Terug

Onderwijsstrategie

Veranderingen in de maatschappij beïnvloeden hoe we met gezondheid omgaan. Door technologische innovatie nemen we steeds meer gezondheidsinformatie zelfstandig tot ons. Als samenleving worden we steeds ouder, diverser en mobieler. Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee voor ons onderwijs.

In het UMC Utrecht leiden we professionals op voor de gezondheidszorg van de toekomst. Deze professionals willen we opleiden volgens het Utrechtse profiel. Fit for the Future is de onderwijsstrategie die dit mogelijk moet maken. Deze bestaat uit projecten en activiteiten rondom acht thema's.

Studenten volgens het Utrechtse profiel

  • Creatieve probleemoplossers
  • Verantwoordelijk voor de patiënt, zichzelf en de samenleving
  • Vaardig in communicatie en in het maatschappelijk debat
  • Thoughtful
  • Actief gebruikmakend van innovatieve en technologische oplossingen
  • Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerkend
     

De acht thema's van Fit for the Future

Diversiteit & inclusie

"Alleen in een veilig en open leerklimaat kun je het beste uit jezelf halen."

​​We willen de komende tijd binnen dit Fit for the Future thema werken aan meer diversiteit binnen het onderwijs, het bewustzijn vergroten met betrekking tot cultuur en klimaat en eigenlijk willen we ook de mensen zelf laten nadenken: heb je zelf een inclusieve mindset die daaraan bijdraagt? Het thema Diversiteit & inclusie gaat over veiligheid in werken en leren, een open cultuur en durven te ondernemen. We willen dat iedereen binnen het onderwijs UMC Utrecht zich welkom en thuis voelt. Een veilig en open leerklimaat staat aan de basis van optimale prestaties van iedereen, je kunt dan het beste uit jezelf halen.

Patiëntenparticipatie

"Van in Utrecht opgeleide professionals in de zorg wordt verwacht dat zij de persoon achter de ziekte zien."

Van zorgverleners wordt verwacht dat zij niet alleen de ziekte van een patiënt zien, maar ook de persoon achter de ziekte en de wijze waarop die zijn ziekte beleeft. Naast het medische resultaat telt de kwaliteit van leven. Patiëntenparticipatie in het onderwijs van het UMC Utrecht kan op verschillenden manieren vorm krijgen. Patiënten kunnen betrokken worden bij het ontwikkelen van onderwijs, bij het geven en bij de evaluatie van onderwijs. Daarnaast moet er ook onderwijs over patiëntenparticipatie komen. Voor de komende periode willen wij ons focussen op de volgende onderwerpen, waarmee we willen starten via kleine projecten.

Internationalisering

"Studenten en medewerkers stimuleren om over grenzen te kijken."

Als Onderwijscentrum is het van belang dat we deze toekomstige wetenschappers en zorgprofessionals goed voorbereiden op een (steeds meer) internationaal georiënteerde samenleving, arbeidsmarkt en zorgsysteem. Met het Fit for the Future thema ‘internationalisering’ willen wij studenten stimuleren om internationale activiteiten te ondernemen en daarop te reflecteren. Daarnaast proberen wij medewerkers te bewegen om hun blikveld te verruimen en een ‘internationale mindset’ te implementeren in hun dagelijkse werkzaamheden.

Interprofessioneel leren

"Studenten krijgen een completer beeld van een patiënt."

In de zorg van de toekomst wordt steeds meer over grenzen van disciplines heen gewerkt. Met hooggespecialiseerde patiëntenzorg, snelle technologische ontwikkelingen en meer oudere patiënten met multimorbiditeit kan je het niet meer alleen. We ontwikkelen ‘fit for the future’ interprofessioneel onderwijs waarin studenten van verschillende disciplines van, met en over elkaar leren. In interprofessionele teams krijgen ze inzicht in het perspectief en de toegevoegde waarde van andere beroepsgroepen. Hierdoor krijgen ze een completer beeld van een patiënt en leren ze elkaar laagdrempelig aanspreken.

Leven lang leren

"Continu tot nieuwe inzichten komen en jezelf blijven ontwikkelen."

De internationale omgeving en snel veranderende samenleving waarin kennis zich in hoog tempo ontwikkelt, vraagt om duurzaam en flexibel inzetbare professionals die een Leven Lang Leren. In het UMC Utrecht zullen voortdurend resultaten uit actueel onderzoek en de maatschappelijke toepassing daarvan in de beroepspraktijk gecombineerd moeten worden tot interessante up to date onderwijsprogramma’s. Cyclische evaluatie van de inhoud, de didactiek en de toepasbaarheid van het onderwijs in het dagelijkse werk is essentieel voor de kwaliteit ervan, zowel voor de beroepsgroep als voor de individuele professional.

Onderwijscarrières

"Hoogwaardig onderwijs als basis voor zorg en onderzoek."

​Voor de individuele medewerker die moet nadenken over welke werk het meeste oplevert voor de eigen ontwikkeling, de waardering van de directe omgeving en de zichtbare output en de carrière is onderwijs niet altijd zo lonend. Het is minder zichtbaar en het is niet makkelijk daarin carrière te maken en waardering te krijgen. Fit for the Future brengt daarin verandering. Het UMC Utrecht is een topinstituut voor de zorg en voor wetenschappelijk onderzoek en kan net zo’n erkend topinstituut worden voor onderwijs, met een terechte waardering en carrièremogelijkheden voor de kernopdracht van het onderwijs.

Teaching Science

"Van bench tot bedside tot maatschappij, en terug."

Het Onderwijscentrum richt zich op het stimuleren van wetenschappelijke vorming en het aanleren van een academische grondhouding. Dit door studenten al vanaf het begin van de bacheloropleidingen meer bloot te stellen aan actueel (interdisciplinair) wetenschappelijk onderzoek. Studenten leren over research(processen), en leren door zelf onderzoek te doen. Door studenten meer te laten werken aan lopende (bio)medische vraagstukken van het UMC Utrecht creëren we synergie tussen onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg.

Veerkracht

"Gezonde studenten en medewerkers vormen het fundament van een gezonde organisatie."

Hoe veerkrachtig iemand is, is gerelateerd aan persoonlijke eigenschappen, maar ook aan de (sociale) omgeving waarin die persoon leeft en studeert of werkt en de manier waarop diegene daarin omgaat met uitdagingen. Binnen het onderwijs willen wij lerenden ondersteuning bieden op vlakken die wij vanuit de opleiding kunnen beïnvloeden: het bewaken van de taakbelasting en aanbieden van hulpbronnen. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het leren en mede bewaken van de privé-werkbalans. Ook helderheid van rollen en een open cultuur met een veilig leerklimaat passen hierbij.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u graag meedenken? Neem contact met ons op via