Terug

UCC-SMART vasculair preventieprogramma

Het Utrecht Cardiovasculair Cohort- SMART onderzoek is opgezet voor patiënten die zijn doorverwezen naar het UMC Utrecht vanwege een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Een Cohort is een bepaalde groep mensen die een gemeenschappelijke eigenschap hebben. In dit programma, Utrecht Cardiovasculair Cohort – SMART, onderzoeken we of u risico loopt op problemen met uw bloedvaten. De afkorting SMART staat voor ‘Second Manifestations of ARTerial diseases’. Het UCC – SMART is een vasculair preventie programma.

Wat is UCC-SMART vasculair preventieprogramma

Het is een algemeen onderzoek naar vaataandoeningen en het bestaat uit een zorgdeel en een wetenschappelijk deel.

Zorgdeel (vasculair preventie programma)

In het zorgdeel van het UCC-SMART programma worden de onderzoeken naar vaataandoeningen (vasculaire screening) gedaan. We doen deze onderzoeken omdat patiënten met slagaderverkalking (of een risicofactor hiervoor) een verhoogde kans hebben op nieuwe vaataandoeningen. Het zorgdeel bestaat uit drie onderdelen:

 • bloed- en urineonderzoek naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals cholesterol, glucose, nierfunctie
 • echo onderzoek naar de aanwezigheid van vaatschade in bloedvaten in de hals, in het hart en in de benen
 • Therapieadvies op basis van de verrichtte metingen

 

Wetenschappelijk deel (UCC- SMART onderzoek)

Het wetenschappelijke deel van het UCC-SMART programma wordt gedaan omdat we nog lang niet alles weten over het ontstaan en de prognose van vaataandoeningen. Met de resultaten van het UCC-SMART onderzoek willen we de zorg voor patiënten met vaatziekten (of een hoog risico daarop) verder verbeteren en nog bestaande wetenschappelijke vragen beantwoorden. Hierdoor leren we meer over het risico op vaatziekte en over het verloop van een vaatziekte. Verderop worden de wetenschappelijke metingen besproken.

Over het het vasculair preventieprogramma UCC-SMART

Het vasculair preventieprogramma UCC- SMART is ontwikkeld door de afdelingen vaatchirurgie, interne geneeskunde, cardiologie en neurologie. We werken samen met de afdelingen epidemiologie en radiologie. Het programma is begonnen in 1996 en inmiddels hebben al meer dan 13.000 patiënten het programma doorlopen.

Meer informatie

WIE KAN MEEDOEN AAN DIT PROGRAMMA?

U kunt meedoen aan het UCC-SMART als u naar het UMC Utrecht bent doorverwezen met een vaataandoening, of een verhoogd risico daarop (risicofactor). Onder vaataandoeningen verstaan we o.a. TIA of herseninfarct, hartinfarct, verwijding van de grote buikslagader, vaatvernauwing in de benen of vaatvernauwing van de halsslagaders.

Onder  risicofactoren verstaan we:  hoge bloeddruk, diabetes, verhoogd cholesterol of zwangerschapsvergiftiging. 
Als u in aanmerking komt voor deelname, informeert uw behandelend arts u hierover. Bij interesse kunt u hier ook zelf naar informeren.

HET PROGRAMMA

Als u voor het eerst op de polikliniek komt vanwege een vaatziekte (of risicofactor) doen we verschillende onderzoeken:

 • diagnostische onderzoeken naar risicofactoren (o.a. gewicht en bloeddruk meten, bloed afname)
 • een vasculaire screening, dit is een algemeen onderzoek naar vaataandoeningen
 • ook vragen we u toestemming voor een aantal aanvullende wetenschappelijke onderzoeken

De uitslag van de onderzoeken van de vasculaire screening kan ook gevolgen hebben voor uw behandelplan. Als we bijvoorbeeld een verhoogd cholesterol meten in uw bloed, dan adviseren we u uw leefstijl aan te passen of te beginnen met medicijnen waardoor dit cholesterolgehalte lager wordt. Voor het zorgdeel van de screening vragen we geen schriftelijke toestemming.

