat vermeld in het Jaaroverzicht 2017 van het NVIC.
 
Veel pijnstillers, zoals paracetamol en ontstekingsremmende middelen als ibuprofen, diclofenac en naproxen, zijn zonder recept verkrijgbaar. Deze pijnstillers zijn in veel huishoudens aanwezig en worden geregeld in overdosering ingenomen. Al jaren is paracetamol het geneesmiddel waarover het NVIC het meest geraadpleegd wordt en ieder jaar neemt het aantal vragen hierover met een paar procent toe. In 2017 resulteerde dit in ruim 2600 consulten over paracetamol. Dezelfde toename wordt gezien bij de ontstekingsremmende pijnstillers, waarbij in 2017 1100 meldingen over ibuprofen gingen.
 
Opioïde pijnstillers zijn alleen op recept verkrijgbaar. Echter, in de afgelopen jaren is het aantal gebruikers van opioïden sterk gestegen. Dit geldt met name voor het gebruik van oxycodon: het aantal gebruikers steeg van ruim 75.000 in 2007 tot bijna 372.000 in 2016. Het aantal overdoseringen met oxycodon volgt deze trend en stijgt navenant. In 2017 werden bij het NVIC 280 mogelijke vergiftigingen met oxycodon gemeld. Dit is 6,5 maal zoveel als in 2008 (43 gevallen). Deze sterke stijging zet onverminderd door: in de eerste helft van 2018 zijn 215 overdoseringen gemeld. Gezien het feit dat het bij opioïden om sterke pijnstillers gaat, is bij  overdoseringen ziekenhuisopname vaak noodzakelijk. Op kleinere schaal ziet het NVIC ook een toename in overdoseringen met de opioïde pijnstiller fentanyl: 33 meldingen in 2017 ten opzichte van 18 in 2015. Ondanks signalen van een toegenomen beschikbaarheid van fentanyl op de Europese illegale drugsmarkt, lijkt misbruik van fentanyl in Nederland slechts op zeer beperkte schaal plaats te vinden.
 
Een andere opmerkelijke trend in het Jaaroverzicht 2017 is de toename van het aantal bedrijfsongevallen. In 2017 werden bij het NVIC 685 bedrijfsongevallen gemeld; hierbij waren 713 personen betrokken. Dit is een sterke toename ten opzichte van 2016, toen het aantal bedrijfsongevallen 476 bedroeg. Vaak gaat het om  inademing van een gas, damp of poeder dat per ongeluk vrijkomt bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bij vloeistoffen komt geregeld huid- en oogcontact voor. Defecten aan apparatuur, onvoldoende kennis over de gevaren van het werken met chemische stoffen en onvoldoende gebruik van beschermende kleding liggen vaak ten grondslag aan deze bedrijfsongevallen. Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen ongelukken voorkomen worden door een betere afstemming van werkzaamheden tussen bedrijf, onderaannemers en betrokken werknemers. Deze toename in het aantal ongevallen is een zorgelijke ontwikkeling, omdat bedrijfsongevallen de opmaat kunnen vormen tot grotere calamiteiten. Het NVIC werd in 2017 geraadpleegd over 53 van dergelijke grotere ongevallen en calamiteiten met gevaarlijke stoffen.
 
24/7 bereikbaar voor hulpverleners
Het NVIC is de nationale vraagbaak voor huisartsen, medisch specialisten en andere hulpverleners bij acute vergiftigingen. Het NVIC geeft 24/7 informatie over de effecten en behandeling van vergiftigingen bij mensen en dieren. In Nederland bestaat geen meldingsplicht voor acute vergiftigingen en alleen vergiftigingen waarbij artsen en andere hulpverleners advies nodig hebben, worden bij het NVIC gemeld. In 2017 werd het NVIC 47.958 keer telefonisch geraadpleegd over vergiftigingen bij 35.911 mensen en 7162 dieren. Daarnaast is 100.970 keer gebruik gemaakt van de website www.vergiftigingen.info, waar hulpverleners zelf de toxicologische informatie van het NVIC kunnen raadplegen. Door het grote aantal informatieverzoeken per jaar, heeft het NVIC goed inzicht in trends in het aantal vergiftigingen in Nederland. Het Jaaroverzicht 2017 is te vinden op de website van het NVIC.