Terug

Algemene parkeervoorwaarden voor de parkeervoorzieningen van het UMC Utrecht

Algemene parkeervoorwaarden voor de parkeervoorzieningen van het UMC Utrecht

Algemene parkeervoorwaarden voor de parkeervoorzieningen van het UMC Utrecht

 1. Deze algemene parkeervoorwaarden zijn van toepassing op alle parkeerders en voertuigen die gebruik maken van de parkeervoorzieningen van het UMC Utrecht.
 2. Een afwijking van deze algemene parkeervoorwaarden is slechts van kracht als het UMC Utrecht daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd of een ontheffing daarvoor heeft uitgegeven.
 3. Door gebruik te maken van de parkeervoorzieningen van het UMC Utrecht verklaard de parkeerder zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 4. In deze algemene parkeervoorwaarden wordt verstaan onder:
  1. parkeerder: degene die zich met een voertuig op één van de parkeervoorzieningen van het UMC Utrecht bevindt
  2. parkeervoorziening: alle terreinen en voorzieningen voor het parkeren van voertuigen op en rondom alle locaties van het UMC Utrecht
  3. voertuig: voertuig (motorvoertuig als bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 RVV)
  4. parkeerkaart: het document dat bij de ingang van de parkeervoorziening aan de parkeerder wordt uitgegeven
  5. parkeergeld: de voor het parkeren aan het UMC Utrecht verschuldigde geldelijke vergoeding
  6. parkeerontheffing: de door afdeling Beheer van het UMC Utrecht uitgegeven of goedgekeurde bewijs voor parkeren
 5. Op de parkeervoorzieningen zijn de verkeersregels van toepassing van het RVV, tenzij in deze algemene parkeervoorwaarden anders wordt bepaald.
 6. In afwijking van, dan wel in aanvulling op het RVV wordt bepaald dat:
  1. betreden van de parkeervoorzieningen met of zonder een voertuig voor eigen risico van de parkeerder geschiedt
  2. parkeerders hun voertuig op de parkeervoorziening niet harder mogen laten rijden dan stapvoets, conform het hoofdstuk “woonerven” in het RVV
 7. Op de parkeervoorziening mogen:
  1. geen motorvoertuigen worden geparkeerd die het gewicht van 3500 kg te boven gaan
  2. in verband met de hoogte van de garage mogen voertuigen niet hoger dan 1.90 meter zijn
  3. geen aanhangwagens en caravans worden geparkeerd;
 8. Denk aan het milieu en houd de UMC Utrecht garage schoon!
 9. Een voertuig wordt slechts toegelaten tot de (parkeervoorziening aangeduid als betaalde voorziening) met een getrokken geldige parkeerkaart, of doormiddel van een de persoonsgebonden UMC-pas.
 10. Elke getrokken geldige parkeerkaart geeft het recht op het parkeren van één voertuig.
 11. Een voertuig mag de parkeervoorziening (aangeduid als betaalde voorziening) verlaten na het betalen van het verschuldigde parkeergeld.
 12. Bij het verlaten van de parkeervoorziening (aangeduid als betaalde voorziening) slechts zonder het verschuldigde parkeergeld te betalen zal het UMC Utrecht de bestuurder van het voertuig aansprakelijk stellen.
 13. Bij het verlaten van de parkeervoorziening aangeduid als betaalde voorziening zonder het verschuldigde parkeergeld te betalen zal het UMC Utrecht de bestuurder van het voertuig aansprakelijk stellen. De eigenaar verplicht zich in dit voorkomende geval het geldende dagtarief vermeerderd met €50,- administratiekosten te betalen.
 14. Bij onterecht parkeren krijgt u één waarschuwing; bij een tweede keer krijgt het voertuig een wielklem. Voor het verwijderen van een wielklem door medewerkers van de Beveiligingsdienst van UMC Utrecht wordt €50,-administratiekosten in rekening gebracht.
 15. Bij niet voldoen van het in artikel 10 genoemde bedrag zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 16. Het UMC Utrecht behoudt zich het recht op de toegang tot de parkeervoorziening, zonder opgave van redenen, te weigeren.
 17. De parkeerder kan het voertuig slechts van de parkeervoorziening laten verwijderen na voldoening van het parkeergeld en de, eventueel verschuldigde, overige kosten aan het UMC Utrecht.
 18. Het parkeergeld wordt berekend naar de door het UMC Utrecht vastgestelde tarieven, die op of bij de parkeervoorziening zijn aangegeven. Het UMC Utrecht is gerechtigd de tarieven te wijzigen.
 19. Bij verlies van de parkeerkaart is het maximum dagtarief verschuldigd.
 20. De parkeerder verbindt zich:
  1. het voertuig niet anders dan zorgvuldig binnen een als zodanig gemarkeerd vrij parkeervak, dan wel op een andere voor parkeren bestemde plaats, te parkeren
  2. een voertuig mag maximaal 24 uur in een parkeervak staan, alleen met schriftelijke toestemming van de Beveiligingsdienst of een ontheffing van afdeling Beheer van UMC Utrecht kan hiervan afgeweken worden
  3. op de parkeervoorziening geen reinigings-, reparatie-, onderhouds-, sloop- of andere werkzaamheden te (doen) verrichten, behoudens in geval van overmacht
  4. een voertuig anders dan op eigen kracht op de parkeervoorziening te brengen, het daarop te verplaatsen en van de parkeervoorziening te verwijderen, behoudens in geval van overmacht;
 21. De parkeerder verbindt zich:
  1. aanwijzingen, gegeven door of namens daartoe aangewezen medewerkers van het UMC Utrecht, terstond en stipt op te volgen
  2. aanwijzingen ter plaatste aangegeven middels borden, posters of anderszins terstond en stipt op te volgen
  3. zodanig te gedragen dat de afwikkeling van het verkeer bij de parkeervoorziening niet wordt gehinderd en de veiligheid van het verkeer niet in gevaar wordt gebracht;
 22. De parkeerder dan wel de eigenaar van het voertuig is gehouden alle schade te vergoeden die het UMC Utrecht lijdt door het geparkeerde voertuig, dan wel door het handelen of nalaten van de parkeerder of de van namens hem aanwezige derden.
 23. De parkeerder is zelf verantwoordelijk voor inbraak van het voertuig.
 24. Het UMC Utrecht is gerechtigd:
  1. het voertuig op de parkeervoorziening te (doen) verplaatsen, van de parkeervoorziening te (doen) verwijderen, ermee over openbare en niet openbare wegen te (doen) rijden en de kosten hiervan aan de parkeerder c.q. de eigenaar van het voertuig in rekening te brengen, indien de parkeerder de bepalingen van deze algemene parkeervoorwaarden niet naleeft
  2. het voertuig zonder voorafgaande aankondiging, waarschuwing of aanwijzing op de parkeervoorziening te (doen) verplaatsen, van de parkeervoorziening te (doen) verwijderen, en ermee over openbare en niet openbare wegen te (doen) rijden, ingeval van ernstig gevaar of hinder
  3. de zaken die blijken te zijn achtergebleven op de parkeervoorziening na beëindiging van de parkeerovereenkomst te (doen) verwijderen, zonder daarmee verplicht te zijn om deze zaken te (doen) bewaren. Het UMC Utrecht is gerechtigd de kosten van het verwijderen van genoemde zaken aan de parkeerder c.q. de eigenaar van het voertuig in rekening te brengen
 25. Het UMC Utrecht verbindt zich de parkeerder op het bestaan van deze algemene parkeervoorwaarden te wijzen. Een exemplaar van deze algemene parkeervoorwaarden ligt bij het UMC Utrecht ter inzage en wordt aan belangstellenden ter hand gesteld als dit redelijkerwijs mogelijk is. Op verzoek wordt deze toegezonden.
 26. Het UMC Utrecht is gerechtigd deze algemene parkeervoorwaarden te wijzigen.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet