>Terug

Raltegravir

Synoniemen:Isentress
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Het afnemen van een bloedmonster dient 1 uur na start alsmede 6 uur na start te gebeuren.
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20 ºC
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op woensdag (oneven weken)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutische concentraties:
Uit de nu beschikbare informatie is geen duidelijke therapeutische range af te leiden. Voorlopig zal daarom worden gerapporteerd of de spiegel van een patiënt onder het 25e percentiel of boven het 75e percentiel van de populatiecurve ligt. Klik hier voor de gegevens.

Toxische spiegels:
Nog niet bekend. Uitgaande van een lineaire farmacokinetiek kan aangenomen worden dat er geen verhoogd risico op bijwerkingen zal bestaan bij spiegels die tweemaal hoger dan gemiddeld zijn bij gebruik van de geregistreerde dosering van 2 dd 400 mg.
Klinische betekenis:Het bepalen van de serumconcentraties raltegravir wordt zinvol geacht vanwege de grote interindividuele verschillen in farmacokinetiek ten gevolge van polymorfismen in het CYP450 systeem. Daarnaast kan TDm zinvol zijn bij een verdenking op interacties, bij optreden van bijwerkingen, bij onvoldoende daling van de viral load (VL) en bij vermoeden van therapieontrouw [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: ca. 9 uur. Raltegravir is geen inductor of remmer van CYP450-enzymen. Raltegravir wordt gemetaboliseerd door UGT 1A1. Raltegravirspiegels kunnen worden verhoogd door remmers van UGT 1A1, zoals atazanavir. De blootstelling aan raltegravir stijgt bij gebruik van unboosted atazanavir met gemiddeld 72% en bij gebruik van boosted atazanavir met 41% [1].
Rifampicine is een sterke inductor van UBT1A1: dit middel zorgt voor een afname van de blootstelling aan raltegravir van 40%. Ook efavirenz, etravirine, ritonavir en tipranavir kunnen raltegravirspiegels verlagen, zij het in mindere mate [1]. Zie TDM-protocol Raltegravir
Referenties:[1] TDM-protocol UMC Radboud Raltegravir; geraadpleegd 22/07/2019
[2] Farmacotherapeutisch Kompas: Raltegravir; geraadpleegd op 19/06/2020
ISO-15189 scope:Ja