Voorbereiding

Tips voor het gesprek over een onderzoek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met uw zorgverlener over een onderzoek.

Lees meer
Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Wat moet u meenemen als u de polikliniek bezoekt? En wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis? Lees hier wat u mee kunt nemen.

Lees meer

Tijdens het onderzoek

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Onderzoek

Voor wetenschappelijke onderzoek vragen we altijd uw toestemming. U krijgt mondelinge en schriftelijke informatie en geeft daarna wel of niet uw toestemming. U ondertekent hiervoor een verklaring (informed consent). Hiermee geeft u ons ook toestemming om:

 • uw verwijzend arts te informeren over uw deelname aan de wetenschappelijke onderzoeken
 • uw bloed en urine te bewaren voor toekomstig onderzoek
 • uw gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek
 • jaarlijks schriftelijke follow-up te ontvangen
 • in de toekomst uw medische gegevens op te vragen voor wetenschappelijk onderzoek bij uw behandelend arts of bij andere artsen

Medisch ethische commissie UMC Utrecht

Het protocol voor dit onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van het UMC Utrecht.

Uitslagen wetenschappelijk deel van de onderzoeken

U, uw huisarts en uw behandelend specialist krijgen geen uitslagen van de onderzoeken die horen bij het wetenschappelijk deel van de screening. Deze onderzoeken zijn aanvullend. Alleen als er duidelijk iets is wat belangrijk kan zijn voor uw behandeling, dan krijgt u dat te horen.

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens uit het onderzoek kunnen gepubliceerd worden. Hierbij worden de namen van de deelnemers niet vermeld en de gegevens worden anoniem geanalyseerd.

Toekomst

Als u meedoet aan het UCC-SMART onderzoek worden uw bloed en urine opgeslagen. In de toekomst vragen we u misschien om meer gegevens. Een deel van het bloed en de urine slaan we op voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek (bloedopslag).

Wij willen ook weten hoe het in de toekomst met u gaat op het gebied van hart- en vaatziekten. Daarom krijgt u ieder jaar een brief met vragen over uw gezondheid.

Als u problemen krijgt die wijzen op hart- en vaatziekten, dan vragen wij uw medische gegevens op bij uw huisarts, behandelend specialist, het Centraal Bureau voor de Statistiek of de Burgerlijke Stand. Al deze gegevens gebruiken we alleen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Over de uitslagen wordt u dan ook niet geïnformeerd.

Rechten

Als u nu of op een later tijdstip vragen of twijfels hebt over uw deelname, het verloop van het onderzoek, de risico’s of uw rechten, dan  kunt u deze voorleggen aan een onafhankelijke arts. Dit is dr. C.S.P.M. Uiterwaal, arts-epidemioloog in Utrecht, telefoonnummer 088 755 9369.

Verzekering

Eventuele schade als een gevolg van deelname aan het onderzoek, wordt vergoed op basis van een daartoe afgesloten verzekering. Het UMC Utrecht heeft als opdrachtgever van dit onderzoek een risicoverzekering afgesloten voor proefpersonen die meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.

DE SCREENINGSDAG

Vasculaire screening

De onderzoeken voor de screening van het vasculair preventieprogramma doen we op één ochtend. De volgorde verschilt soms. 

 • U komt nuchter naar het UMC Utrecht. Dit betekent dat u vanaf 's nachts 0.00 uur niets mag eten en alleen water mag drinken. Als u medicijnen gebruikt, mag u deze wel innemen. Als uw bloed is geprikt, mag u eten.  U krijgt een consumptiebon voor een broodje en een kop koffie of thee.
 • U neemt twee potjes ochtendurine mee. Deze kunt u inleveren bij het laboratorium, als u uw bloed laat prikken.
 • Ook krijgt u een aantal röntgen- en vaatfunctieonderzoeken en maken we een hartfilmpje (ecg).

