Terug

Onderzoek van een incident of calamiteit
Onderzoek van een incident of calamiteit

Als een medisch incident tot ernstige schade leidt, is er mogelijk sprake van een calamiteit. Wij willen dan precies onderzoeken wat er is misgegaan en hoe we kunnen voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Dit onderzoek wordt gedaan door twee zorgverleners die niet betrokken zijn geweest bij het incident.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De onderzoekers interviewen alle betrokkenen en onderzoeken de situatie. Zij willen ook graag uw ervaringen en beleving horen om precies te achterhalen wat er gebeurd is. Uiteraard houden zij zich aan de geheimhoudingsplicht. Het onderzoek duurt zes tot acht weken.

> Het onderzoek gebeurt met de SIRE-methode. Dat staat voor Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie. 

Rapport

Om herhaling van het incident te voorkomen, worden de aanbevelingen in het rapport getoetst op haalbaarheid en zo nodig aangescherpt. Als het rapport is vastgesteld door de calamiteitencommissie van het UMC Utrecht nodigt de behandelend arts u uit voor een gesprek.

Wat doen wij met de adviezen?

Wij willen voorkomen dat er dingen misgaan in de zorg. Met de adviezen in het rapport voeren we verbeteringen door in de zorg. Regelmatig controleren wij hoe het staat met de ingezette verbeteracties. Op die manier werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg.

Wat kunt u zelf doen?

Bedenk voor het gesprek met uw arts alvast welke vragen u wilt stellen en schrijf deze op. Natuurlijk mag u iemand meenemen naar dit gesprek. In uw patiëntendossier schrijven we op wat er is gebeurd. U kunt vragen om een kopie van uw dossier, of een deel daarvan, zodat u hierin kunt nalezen wat er is gebeurd.

Vragen die u kunt stellen

•    Wat is er gebeurd?
•    Hoe kon dit gebeuren?
•    Wat zijn op dit moment de gevolgen?
•    Wat zijn de (mogelijke) gevolgen in de toekomst?
•    Wat is er gedaan of wat wordt er gedaan om de schade te beperken?