Terug

Privacyverklaring Versie 2.0, datum 16-4-2021

Privacyverklaring
Versie 2.0, datum 16-4-2021

Inleiding

Indien u onder behandeling bent bij het UMC Utrecht, zijn wij verplicht bepaalde gegevens van u te verwerken, bijvoorbeeld een medisch dossier bij te houden over uw behandeling. Hier worden uw gegevens opgenomen die relevant zijn voor uw behandeling in het ziekenhuis. Het UMC Utrecht slaat de medische gegevens op in een elektronisch patiëntendossier.

Het UMC Utrecht is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat het UMC Utrecht beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt, op welke manier en daarvoor ook de verantwoording draagt en aanspreekbaar is. Dit houdt in dat het UMC Utrecht verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij van u verwerken en waarom, welke rechten u heeft over deze gegevensverwerking en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor? uitklapper, klik om te openen

Uw persoonsgegevens worden binnen het UMC Utrecht voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Uitvoeren diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten en de gegevensuitwisseling met verwijzers, huisartsen en andere zorgverleners;
 • De afhandeling van patiëntenzorg (bijvoorbeeld facturering);
 • Wetenschappelijk onderzoek;
 • Onderwijs en (vervolg)opleiding;
 • Afleggen van verantwoording;
 • Voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering.

Voor welke redenen verwerken wij uw gegevens? uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

 • De behandelingsovereenkomst die u met het UMC Utrecht heeft;
 • Uw toestemming;
 • Wettelijke verplichting;
 • Een gerechtvaardigd belang (kwaliteitsbewaking- en verbetering).

Van wie verwerken wij gegevens? uitklapper, klik om te openen

 • U als patiënt;
 • U als contactpersoon;
 • U als wettelijk vertegenwoordiger.*

*Indien u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger bent, verwerkt het UMC Utrecht een beperkt aantal persoonsgegevens van u, zoals uw naam, contactgegevens en relatie tot de patiënt. Deze gegevens zijn nodig om contact met u op te kunnen nemen in het kader van de behandeling van de patiënt van wie u contactpersoon of vertegenwoordiger bent.

Met wie delen wij uw gegevens? uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht verstrekt uw persoonsgegevens in het kader van bovenstaande doelen onder andere aan:

 • Andere zorgverleners, zorginstellingen of derden die worden of zijn betrokken bij uw behandeling of de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld als u de zorg in een ander ziekenhuis voortzet of derden die ingeschakeld worden om bloed te onderzoeken. Dit zijn gegevens gericht op uw behandeling.
 • De huisarts. De huisarts ontvangt een brief met een samenvatting van uw behandeling in het UMC Utrecht;
 • Kwaliteitsregistraties. Alleen gegevens die niet herleidbaar zijn tot een persoon zullen verstrekt worden;
 • De zorgverzekeraar. Er zal alleen een DBC (financiële codes) verstrekt worden voor het verrekenen van de zorgkosten;
 • Indicatiestellingsorganen;
 • Overige ontvangers op basis van uw toestemming of indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat zoals calamiteitsmeldingen.

Hoe komen wij aan uw gegevens? uitklapper, klik om te openen

Om u de best mogelijke zorg te leveren, hebben we de juiste persoonsgegevens van u nodig.

Dit zijn onder andere uw medische gegevens, zoals:

 • Wat uzelf (of wettelijk vertegenwoordiger) over uw gezondheid vertelt aan de arts, bijvoorbeeld tijdens een polikliniekbezoek of e-consult;
 • Uitslagen op basis van lichaamsmateriaal;
 • Uitslagen op basis van beeldvorming;
 • Diagnostiek en verslaglegging door betrokken zorgverleners;
 • Monitoring van patiënt;
 • Doorverwijzend zorgverlener.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? uitklapper, klik om te openen

We verwerken niet meer gegevens dan we nodig hebben om goede zorg aan u te kunnen verlenen, om onze zorg te verbeteren en voor onze administratie. Ook kunnen uw gegevens onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zie kopje wetenschappelijk onderzoek.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Woonadres;
 • Verpleegadres indien van toepassing;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Burgerservicenummer (BSN)*;
 • Indien van toepassing: wettelijke vertegenwoordiger(s);
 • Voorgeschiedenis van directe familie indien relevant voor uw behandeling en diagnose.

Bijzondere persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn (indien van toepassing):

 • Gezondheidsgegevens, inclusief documenten waarop zich gezondheid- en persoonsgegevens bevinden;
 • Gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, zoals nationaliteit;
 • Gegevens over religieuze of wetenbeschouwelijke overtuigingen indien van belang voor de behandeling;
 • Gegevens over seksueel gedrag indien van belang voor de behandeling;
 • Genetische gegevens.

* Het is een wettelijke verplichting dat we uw BSN opnemen in de administratie en controleren aan de hand van een identiteitsbewijs, daarmee willen we voorkomen dat we u verwarren met een andere patiënt. Andere redenen waarom we uw BSN gebruiken zijn:

 • Fouten voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens;
 • Eenvoudiger te declareren bij de zorgverzekering;
 • Betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.

Hoe beschermen wij uw gegevens? uitklapper, klik om te openen

1. Geheimhouding:

 • Alle zorgverleners werkzaam in het UMC Utrecht hebben geheimhoudingsplicht. Zij mogen geen gegevens van u aan anderen verstrekken zonder uw toestemming. Hierop zijn enkele (wettelijke) uitzonderingen.
 • Alle andere medewerkers (zoals ondersteunende diensten) hebben eveneens een geheimhoudingsplicht, die is vastgelegd in de (arbeids)overeenkomst die zij met het UMC Utrecht hebben gesloten.

2. Beveiliging:

 • Het is onze taak om uw gegevens te beschermen en daarvoor de nodige passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van uw gegevens. Daarom mogen bijvoorbeeld alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, uw dossier inzien als dat nodig is voor uw behandeling.
 • Andere medewerkers, bijvoorbeeld in ondersteunende functies, mogen uw dossier alleen inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden, bijvoorbeeld de medewerkers van de zorgadministratie die verantwoordelijk zijn voor de facturen voor de verleende zorg. Zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die voor hun functie nodig zijn.
 • Het UMC Utrecht zorgt ervoor dat de computersystemen goed beveiligd zijn. Wij werken volgens landelijk vastgestelde beveiligingsnormen en zijn hiervoor gecertificeerd. Daarnaast wordt bijgehouden en gecontroleerd welke medewerkers uw dossier hebben geraadpleegd.
 • Als het noodzakelijk is dat het UMC Utrecht voor de uitvoering van haar werkzaamheden een derde inschakelt, draagt het UMC Utrecht er zorg voor dat deze derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het UMC Utrecht. Indien doorgifte van persoonsgegevens naar partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, zal het UMC Utrecht de maatregelen nemen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen conform de eisen van de (Europese) privacywetgeving.

Hoelang bewaren we uw gegevens? uitklapper, klik om te openen

We zijn volgens de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de wet verplichte ggz verplicht uw gegevens 20 jaar vanaf het einde van onze zorg voor u te bewaren. Als daar vanuit de goede zorg voor u een reden toe is kunnen we de gegevens langer bewaren. Daarnaast houden wij ons aan de Archiefwet. Daardoor bewaren wij bepaalde gegevens uit uw medisch dossier 115 jaar, gerekend vanaf uw geboortedag. Dit noemen we ‘kerndocumenten’. Daar horen onder andere bij: de ontslagbrief, het operatieverslag, het anesthesieverslag, de uitslagen van pathologisch onderzoek, het eerste hulp verslag en gegevens over calamiteiten. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis en heeft een wettelijke taak om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Als we uw gegevens willen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, dan vragen wij uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. Soms kunnen we u niet om toestemming vragen, bijvoorbeeld omdat iemand overleden is of erg moeilijk te vinden is. Het UMC Utrecht mag dan onder strikte voorwaarden uw medische gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. U kunt hiertegen bezwaar maken bij uw zorgverlener. Op onze website vindt u meer informatie over het gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal en wetenschappelijk onderzoek.

Patiëntportaal Mijn UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

UMC Utrecht slaat uw medische gegevens op in een elektronisch patiëntendossier (HiX). Via het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht kunt u online (een deel van) deze gegevens inzien. De e-consults die u via het patiëntportaal ontvangt en deelt, worden ook opgenomen in het elektronisch patiëntendossier.

Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen uitklapper, klik om te openen

Inzage, kopie en vernietiging

U mag uw persoonsgegevens en uw medisch dossier inzien. Naast online inzage via het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht, kunt u ook aan uw behandelend arts om inzage vragen. Uw arts mag dit in principe niet weigeren. Wel mag uw arts bepaalde delen van uw dossier afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid. Ook is het mogelijk een kopie van uw dossier op te vragen en/of uw dossier te laten vernietigen. Er kunnen redenen zijn om het verzoek tot vernietiging te weigeren.

Gegevens wijzigen

Wanneer u signaleert dat uw persoonsgegevens niet juist zijn, dan is het belangrijk dat u deze laat wijzigen. Het gaat hier alleen om objectieve gegevens, bijvoorbeeld een adreswijziging of als uw telefoonnummer is gewijzigd.

Gegevens aanvullen

Tevens heeft u het zogeheten recht van aanvulling. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de mening van een tweede arts (second opinion) kunt laten toevoegen aan uw dossier of uw eigen visie op de zorg die u kreeg. U kunt dat aan uw behandeld arts vragen.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde vorm te verkrijgen, zoals in een PDF bestand, en u heeft het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder dat het UMC Utrecht u daarin hindert.

Via deze link kunt u meer lezen over uw privacyrechten inclusief de aanvraagformulieren wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten.

Website uitklapper, klik om te openen

Persoonlijke gegevens die u via onze website invult, zoals uw naam of adres, gebruikt het UMC Utrecht alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Dat is bijvoorbeeld een inschrijving voor een bijeenkomst of aanmelding voor een nieuwsbrief. Het UMC Utrecht houdt zich hierbij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Uw gegevens gebruikt het UMC Utrecht nooit voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten het UMC Utrecht ter beschikking gesteld, tenzij u hier toestemming voor geeft. Uw gegevens bewaren we niet langer dan nodig is.

Cookies uitklapper, klik om te openen

Bezoekt u onze website dan maken we gebruik van cookies. Het UMC Utrecht gebruikt cookies bij het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website én het tonen van video’s van YouTube en Vimeo. We maken hierbij gebruik van geanonimiseerde gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. Lees meer in ons Cookiebeleid.

Patiëntervaringsmeting uitklapper, klik om te openen

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) meet sinds 2013 jaarlijks ervaringen van patiënten. De meting van patiëntervaringen in NFU-verband stelt het UMC Utrecht in staat om de eigen resultaten te vergelijken met die van andere UMC’s. Door te leren van goede voorbeelden zowel intern als extern, kan het UMC Utrecht de zorg voor haar patiënten verbeteren.

Patiëntgegevens

Het UMC Utrecht gebruikt de volgende gegevens van u om een uitnodiging voor de patiënt ervaring te sturen: voor- en achternaam, e-mailadres, geslacht en het laatst door u bezochte specialisme in het UMC Utrecht. Deze gegevens verstrekken we, onder strikte veiligheidsvoorwaarden, aan meetbureau  Expoints B.V., dat de meting voor ons uitvoert. De patiëntgegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Expoints B.V. en worden zo snel mogelijk verwijderd. Dit gebeurd uiterlijk 3 weken na het invullen van de vragenlijst of nadat u kenbaar heeft gemaakt geen vragenlijst (meer) te willen ontvangen.

Expoints B.V. verstuurt de uitnodigingen en stelt een website beschikbaar waarop de vragenlijst ingevuld kan worden. Deze site is eigendom van Expoints B.V. Expoint B.V. stuurt het UMC Utrecht de geanonimiseerde resultaten. Expoint B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Webinar uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht organiseert webinars om kennis en ervaringen over zorg en onderzoek te delen met geïnteresseerden.Deze organiseren we samen met OnlineSeminar B.V., gevestigd in Amsterdam, Rietlandpark 301, 1019 DW.

U kunt uzelf via de website van het UMC Utrecht opgeven voor een webinar. Voor deelname wordt gevraagd naar uw voor-,  achternaam en e-mailadres. Deze gegevens delen we met OnlineSeminar waar u gebruik kunt maken van de site waarop het webinar wordt uitgezonden. Deze site is eigendom van OlineSeminar. 

OnlineSeminar gebruikt uw gegevens om maximaal vier e-mailberichten te versturen: de uitnodiging, een bevestiging, een herinnering en een agenda-uitnodiging.

Het UMC Utrecht heeft met OnlineSeminar afgesproken dat de gegevens eigendom blijven van het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht gebruikt uw gegevens om u via een e-mailbericht op de hoogte te brengen van een volgend webinar. U kunt altijd een verzoek indienen om deze gegevens in te zien of te verwijderen, door een mail te sturen naar info@umcutrecht.nl

Privacybeleid derden uitklapper, klik om te openen

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. Het UMC Utrecht is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens, cookies en andere gegevens door de beheerders van deze websites. Voor vragen over deze andere websites kunt u direct contact opnemen met de beheerder van de website.

Vragen en klachten uitklapper, klik om te openen

We doen ons best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Het is echter mogelijk dat u vragen heeft over de wijze waarop het UMC Utrecht omgaat met uw privacy. Wanneer u deze vragen heeft of ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan, hopen wij dat u dit bespreekt met uw behandelend arts. Hij kan samen met u naar mogelijke oplossingen zoeken. Ook kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit is iemand die binnen het UMC Utrecht toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. Hopelijk kunt u via deze wegen uw vragen en/of opmerkingen kwijt. Onderaan de pagina vindt u de betreffende contactgegevens.

Dit neemt niet weg dat u altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij het UMC Utrecht via deze link.

Het is ook mogelijk om een klacht te melden bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens

Postadres:
UMC Utrecht
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Huispostnummer Fac. 10.12
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

T. 088-75 555 55
E. privacy@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet