Terug

UCC-SMART

Het Utrecht Cardiovasculair Cohort- SMART onderzoek is in 1996 opgezet voor patiënten die een onderzoek of behandeling hebben gehad in het UMC Utrecht of die zijn doorverwezen vanwege een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Een Cohort is een bepaalde groep mensen die een gemeenschappelijke eigenschap hebben. In dit programma, Utrecht Cardiovasculair Cohort – SMART, onderzoeken we of u risico loopt op problemen met uw bloedvaten. De afkorting SMART staat voor ‘Second Manifestations of ARTerial diseases’.

Wat is UCC-SMART

Wat is het UCC-SMART programma?

Het is een algemeen onderzoek naar hart- en vaatziekten en het bestaat uit zorg en wetenschap.

Zorg

De zorg binnen het UCC-SMART programma bevat onderzoeken naar hart- en vaatziekten (cardiovasculaire screening). We doen deze onderzoeken omdat patiënten met slagaderverkalking (of een risicofactor hiervoor) een verhoogde kans hebben op nieuwe hart- en vaatziekten. De zorg bestaat uit drie onderdelen:

 • bloed- en urineonderzoek naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals o.a. cholesterol, glucose en nierfunctie;
 • echo onderzoek naar de aanwezigheid van vaatschade in bloedvaten in de hals, in het hart en in de benen;
 • therapieadvies op basis van de verrichtte metingen.

Wetenschap (UCC- SMART onderzoek)

De wetenschap van het UCC-SMART programma wordt gedaan omdat we nog lang niet alles weten over het ontstaan en de prognose van hart- en vaatziekten. Met de resultaten van het UCC-SMART onderzoek willen we de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten (of een hoog risico daarop) verder verbeteren en nog bestaande wetenschappelijke vragen beantwoorden. Hierdoor leren we meer over het risico op hart- en vaatziekte en over het verloop van een vaatziekte. Verderop worden de wetenschappelijke metingen besproken.

Over UCC-SMART

Het vasculair preventieprogramma UCC- SMART is ontwikkeld door de afdelingen vaatchirurgie, interne geneeskunde, cardiologie en neurologie. We werken samen met de afdelingen epidemiologie en radiologie. Het programma is begonnen in 1996 en inmiddels hebben al meer dan 13.000 patiënten het programma doorlopen.

Meer informatie

WIE KAN MEEDOEN AAN DIT PROGRAMMA?

U kunt meedoen aan het UCC-SMART als u naar het UMC Utrecht bent doorverwezen met een hart-en vaatziekte, of een verhoogd risico daarop (risicofactor). Onder hart- en vaatziekten verstaan we o.a. TIA of herseninfarct, hartinfarct, verwijding van de grote buikslagader, vaatvernauwing in de benen of vaatvernauwing van de halsslagaders.

Onder risicofactoren verstaan we: hoge bloeddruk, diabetes, verhoogd cholesterol of zwangerschapsvergiftiging. 

Als u in aanmerking komt voor deelname, informeert uw behandelend arts u hierover

HET PROGRAMMA

Voor UCC-SMART doen we verschillende onderzoeken:

 • uitgebreide gezondheidsvragenlijst
 • diagnostische onderzoeken naar risicofactoren (o.a. gewicht en bloeddruk meten, bloed afname);
 • Functieonderzoeken: en hartfilmpje, een echo van de hals en de buik
 • ook vragen we u toestemming voor een aantal aanvullende wetenschappelijke onderzoeken.

De uitslag van de onderzoeken van UCC-SMART kan ook gevolgen hebben voor uw behandelplan. Als we bijvoorbeeld een verhoogd cholesterol meten in uw bloed, dan adviseren wij u uw leefstijl aan te passen of te beginnen met medicijnen waardoor dit cholesterolgehalte lager wordt. 

Voorbereiding

Tips voor het gesprek over een onderzoek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met uw zorgverlener over een onderzoek.

Lees meer
Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Lees hier wat u mee kunt nemen.

Lees meer

Tijdens het onderzoek

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Onderzoek

Voor  metingen die we doen voor het wetenschappelijk onderzoek van UCC-SMART vragen we uw toestemming. U krijgt mondelinge en schriftelijke informatie en geeft daarna wel of niet uw toestemming. U ondertekent hiervoor een verklaring, het toestemmingsformulier (informed consent). Hiermee geeft u ons ook toestemming om:

 • uw verwijzend arts te informeren over uw deelname aan de wetenschappelijke onderzoeken;
 • uw bloed en urine te bewaren voor toekomstig onderzoek;
 • uw gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek;
 • jaarlijks schriftelijke follow-up te ontvangen;
 • in de toekomst uw medische gegevens op te vragen voor wetenschappelijk onderzoek bij uw behandelend arts of bij andere artsen.

Medisch ethische commissie UMC Utrecht

Het protocol voor UCC-SMART is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van het UMC Utrecht.

Uitslagen metingen voor wetenschappelijk onderzoek

U, uw huisarts en uw behandelend specialist krijgen geen uitslagen van de onderzoeken die horen bij het wetenschappelijk deel van de screening. Deze onderzoeken zijn aanvullend. Alleen als er duidelijk iets is wat belangrijk kan zijn voor uw behandeling, dan krijgt u dat te horen.

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens uit het onderzoek kunnen gepubliceerd worden. Hierbij worden de namen van de deelnemers niet vermeld en de gegevens worden anoniem geanalyseerd.

Toekomst

Als u meedoet aan UCC-SMART wordt uw bloed opgeslagen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek 

Wij kunnen u in de toekomst benaderen voor extra vragen of metingen. U kunt op dat moment altijd beslissen daar niet aan mee te willen doen.

