Terug

Cursus zorgvaardigheden bij kinderen

Vanuit het ziekenhuis worden regelmatig kinderen naar huis geplaatst met chronische beademing. Het kan nodig zijn om deze kinderen te beademen via een tracheacanule. Deze cursus heeft als doelstelling de cursist de vaardigheden aan te leren die nodig zijn om de voorbehouden- en risicovolle handelingen bij de zorg aan chronisch beademde kinderen veilig en verantwoord uit te kunnen voeren.

Scholing CTB

Professionele zorgverleners van niveau 1 t/m 5 mogen zelfstandig voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren bij cliënten met chronische beademing. In de dagelijkse praktijk zien wij dat de beademingszorg bij kinderen vooral wordt uitgevoerd door gespecialiseerde kinderverpleegkundigen.
De uitvoering van deze handelingen is gebonden aan voorwaarden zoals die in de wet BIG zijn geformuleerd:

  • Er moet een uitvoeringsopdracht zijn van de verantwoordelijke arts.
  • Deze arts geeft aanwijzingen voor de uitvoering van de handelingen.
  • De arts is altijd bereikbaar voor overleg.
  • De opdrachtgevende arts beoordeelt de zorgverlener als bekwaam in de uitvoering van de handelingen.

Het cursustraject bestaat uit

De cursusdag

Voorafgaand aan de cursusdag leest u de reader en maakt u de daarin verwerkte studieopdrachten. Deze readers zijn de basis van deze cursusdag. Er wordt uitleg gegeven over de zorg voor het tracheostoma, gebruik van hoesttechnieken, de chronische beademing en de wettelijke kaders. De deelnemers kunnen tijdens de scholing oefenen in een aantal vaardigheden. De scholing wordt afgesloten met een korte evaluatie. 

Het praktijkdeel

De deelnemers moeten in een vervolgtraject de vaardigheden aanleren en zich hierin bekwamen. Dit kan in de praktijk zijn aan de hand van de praktijkleeropdrachten of een zelf te regelen traject voor deelnemers die in een instelling werken waar geen gedelegeerde toetsers zijn. Hierover kunt u altijd overleggen met het CTB Utrecht. Afhankelijk van de setting/woonvorm worden de vaardigheden getoetst en afgetekend. In principe is de deelnemer, mits de vaardigheid voldoende wordt beheerst, hierna bekwaam en bevoegd om deze vaardigheid zelfstandig uit te voeren. Daarbij moet wel worden vermeld dat de deelnemer zichzelf ook bekwaam en bevoegd moet weten om de vaardigheden uit te voeren.

De deelnemer ontvangt aan het eind van het cursustraject een bekwaamheidsverklaring. De duur van het gehele cursustraject is afhankelijk van de oefenmogelijkheden in de werkomgeving alsmede de inzet van de cursist de geboden oefenmogelijkheid te willen benutten.Het cursustraject mag niet langer dan 6 maanden duren. Indien deze termijn overschreden wordt dient de cursist de cursusdag te herhalen. Hieraan zijn opnieuw deelname kosten aan verbonden.

Per cursusdag kunnen er minimaal 13 en maximaal 20 personen deelnemen aan de cursus. Per jaar worden er 6 cursusdagen georganiseerd en bij grote belangstelling zo nodig vaker.

Kosten

De prijs voor deze cursus bedraagt €155