'Dichtbij als het kan, specialistisch als het nodig is', dat is de noemer waaronder het UMC Utrecht en het Diakonessenhuis een intensievere samenwerking zijn aangegaan op het gebied van maag-, darm- en leverziekten. Nederland kent ongeveer twee miljoen buikpatiënten. De verwachting is dat dit aantal verder zal toenemen, zodat er druk op de toegangstijden ontstaat. 

Beste behandellocatie voor de patiënt
In deze samenwerking kijken de zorgverleners van beide ziekenhuizen naar alle verwijzingen van huisartsen naar een maag-, darm- en leverarts. Zo bepalen ze meteen wat de beste behandellocatie voor de patiënt is en voorkomen ze onnodige diagnostiek of polibezoek. De tweede- en derde lijn samen één voordeur: snel de beste zorg op de juiste plaats. Patiënten beslissen overigens altijd zelf waar  zij uiteindelijk behandeld willen worden.

Betere overdracht van patiëntgegevens
De samenwerking moet ook leiden tot een betere overdracht van patiëntgegevens, zoals digitale beelduitwisseling. Hiervoor kunnen zorgverleners in beide ziekenhuizen gebruik maken van een nieuwe verbinding (XDS). De digitale toegang tot dezelfde actuele gegevens voorkomt onnodig, dubbel onderzoek bij een patiënt. Een groot voordeel voor patiënten én kostenbesparend. Uiteraard moeten patiënten vooraf toestemming geven voor het delen van informatie uit het medisch dossier met een arts in het andere ziekenhuis. De XDS-verbinding tussen het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht is uniek in onze regio.

Blijere dokters en tevredener patiënten
Bas van Tuyl, maag- darm- leverarts Diakonessenhuis: “Doordat we mee kunnen kijken in het medisch dossier van het andere ziekenhuis, is het veel gemakkelijker om even collegiaal te overleggen. Twee weten meer dan één en we vullen elkaar in de tweede en derde lijn goed aan qua kennis en ervaring. Dat geeft dus een sneller en nog beter beargumenteerd behandeladvies voor patiënten”. Frank Vleggaar, maag- darm- leverarts in het UMC Utrecht: “Doordat we nu samen en sneller kunnen zien wat de juiste plek is voor patiënten, doen we allemaal waar we het beste in zijn. Met als resultaat tevredener patiënten die nog betere zorg krijgen en blijere dokters. En vanuit academisch perspectief kunnen we nu ook makkelijker samenwerken bij studies”.

Huisartsenpraktijken
De samenwerking van de afdelingen maag-, darm en leverziekten is een pilot, waarin het effect van het werkproces met een geselecteerd aantal huisartsenpraktijken geevalueerd zal worden. De pilot duurt tot november 2018. De intensievere samenwerking tussen het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht gaat breder dan alleen de maag-, darm en leverziekten. Ook bij hartfalen, geboortezorg en via de Mobility Clinic lopen zulke initiatieven.