Terug

Link Blauw (coschappen)
Link Blauw (coschappen)

Vanuit het Hersencentrum verzorgen wij het Link Blauw coschap waarin de geneeskundestudenten verplichte coschappen lopen op de afdeling neurologie/neurochirurgie, psychiatrie en geriatrie.

Reguliere co-schappen neurologie

Het doel van het coschap neurologie is praktische kennis te vergaren van zowel de klinische als de poliklinische neurologie. De coassistent wordt hiertoe gestimuleerd veel patiënten zelfstandig te onderzoeken. De duur van het coschap is vijf weken.

Reguliere co-schappen psychiatrie

Algemeen doel van het coschap is het vak psychiatrie in de praktijk te leren kennen, eerder in het curriculum opgedane kennis en vaardigheden uit te breiden en te leren toepassen in de klinische praktijk. Daarnaast draagt het coschap psychiatrie bij aan het ontwikkelen van een professionele attitude ten aanzien van patiënten met (neuro)psychiatrische ziekten en/of afwijkend gedrag en hun omgeving. Specifieke leerdoelen van dit coschap:

  • praktische vaardigheid verwerven in het afnemen van een volledige psychiatrische anamnese
  • psychiatrisch onderzoek verrichten, leidend tot een probleembeschrijving met psychiatrische diagnose
  • een behandelstrategie leren opstellen met far­macotherapeutische en psychotherapeutische behandeling.

De duur van het coschap is vijf weken.

REGULIERE CO-SCHAPPEN KLINISCHE GERIATRIE

De Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie verzorgd hetcoschap Klinische Geriatrie. De Klinische Geriatrie is bij uitstek een geïntegreerd specialisme waarbij er veel elementen van Interne Geneeskunde, Neurologie en Psychiatrie aanwezig zijn.

Het coschap geriatrie heeft als doel het in de praktijk leren verrichten van het Geriatrisch onderzoek, middels het leren integreren van internistisch, neurologisch en psychiatrisch onderzoek en het opstellen van een probleemlijst aan de hand van de vier assen. De coassistent leert hierbij rekening te houden met een mogelijke atypische presentatie van ziekten, multi-morbiditeit, kwetsbaarheid en functionele problemen zoals beperkte visus en gehoor en mobiliteit, en andere zaken die bij uitstek voorkomen en van invloed zijn op ziekte op/van de gevorderde leeftijd.

De duur van het coschap is twee weken.

Contact

Suggesties, aanvullingen, onjuiste content, foutieve links? Mail de redactie