Terug

Verpleegafdeling Affectieve en Psychotische stoornissen

Verpleegafdeling Affectieve en Psychotische stoornissen

Patiëntfolder

We heten u van harte welkom op onze verpleegafdeling Affectieve en Psychotische stoornissen. Tijdens uw opname krijgt u misschien te maken met andere gewoonten en regels dan u gewend bent. Dat kan enige aanpassing vragen. Deze folder kan hierbij helpen en biedt informatie over uw verblijf op de verpleegafdeling.

De folder is bedoeld voor patiënten die op de kliniek worden opgenomen. Soms heeft de informatie ook betrekking op familieleden en/of andere naastbetrokkenen.

Zorglijn Affectieve & Psychotische stoornissen - afd. Psychiatrie

De afdeling en opname uitklapper, klik om te openen

Onze verpleegafdeling is gespecialiseerd in diagnostiek en kortdurende intensieve behandeling bij patiënten met een stemmingsstoornis en/of een psychotische stoornis. U heeft een eigen kamer.

De verpleegafdeling is een zogenoemde gesloten afdeling. Dat betekent dat een medewerker van de verpleegafdeling de deur voor u openmaakt. U kunt van de afdeling wanneer u wilt, tenzij we daarover andere afspraken met u hebben gemaakt. Dit bespreken we tijdens het opnamegesprek.

Uw zorg

De dagelijkse zorg wordt gecoördineerd door de  verpleegkundigen. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig (dagdienst, avonddienst en nachtdienst). U zult niet met alle verpleegkundigen evenveel te maken krijgen. Tijdens elke dienst is een vaste verpleegkundige uw persoonlijk aanspreekpunt. Ook hierover vertellen we meer in het opnamegesprek.

Onze zorgteams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat ieder team bestaat zorgverleners uit verschillende disciplines. De volgende disciplines kunnen bij uw behandeling betrokken zijn:

 • psychiater
 • arts assistent
 • (senior)verpleegkundigen
 • psychomotore therapeut
 • activiteitenbegeleider
 • bewegingsagoog
 • psycholoog
 • systeembegeleider
 • beeldend therapeut
 • muziektherapeut

Het UMC Utrecht is een opleidingsziekenhuis; ook co-assistenten (studenten in opleiding tot arts) en verpleegkundig studenten/stagiaires kunnen betrokken zijn bij uw zorg.

In het UMC Utrecht is ook een geestelijk verzorgende aanwezig. Indien u dat wilt kunt u met hem/haar een gesprek aanvragen. Hij komt graag naar de afdeling om met u in gesprek te gaan.

Uw opname

U kunt zich op de dag van opname melden bij Psychiatrie, verpleegafdeling Affectieve en Psychotische stoornissen, receptie 33 van het UMC Utrecht. Wij stellen het op prijs als u familieleden en/of naasten meeneemt.

Receptie 33 vindt u als volgt. U komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1, u volgt route A en na de klapdeuren vindt u aan uw linkerhand receptie 33. De secretaresse bij de receptie schrijft u vervolgens in en daarna zal een verpleegkundige van de afdeling u ophalen en naar de afdeling brengen.

Wat neemt u mee?

Breng persoonlijke spullen mee zoals:

 • Kleding
 • Toiletspullen
 • Wekker
 • Sportkleding (nodig voor sommige programmaonderdelen)
 • Identiteitsbewijs
 • Verzekeringsgegevens
 • Recent medicatieoverzicht
 • Medicijnen die u op dit moment gebruikt

Voor al uw persoonlijke spullen zijn kluisjes aanwezig, maar wij adviseren u geen waardevolle spullen mee te nemen. Doet u dat wel dan is dat op eigen risico.

Het opnamegesprek

De opname begint met een opnamegesprek. Familieleden of naastbetrokkene(n) zijn hierbij van harte welkom. Tijdens het gesprek maakt u kennis met uw behandelend arts. Dit is de arts-assistent die wekelijks gesprekken met u zal voeren. Ook een verpleegkundige is aanwezig.

Zij vertellen u onder meer welke verpleegkundigen uw aanspreekpunt zijn tijdens uw verblijf in de kliniek. U hoort ook wie uw psychiater zal zijn. Deze zal op de dag van opname met u kennismaken. De psychiater is eindverantwoordelijk voor uw totale behandeling en onderhoudt intensief contact met de arts-assistent over uw situatie.

Van u horen we graag wie uw contactpersoon voor ons wordt. Het gaat om een naaste met wie we relevante informatie over uw situatie willen delen. En mocht het nodig zijn, bijvoorbeeld bij een calamiteit of wanneer wij extra informatie nodig hebben, dan zullen hem of haar daarover benaderen.

Van observatie tot behandelplan uitklapper, klik om te openen

Om u goed te kunnen behandelen zullen we zorgvuldig onderzoeken wat er aan de hand is. Vervolgens kunnen we bepalen welke behandeling voor u het beste gaat werken. Meestal starten  we daarom met een periode van observatie. Op basis van die periode stellen wij met u een behandelplan op. Het kan zijn dat het voor uw opname al duidelijk is welke behandeling u krijgt. Dan wordt daar gelijk mee gestart. 

Het behandelplan bevat ook informatie uit uw:   

 • gesprekken met arts-assistent en/of psychiater
 • gesprekken met verpleegkundigen
 • gesprekken met systeembegeleider
 • lichamelijk onderzoek met mogelijk bloedonderzoek
 • deelname aan het basisprogramma
 • deelname aan modules
 • gesprekken met co-assistenten om vragenlijsten af te nemen.

Mogelijk zullen we informatie opvragen bij eerdere behandelaars. Dit doen we altijd in overleg met u.

Twee tot drie weken na opname is er een bespreking van uw behandelplan. Dit is een overleg tussen zorgverleners, zoals uw arts-assistent en de verpleegkundige, co-assistent en vaktherapeut die u gesproken hebt. De bevindingen bespreken we na afloop met u en, als u dat  wilt, met uw naastbetrokkene(n).

Gesprekken

Zoals aangegeven zult u tijdens uw opname diverse gesprekken voeren met de arts-assistent en/of psychiater en verpleegkundigen. Een co-assistent neemt wekelijks een vragenlijst met u  door om zo het verloop van de klachten in beeld te brengen.

Ook met de groep van uw vaste verpleegkundigen hebt u gesprekken. Een groep van verpleegkundigen bestaat uit een eerstverantwoordelijke verpleegkundige (EVV) en een aantal mede-verantwoordelijke verpleegkundigen (MVV). U zult hen tijdens uw opname afwisselend spreken.

De systeembegeleider plant met u en uw naastbetrokkene(n) een gesprek. De onderwerpen tijdens dit gesprek kunnen zijn:

 • Verwachtingen van de opname van u en naastbetrokkene(n)
 • De gevolgen van uw klachten voor de relatie met uw omgeving en vice versa
 • Gevolgen van de opname
 • Zorgen voor en van uw naastbetrokkene(n)

Het basisprogramma en therapieën

In de kliniek hanteren we een vast programma waardoor voor iedereen een heldere (dag)structuur ontstaat. Het is de bedoeling dat u tijdens uw opname meedraait in dat vaste programma. Steeds kunnen er onderwerpen naar voren komen die van belang zijn voor uw behandeling.

 • Activiteitentherapie
  De activiteitentherapie biedt handvaardigheidstechnieken zoals tekenen, schilderen, textiele werkvormen en hout- en leerbewerking. Daarnaast behoren koken, werken met de computer en aandacht voor actualiteiten tot de mogelijkheden. Via de activiteitentherapie werken we aan het versterken van het gevoel van eigenwaarde, verbeteren van de concentratie, hobbyontwikkeling, handvaardigheidsontwikkeling en sociale vaardigheden. Dit programmaonderdeel vindt minimaal één keer per dag plaats.
 • Psychomotore therapie
  Deze therapie is gericht op het lichaam. Door lichamelijke oefeningen wordt er aandacht besteed aan het waarnemen, voelen en uiten van lichaamssignalen en emoties, spanning en ontspanning. Dit programma- onderdeel vindt één keer per week plaats.
 • Bewegingsagogiek
  Het in beweging komen staat hierbij centraal. Met lichamelijke oefeningen en sport- en spelsituaties proberen we tot actie en interactie te komen. Dit onderdeel vindt één keer per dag plaats.

Modules

Naast het basisprogramma bestaat de mogelijkheid om verschillende modules te volgen. Een overzicht van de modules vindt u in de folder 'Modulewaaier afdeling psychiatrie, die te vinden is op de afdeling. Samen met u kijken we welke modules voor u geschikt zijn. U kunt denken aan running therapie, een training mindfulness of koken.

