Terug

Aanvullende informatie bij het aanvragen van een studie

Vroegtijdig contact

Het is van belang om vroegtijdig contact op te nemen met het studieteam voor advies over bepalingen, materialen en logistiek of wanneer een vakinhoudelijke bijdrage bij de opzet van de studie gewenst is.

Toestemmingsdocumenten

Het CDL werkt alleen mee aan onderzoek waarvoor alle vereiste documenten, waaronder toestemming van de Raad van Bestuur, METC en TCBio zijn afgegeven. Bij het in behandeling nemen van de aanvraag verzoeken wij u ons deze documenten toe te sturen. Hangende een beoordeling kan wel met de inrichting van de studie worden gestart. De studie kan echter niet starten voordat alle benodigde documenten aangeleverd zijn.

Materiaal

Zorg ervoor dat het juiste materiaal wordt afgenomen, verwerkt en ingevroren. Vers materiaal dient in ieder geval binnen één uur na afname ingeleverd te worden. Bij sommige materialen en bepalingen gelden speciale afnamecondities, bijvoorbeeld op ijs, tegen licht beschermd of direct naar het laboratorium. Het studieteam kan adviseren over het juiste materiaal, de verwachtingen en de wijze van opslag. In het UMC Utrecht wordt een geselecteerd pakket aan afnamebuizen gehanteerd. Uitzonderingen hierop worden slechts beperkt toegestaan. Informeer tijdig wat de mogelijkheden zijn.

Patiëntnummer (PIN)

Voor het aanvragen van een studie dienen studiedeelnemers van het UMC Utrecht over een patiëntnummer (PIN) te beschikken. Het patiëntnummer is nodig voor de identificatie, registratie, logistiek en voor het uitvoeren van bepalingen. Opslag van materiaal kan gecodeerd (bij opslag biobankmateriaal is dit standaard).

Resultaten

Resultaten worden standaard gerapporteerd in HiX en worden bewaard conform ISO 15189. In overleg kan eventueel worden afgeweken van de standaard. Voor batchmetingen worden aparte afspraken gemaakt over rapportage.

Studieformulier

Voor elke studie wordt door het studieteam in samenspraak met de aanvrager een studieformulier op maat gemaakt. Dit formulier is gebaseerd op de gemaakte afspraken en kan uitsluitend door het studieteam gewijzigd worden.
Na verwerking van de aanvraag worden studieformulieren door het CDL één jaar digitaal bewaard. Voor een aantal studies is het ook mogelijk om via HiX een aanvraag te doen. Informeert u naar de mogelijkheden wanneer u daarin interesse heeft.

Opslag materiaal

Materiaal voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in het UMC Utrecht wordt opgeslagen in de Centrale Biobank van het UMC Utrecht. Overig materiaal kan tijdelijk worden opgeslagen bij het CDL.

Afronden

Als een studie is beëindigd, ontvangt het studieteam CDL graag bericht en zal de studie worden afgerond. Het studieteam laat de onderzoeker weten wanneer relevante studiedocumentatie opgehaald kan worden.

Einddatum

Wanneer het studieteam na de aangegeven einddatum geen bericht heeft ontvangen, wordt een herinnering gestuurd. Zonder tegenbericht wordt de studie drie maanden na de einddatum als afgerond beschouwd. De einddatum van een studie kan in onderling overleg voor een bepaalde termijn verlengd worden.