Wij willen ook weten hoe het in de toekomst met u gaat op het gebied van hart- en vaatziekten. Daarom krijgt u ieder jaar een brief met vragen over uw gezondheid en eventuele opnames.

Als u problemen krijgt die wijzen op hart- en vaatziekten, dan vragen wij uw medische gegevens op bij uw huisarts, behandelend specialist, het Centraal Bureau voor de Statistiek of de Burgerlijke Stand. Al deze gegevens gebruiken we alleen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Over de uitslagen wordt u dan ook niet geïnformeerd.

Rechten

Als u nu of op een later tijdstip vragen of twijfels hebt over uw deelname, het verloop van het onderzoek, de risico’s of uw rechten, dan kunt u deze voorleggen aan een onafhankelijke arts. Dit is dr. Wendela de Ranitz – Greven, internist- endocrinoloog in het UMC Utrecht via 088 -755 5000 in Utrecht, telefoonnummer 088 755 9369.

Verzekering

Eventuele schade als een gevolg van deelname aan het onderzoek, wordt vergoed op basis van een daartoe afgesloten verzekering. Het UMC Utrecht heeft als opdrachtgever van dit onderzoek een risicoverzekering afgesloten voor proefpersonen die meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.

De dag van de onderzoeken

De onderzoeken  van UCC-SMART programmadoen we op één ochtend. De volgorde verschilt soms. 

 • U komt nuchter naar het UMC Utrecht. Dit betekent dat u vanaf 's nachts 0.00 uur niets mag eten en alleen water mag drinken. Als u medicijnen gebruikt, mag u deze wel innemen. Als uw bloed is geprikt, mag u eten. U krijgt een consumptiebon voor een broodje en een kop koffie of thee.
 • U kunt bij het laboratorium waar u bloed laat prikken een potje halen om in te plassen. Deze kunt u ook weer inleveren bij het laboratorium
 • Ook krijgt u een aantal röntgen- en tfunctieonderzoeken en maken we een hartfilmpje (ecg).

De onderzoeken

Bij de screening doen we de volgende onderzoeken:

HET WETENSCHAPPELIJKONDERZOEK

Onderstaande onderzoeken doen we alleen voor het wetenschappelijk onderzoek van het UCC-SMART:

 • Opslag van bloed. We vriezen uw bloed  in. Als in de toekomst andere risicofactoren bekend worden voor hart- en vaatziekten, kunnen we uw bloed daar ook op onderzoeken. Ook kunnen we onderzoek doen naar erfelijke oorzaken van hart- en vaatziekten.
 • Echo van de buik: Als aanvulling op de echo van de buik meten we ook de dikte van het buikvet, waarmee we de vetopslag rond de buik meten. Verder meten we de grootte van uw beide nieren.  
 • Duplex halsslagaders. Als aanvulling op de duplex van de halsslagaders meten we de vaatwanddikte.

Na het onderzoek

Na de ochtend met alle onderzoeken verzamelen we alle uitslagen . Een team van specialisten bespreekt de uitslagen van de metingen die ze bij u gedaan hebben en geeft een advies voor behandeling (therapieadvies) of verandering van uw leefstijl.

Dit therapieadvies en een overzicht van alle uitslagen sturen wij binnen twee weken naar uw huisarts of specialist. Zij bespreken de uitslagen met u.

Uitslagen

U krijgt van ons een samenvatting van de resultaten van de onderzoeken waarvoor aandacht nodig is zoals aanpassing van uw leefstijl of een behandeling nodig is...Over uw verwijsreden ontvangt u geen advies.

Follow-up

Voor het wetenschappelijk onderzoek in UCC-SMART- willen wij u na de  na de onderzoekengraag blijven volgen om te zien hoe het met uw gezondheid gaat. Dit noemen we follow-up. Voor ons onderzoek is het belangrijk om te weten of u klachten krijgt die wijzen op hart- en vaatziekten. Daarom krijgt u elk jaar een brief van ons met vragen over uw gezondheid (follow-upformulier). In deze brief vragen wij u of u onder behandeling van een specialist bent geweest en of er diabetes of dementie bij u is vastgesteld in het afgelopen jaar.

TWEEDE METING - SMART-2

Sinds januari 2008 is er in  UCC-SMART programma een waarin we nogmaals alle metingen van UCC-SMART verrichten SMART-2. Ook SMART-2 bevat metingen voor zorg en wetenschap. Daarom heeft de medisch ethische commissie UCC-SMART-2 beoordeeld en goedgekeurd.

Het belangrijkste doel SMART2 is het verloop van atherosclerose en vasculaire risicofactoren te bestuderen en te onderzoeken wat de effecten zijn van een eerdere behandeling.

We vergelijken de basisgegevens uit UCC-SMART met de nieuwe onderzoekswaarden uit SMART-2. Ook kunnen we met de nieuwe gegevens de effectiviteit van het behandeladvies vaststellen.

Voor wie is de SMART-2?

Voor SMART-2 nodigen we patiënten meedoen aan UCC-SMART.  Dit zijn de patiënten met vastgestelde hart- en vaatziekten of risicofactoren daarvoor, zoals een beroerte of TIA, hartproblemen,  diabetes of vaatvernauwingen/(claudicatio?)

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over UCC-SMART, dan kunt u terecht op onderstaande nummers:

Onderzoeksverpleegkundige (07:30-16:30): 088 75 593 98

Arts-onderzoekers (07:30-16:30): 088 75 73696

Ook kunt u een email sturen naar onderstaand adres: