>Terug

Creatine en Guanidinoazijnzuur

Creatine en Guanidinoazijnzuur

Kwantificeren van creatine en guanidinoazijnzuur in urine en plasma m.b.v. LC-MS/MS

De kwantitatieve bepaling van creatine en guanidinoazijnzuur in urine en plasma vindt plaats op het LC-MS/MS systeem. Dit is een HPLC systeem gekoppeld aan een tandem massaspectrometer. In urine en plasma zijn beide componenten in vrije vorm aanwezig. Aangezien de concentraties in plasma aanzienlijk lager zijn dan in urine, vindt er voor plasma een aangepaste monstervoorbewerking plaats.

  • Urine: aan de urines worden voor de kwantificering met stabiele isotopen gelabelde interne standaarden toegevoegd. De urines worden gefiltreerd, waarna ze op het LC-MS/MS systeem geïnjecteerd worden.
  • Plasma: aan de plasma’s worden ook stabiele isotopen gelabelde interne standaarden toegevoegd. Na eiwitprecipitatie en butylering worden de plasma’s op het LC-MS/MS systeem geïnjecteerd.

Voor urine en plasma vindt er een scheiding van creatine en guanidinoazijnzuur plaats door middel van een reversed-phase kolom. Na een gradiënt worden beide componenten met behulp van de on-line massaspectrometer op basis van massa/lading verhouding gedetecteerd. Er wordt een ijklijn geanalyseerd waarmee creatine en guanidinoazijnzuur in de urine en plasma monsters te kwantificeren.

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

  • Urine: voor het uitvoeren van deze bepaling is minimaal 1,0 ml urine nodig.
  • Plasma: voor het uitvoeren van deze bepaling is minimaal 100 µl plasma nodig.

Verzendcondities

De verzendcondities van het materiaal zijn standaard en is te vinden onder Informatie over indienen aanvraag (paragraaf Materiaal).

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Basis Metabool onderzoek.

Mogelijke interferentie(s)

Er zijn geen interferenties bekend.

Referentiewaarden

Bijna alle referentiewaarden worden vermeld in de uitslagbrief. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling.

Ziektebeelden

  • Arginine: glycine amidinotransferase (AGAT) deficiëntie
  • Guanidinoactetaat methyltransferase (GAMT) deficiëntie
  • Creatine transporter (SLC6A8) defect