De onderzoeken

Bij de screening doen we de volgende onderzoeken:

HET UCC-SMART-ONDERZOEK

Onderstaande onderzoeken doen we alleen voor het UCC-SMART-onderzoek, het wetenschappelijk deel van het preventieprogramma:

 • Opslag van bloed en urine  We vriezen uw bloed en urine in. Als in de toekomst andere risicofactoren bekend worden voor hart- en vaatziekten, kunnen we uw bloed daar ook op onderzoeken. Ook kunnen we onderzoek doen naar erfelijke oorzaken van hart- en vaatziekten.
 • Echo van de buik Als aanvulling op de echo van de buik meten we ook de dikte van het buikvet, waarmee we de vetopslag rond de buik meten. Verder meten we de grootte van uw beide nieren.  
 • Duplex halsslagaders  Als aanvulling op de duplex van de halsslagaders meten we de vaatwanddikte.

Na het onderzoek

Na de screeningsochtend verzamelen we alle uitslagen van de onderzoeken. Een team van specialisten bespreekt de uitslagen van uw vasculaire screening en geeft een advies voor behandeling (therapieadvies) of verandering van uw leefstijl.

Dit therapieadvies en een overzicht van alle uitslagen sturen wij binnen twee weken naar uw huisarts of specialist. Zij bespreken de uitslagen met u.

De behandeling is er op gericht een beginnende atherosclerose af te remmen. Adviezen voor de leefstijl zorgen ervoor dat de risicofactoren voor atherosclerose verminderen. Beiden zorgen ervoor dat de kans op een (andere) vaatziekte kleiner wordt.

Persoonlijk screeningsprofiel

U krijgt van ons een samenvatting van de resultaten van de screening waarvoor aandacht of behandeling nodig is. In dit zogenoemde persoonlijk screeningsprofiel zijn ook de adviezen verwerkt. Als de resultaten van een onderzoek niet afwijkend zijn, noemen we ze ook niet in het screeningsprofiel.

Follow-up

Voor het UCC-SMART-onderzoek willen wij u na de screening graag blijven volgen om te zien hoe het met uw gezondheid gaat. Dit noemen we follow-up. Voor ons onderzoek is het belangrijk om te weten of u klachten krijgt die wijzen op hart- en vaatziekten. Daarom krijgt u elk jaar een brief van ons met vragen over uw gezondheid (follow-upformulier). In deze brief vragen wij u of u onder behandeling van een specialist bent geweest en of er diabetes bij u is vastgesteld in het afgelopen half jaar.

Als u de brief niet terugstuurt, neemt het preventieteam na enige tijd telefonisch contact met u op.

TWEEDE VASCULAIRE SCREENING - SMART2

Sinds januari 2008 is er in het vasculair preventieprogramma een tweede vasculaire screening (SMART2). Ook deze tweede vasculaire screening heeft een zorgdeel en een wetenschappelijk deel. Daarom heeft de medisch ethische commissie SMART2 beoordeeld en goedgekeurd.

Het belangrijkste doel van deze tweede vasculaire screening (SMART2) is het het verloop van atherosclerose en vasculaire risicofactoren te bestuderen en te onderzoeken wat de effecten zijn van een eerdere behandeling.

We vergelijken de basisgegevens uit SMART met de nieuwe onderzoekswaarden uit de tweede vasculaire screening. Ook kunnen we met de nieuwe gegevens de effectiviteit van het behandeladvies vaststellen.

Voor wie is de tweede vasculaire screening?

Voor de tweede screening nodigen we patiënten uit die ook aan de eerste screening hebben meegedaan. Per jaar nodigen we hiervoor 400 patiënten uit. Dit zijn de patiënten met vastgestelde vaatproblemen, zoals een beroerte of tia, hartproblemen of diabetes.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over het vasculair preventieprogramma, dan kunt u terecht op onderstaande nummers:

Onderzoeksverpleegkundige (07:30 - 16:00):  088 75 593 98

Arts-onderzoekers (07:30-16:00): 088 75 73696

 

Ook kunt u een email sturen naar onderstaand adres: