>Terug

Mycofenolzuur


Mycophenolzuur in plasma
Synoniemen:Cellcept, Myfortic
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Meerdere mogelijkheden bestaan voor het afnemen van een bloedmonster:
- Dalspiegel, net voor de volgende gift (C0)
- Korte curve, waarvan er met verschillende afnametijdstippen gepubliceerd zijn. Voorbeeld: 0, 0.5 en 2 uur na laatste inname waarna met behulp van een formule de AUC kan worden geschat
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20 °C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op woensdag
Materiaal dient op de bepalingsdag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutische concentraties:
Dalspiegel (C0): Klik hier

AUC schatting bij 2dd doseren:
Nier/lever/harttransplantaties: 30-60 mg*uur/L eerste 6 maanden
NB deze AUC waarde geldt voor een AUC0-12h bij 2 dd doseren. Bij 3 dd doseren is de target van de AUC0-8h 20-40 mg*h/L.

Toxische spiegels, algemeen (dalspiegel): >15 mg/L
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepalingen ter ondersteuning van de therapie worden geadviseerd op grond van een inter-individueel sterk variabele farmacokinetiek (10-voudig met betrekking tot de AUC) en vanwege de aanwezigheid van een concentratie-effect relatie (verhoogd risico op afstoting bij een mycofenolzuur (MPA) AUC <30 mg*h/l) [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 12-18 uren. De farmacologische inactieve glucuronide metabolieten van mycofenolzuur ondergaan een enterohepatische recirculatie, waarbij het multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2) de glucuronide metaboliet vanuit de hepatocyt in de gal pompt, waarna er in de darm deglucuronidering plaats vindt door de darmflora, gevolgd door reabsorbtie van MPA. Het resultaat is een tweede piek concentratie in het concentratie-tijd profiel van MPA tussen en 6 en 12 uur na inname.
De (schatting van een) AUC is superieur aan C0 monitoring, omdat de AUC beter correleert met het risico op afstoting dan de C0, echter brengt meer praktische nadelen met zich mee.
Omdat de absorptie van MPA uit Myfortic vertraagd is ten opzichte van de absorptie van MPA uit Cellcept, zijn limited sampling strategieën ontwikkeld op basis van MPA data van Cellcept niet toepasbaar voor MPA data die verzameld zijn onder Myfortic therapie.
Daar de farmacokinetiek van MPA verandert in de tijd na transplantatie (de C0 en AUC zijn hoger na drie maanden dan tijdens de eerste weken na transplantatie, ondanks gelijkblijvende mycofenolaat dosering), zijn limited sampling strategieën ontwikkeld op basis van MPA data in de eerste maand na transplantatie niet toepasbaar voor MPA data verzameld later na transplantatie.
Omdat ciclosporine een interactie heeft met MPA (ciclosporine verlaagt de C0 en AUC van MPA middels onderbreking van de enterohepatische kringloop van MPA), zijn limited sampling strategieën ontwikkeld op basis van MPA data onder gelijktijdig gebruik van ciclosporine niet toepasbaar voor MPA data die verzameld zijn onder gelijktijdig gebruik met tacrolimus, en andersom [1]. Zie TDM-monografie NVZA: Mycofenolzuur
Referenties:[1] TDM-monografie mycofenolzuur, geraadpleegd 16/05/2019
[2] Farmacotherapeutisch Kompas: Mycophenolzuur; geraadpleegd op 17/06/2020
ISO-15189 scope:Ja