Gesprekken met u en uw naastbetrokkenen

Naar aanleiding van het eerdere gesprek met de systeembegeleider kunnen zowel u als uw naastbetrokkenen vervolggesprekken aanvragen.

Zorgpadkaart

We hebben het verloop van een klinische opname overzichtelijk in beeld gebracht middels een Zorgpadkaart:

Zorgpadkaart Psychiatrie

Behandeling uitklapper, klik om te openen

In het UMC Utrecht of elders?

Samen met u bekijken we wat voor u de beste behandeling is en stellen we het behandelplan vast. De behandeling hoeft niet per se in het UMC Utrecht plaats te vinden. Wellicht nemen de verwijzer of een andere instelling uw behandeling op zich. Een behandeling kan klinisch of poliklinisch plaatsvinden.

Ons behandelaanbod

Als de behandeling bij ons plaatsvindt, kan deze bestaan uit verschillende onderdelen.

 • Medicatie
  Het is mogelijk dat we (andere) medicijnen voorschrijven, ook al tijdens de observatieperiode. We kijken naar passende medicijnen en geven uitleg over de werking en de bijwerkingen. Om te zien of we de juiste medicijnen hebben voorgeschreven, controleren we regelmatig uw bloed en kijken wij met u of u last hebt van bijwerkingen. Zo nodig passen we de medicijnen aan. Als het medicijn niet voldoende helpt, of als u het medicijn niet kunt verdragen, is het mogelijk dat we overgaan op een medicijn dat beter geschikt is.
 • Elektroconvulsietherapie (ECT)
  In bepaalde situaties en bij bepaalde aandoeningen kan uw behandelend arts voorstellen om over te gaan op behandeling met elektroconvulsietherapie (ECT). Dit is een behandeling waarbij met behulp van een elektrische impuls een kortdurend epileptisch insult wordt opgewekt: een spierspanning van enkele seconden. Uw arts vertelt u hier meer over. Meer informatie over ECT vindt u hier.

Ontslag en nazorg

De duur van de opname kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. Het uitgangspunt is dat u, na uw opname bij ons, uw behandeling voortzet bij uw verwijzer. Hebt u geen verwijzer, dan kijkt de arts in overleg met u en het multidisciplinaire team naar passende nazorg. Soms kijken we al in een vroeg stadium naar een vervolgbehandeling. Dat doen we omdat er lange wachtlijsten kunnen zijn.

In uw wekelijkse gesprekken met de arts zijn ontslag en nazorg onderwerp van gesprek. Uw familie wordt hier zo nodig bij betrokken.

Afspraken en leefregels uitklapper, klik om te openen

Om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen en het genezingsproces te bevorderen zijn er, in ieders belang, een aantal afspraken en regels gemaakt. Deze afspraken en regels zijn er om meer rust en regelmaat te creëren. Wilt u zich aan de genoemde afspraken en leefregels houden?

Vrijheden

Binnen de afdeling kennen wij de volgende vrijheden:

 • Rood: geen vrijheden. U verblijft op de afdeling.
 • Oranje: u kunt onder begeleiding van de verpleging de afdeling af.
 • Geel: u kunt onder begeleiding van de verpleging of een familielid of relatie van de afdeling af. Dit wel in overleg met familie/relatie.
 • Groen: U kunt alleen de afdeling af als u met de verpleging afspraken maakt over de tijd. 

U kunt van uw vrijheden gebruikmaken als dit het afdelingsprogramma niet doorkruist en het past binnen uw individuele behandelplan.

Leefregels

 • Bezoek kunt u ontvangen in de huiskamer van de afdeling of op uw eigen kamer. De tv-kamer is alleen bestemd voor patiënten en personeel. 
 • We verwachten dat meubilair en (huishoudelijke) apparatuur in goede en schone staat achtergelaten worden. Wanneer u vernielingen aanricht, zult u daarvoor (financieel) aansprakelijk gesteld worden. 
 • Iedereen is verantwoordelijk voor de corvee-taken. Naast het opruimen van ieders eigen vaat, is er een roulerende corveelijst (hangt in de keuken).
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het wassen van uw kleding. Op de afdeling is een wasmachine, een wasdroger en wasmiddel waar u gebruik van kunt maken.

Omgangsvormen, intimiteit en privacy

 • Dreigend en/of intimiderend taalgebruik of gedrag kunnen wij niet toestaan. Dat geldt ook voor discriminatie.
 • Het aangaan van intieme relaties tussen patiënten wordt ten stelligste ontraden. Seksuele en seksueel getinte gedragingen zijn niet toegestaan. 
 • Om privacy te garanderen van medepatiënten mag u geen foto’s en filmopnames maken op de afdeling. 
 • Uw kamer moet uw plek zijn waar u zich veilig voelt en rust kunt vinden. Dit is het uitgangspunt voor het behandelteam om de kamerindeling te bepalen. Het kan voorkomen dat u gedurende uw opname van kamer moet verhuizen.

Telefoon, computers en Internet

 • Telefoon
  Op de afdeling dient het geluid van uw mobiele telefoon uit te staan. Als u met een mobiele telefoon wilt bellen, kan dat in de tuin of op uw kamer. Tijdens de behandelingen/groepsmomenten gaan we ervan uit dat u niet mobiel zult bellen. Op de kliniek is ook een vaste telefoon waar u op gebeld kunt worden.
 • Computers en Internet
 • De kliniek beschikt over Wifi. Tevens zijn er op de afdeling zijn twee iPads beschikbaar. U kunt daarmee gratis internetten. Bij het luisteren naar muziek op uw eigen apparaat verwachten we dat u gebruik maakt van een koptelefoon.

Medicatie, roken, alcohol, drugs

 • Medicatie
  Alle voorgeschreven medicijnen krijgt u via de ziekenhuisapotheek. De medicijnen krijgt u van de verpleegkundige. U mag alleen medicijnen gebruiken die uw behandelend arts voorgeschreven heeft. Het is op de kliniek niet toegestaan om medicatie in eigen beheer te hebben, tenzij met de behandelaar anders is afgesproken. De meegenomen medicatie wordt in de medicijnkast voor u bewaard.
 • Roken
  Het UMC Utrecht is een rookvrij ziekenhuis. Roken mag uitsluitend buiten het UMC terrein.
 • Alcohol en drugs
  Gebruik van alcohol of drugs is niet toegestaan. Wanneer wij vermoeden dat u deze middelen toch gebruikt, kan dit consequenties hebben voor uw verblijf en vrijheden.

Geld en waardevolle spullen

Wij raden u aan geen waardevolle artikelen en/of grote geldbedragen mee te nemen. Op uw slaapkamer is geen kluis aanwezig, wel kunt u kleine spullen in bewaring geven bij de verpleging.

Dag- en weekprogramma uitklapper, klik om te openen

Weekprogramma in het algemeen

Dag- en nachtritme

 • Op de afdeling is altijd (dag en nacht) een verpleegkundige aanwezig.
 • Voor een heldere structuur hanteren we een vast dag- en nachtritme. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur verwachten wij u  gekleed (dus niet in nachtkleding) op de afdeling. Ook gaan we ervan uit dat iedereen aanwezig is bij de ochtend-, middag en avondmaaltijd en  deelneemt aan het afdelingsprogramma. 
 • Om iedereen voldoende nachtrust te bieden dient het tussen 22.00 - 7.00 rustig te zijn. 
 • Het is de bedoeling dat u tussen 0.00 uur en 6.30 uur op uw kamer bent. 
 • In verband met geluidsoverlast kunt u niet douchen is tussen 00.00 uur en 7.00 uur.
 • Onze tuin is toegankelijk zo lang het licht is, uiterlijk tot 22.00 uur. Of u wel of niet in de tuin mag, bespreken we apart met u.

Maaltijden

Er wordt in groepsverband gegeten op de afdeling.

 • Ontbijt om 8.15 uur
 • Lunch om 12.15 uur
 • Avondeten om 17.30 uur

Iedere ochtend kunt u, met behulp van een maaltijdlijst, uit een aantal gerechten kiezen wat u die avond wilt eten. Als u een bepaald dieet volgt houden we daar graag rekening mee. Geef het gerust aan ons door.

Programma doordeweekse dagen

Van maandag tot en met vrijdag hebben wij voor alle patiënten een standaard programma:

 • 08.15 uur: Ontbijt
 • 09.00 - 12.00 uur: Therapieën, volgens het dagprogramma
 • 12.15 - 12.45 uur: Lunch
 • 13.00 - 17.00 uur: Therapieën, volgens het dagprogramma
 • 17.30 - 18.00 uur: Warme maaltijd
 • 18.30 - 20.00 uur: Bezoektijd
 • Vanaf 22.00 uur: Rust op de afdeling zodat mensen ongestoord kunnen slapen

Geen middagprogramma op woensdagmiddag

Op woensdagmiddag is er na de lunch geen programma meer. Bezoek is dan, naast de avondbezoektijd, welkom van 13.30 tot 16.30 uur. Als uw vrijheden dat toestaan, kunt u op woensdagmiddag ook met verlof tot 20.00 uur.

Het weekend

In het weekend is er geen programma. U kunt dan in overleg met de artsen en de verpleging gebruikmaken van weekendverlof. Weekendverlof start op vrijdag na het dagprogramma en eindigt op zondag om 20.00 uur. Per weekend kunt u maximaal één nacht verlof opnemen. U kunt dus kiezen voor de nacht van vrijdag op zaterdag  of van zaterdag op zondag. De verlofnachten kunt u niet opsparen en meenemen naar een volgende week. 

Blijft u in het weekend op de afdeling dan kunt u tot 20.00 uur gebruik maken van uw vrijheden, in overleg met de verpleegkundigen. 

Wanneer u in het weekend hier verblijft is bezoek welkom van: 10.00 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur.

Checklist bij ontslag

Te gebruiken bij het ontslaggesprek:

 • Heeft u een terugvalpreventieplan?
 • Heeft u de tevredenheidslijst ingevuld?
 • Heeft u een recept meegekregen? En is er contact geweest met de apotheek?
 • Heeft u medicatie meegekregen voor net na ontslag?
 • Heeft u bij opname zelf medicatie ingeleverd? Heeft u deze terug gekregen?
 • Heeft u spullen in een kluis liggen? Zo ja, heeft u deze terug?
 • Zijn eventueel nog geplande afspraken aan u doorgegeven?
 • Bent u ingeschreven voor PsyNet?
 • Als er juridische papieren zijn; heeft u deze meegekregen?
 • Heeft u de ontslagbrief bij het secretariaat opgehaald?
 • Indien u naar een andere zorginstelling gaat: heeft u een verpleegkundige overdracht mee?
 • Is het vervolgtraject duidelijk voor u?
 • Heeft u al uw spullen van uw kamer ingepakt?
 • Is uw familie/zijn uw naasten op de hoogte van uw ontslag?

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Contactgegevens afdeling

Bezoekadres

Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Postadres

UMC Utrecht
Zorglijn Affectieve en psychotische stoornissen
n.a.v. naam patiënt
Huispostnummer A01.143
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Telefoonnummers

Het verpleegkantoor: 088 75 560 12, ook als u een arts wilt spreken.
Het secretariaat: 088 75 563 70

De dagelijkse leiding is in handen van:

 • Dr. Metten Somers, psychiater en medisch hoofd
 • Drs. Annemarie Wagemakers, verpleegkundig hoofd

Route naar de kliniek

Belangrijke informatie over openbaar vervoer en parkeren.

Bij de hoofdingang loopt u rechtdoor en passeert de winkeltjes (links). Aan het eind van de gang (voor de liften) splitst de gang zich. U loopt de gang in die schuin naar rechts gaat. De bordjes wijzen naar bouwdelen B, A en Psychiatrie. Aan het eind van de gang komt u weer bij liften uit. U gaat voor de liften naar links (rode deuren) en de lange gang in richting bouwdeel A. U komt een klein trapje tegen dit loopt u af en even later komt u bij een grotere trap. Voor deze trap vindt u rechts kliniek A1. U blijft dus op dezelfde verdieping. Bij de ingang van de kliniek kunt u aanbellen.

Inzagerecht

Er is een persoonlijk behandeldossier waarin alle disciplines hun bevindingen over u rapporteren. U heeft het recht op inzage in uw persoonlijke dossier. Op deze dossiers zijn de voor het UMC Utrecht geldende privacy regels van toepassing. Meer informatie hierover vindt u hier.

Begrippen van A tot Z

Veelvoorkomende termen hebben wij uitgelegd in een begrippenlijst.

Contact uitklapper, klik om te openen

Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist, welke zal worden verwerkt en beoordeeld door het Advies- & aanmeldteam.

Polikliniek Psychose

Telefoonnummer: 088-7555888 Email adres: aanmeldteampsychiatrie@umcutrecht.nl Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet