Terug

Apps voor thuismeten - voorwaarden & privacy

Apps voor thuismeten - voorwaarden & privacy

In het UMC Utrecht werken we steeds meer met apps voor thuismeten. Voor u gebruikmaakt van een app voor thuismeten, is het belangrijk dat u de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring goed doorneemt.

Gebruikersvoorwaarden apps voor thuismeten uitklapper, klik om te openen

 1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van thuismonitoring @Home apps van het UMC Utrecht (hierna: “App”). Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, voordat u de App gaat geruiken. Zo bent u bekend met uw rechten en plichten bij het gebruik van de App. Als u deze App gebruikt, bent u verplicht zich te houden aan deze gebruikersvoorwaarden. Het UMC Utrecht kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld door wijzigingen in wet- en regelgeving.
 2. Als u gebruikmaakt van de App worden uw persoonsgegevens – en indien van toepassing de persoonsgegevens van de patiënt die u vertegenwoordigt – verwerkt. Verderop in deze Gebruikersvoorwaarden onder het kopje Privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens worden verwerkt als u de App gebruikt en hoe deze worden verwerkt en beschermd.
 3. De App is alleen bedoeld voor (wettelijk vertegenwoordigers van) patiënten van het UMC Utrecht en is op uitnodiging van de behandelend arts van het UMC Utrecht. U kunt deze App na overleg met uw behandelend arts gebruiken voor uw behandeling of de behandeling van uw kind in het UMC Utrecht. Via deze App is het mogelijk om voor die behandeling de gezondheid bij te houden op uw smartphone of tablet. De App wordt ingezet als extra middel om uw gezondheid of de gezondheid van uw kind te volgen. Hierdoor hoeft u of uw kind bijvoorbeeld minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor controles.
 4. De App is geen vervanging van spoedzorg of reguliere zorg. Heeft u klachten en dringend zorg nodig? Onderneem dan zelf actie en neem contact op met uw behandelend arts of bel bij spoed 112!
 5. De App is een CE gemarkeerd medisch hulpmiddel.
 6. Bij gebruik van de App wordt u gevraagd meetwaardes in te voeren. De medewerkers van de afdeling van het UMC Utrecht waar u onder behandeling bent, beoordelen de gegevens die u invoert in de App. Als er op basis van die gegevens een reden is om contact met u op te nemen, doen wij dat binnen de met u afgestemde werkdagen (telefonisch of via een bericht in de App). Een andere mogelijkheid is dat u een automatisch gegenereerd bericht ontvangt naar aanleiding van de door u ingevoerde meetwaardes.
 7. Als het nodig is dat u meetapparatuur gebruikt voor de metingen die u moet invoeren in de App, zoals voor gewicht en bloeddruk, dan gebruikt u hiervoor de meetapparatuur die voldoet aan de voorwaarden zoals besproken met uw behandelend arts. Apparatuur zoals weegschalen, bloeddrukmeters enz. worden gebruikt voor trendontwikkeling. Exacte bepalingen worden door een medische behandelaar uitgevoerd.
 8. Het is belangrijk dat u juiste en volledige informatie invoert in de App en aan de zorgverlener verstrekt. De adviezen en monitoring van uw gezondheid of van de gezondheid van uw kind is gebaseerd op de door u ingevoerde informatie en het is dus heel belangrijk dat de gegevens in de App correct en betrouwbaar zijn. Hebt u per ongeluk verkeerde gegevens ingevoerd, verstuur dan de juiste gegevens nog een keer.
 9. Als het niet lukt om de metingen tijdig in te App in te voeren, of zijn de gegevens onjuist of onvolledig, geef dan uw metingen telefonisch door bij de afdeling waar u onder behandeling bent. Mocht het om technische redenen niet mogelijk zijn actuele informatie in de App in te voeren, neem dan contact op met Luscii via support@luscii.com
 10. De gegevens die u invult in de App, worden bewaard in de App zelf. U kunt deze gegevens (alleen) inzien via de App. De gegevens die u invoert worden niet automatisch opgenomen in uw elektronisch patiëntendossier. De behandelend arts of andere medewerkers van het UMC Utrecht nemen enkel relevante gegevens (over de behandeling) op in het elektronisch patiëntendossier. De aantekeningen van de behandelend arts of andere medewerkers, of andere gegevens uit het medisch dossier, zijn niet zichtbaar in de App. Via Mijn UMC Utrecht kunt u online uw elektronische patiëntendossier inzien.
 11. De behandelend arts (of andere medewerkers betrokken bij de behandeling) kan de toegang tot de App sluiten bijvoorbeeld als u dat zelf wenst of in geval van wilsonbekwaamheid. Ook wanneer u meerdere malen telefonisch niet bereikbaar bent geweest kan de toegang worden gesloten, omdat dan geen veilige zorg meer geboden kan worden.
 12. Als u niet langer gebruik wenst te maken van de (zorgverlening via de) App, dient u eerst contact op te nemen met de afdeling waar u onder behandeling bent. Het stopzetten van het gebruik van de App kan namelijk consequenties hebben voor de voortgang van de behandeling en uw gezondheid. U kunt het gebruik van de applicatie stoppen door deze zelf te verwijderen en/of het verzoek doen om uw gegevens laten verwijderen.
 13. De App is bedoeld voor eigen persoonlijk gebruik. U mag de App niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze wordt aangeboden.
 14. Om gebruik te kunnen maken van de App heeft u het volgende nodig:
  • een smartphone of tablet met marktconforme actuele browserversies (bij twijfel neem contact op met Luscii via support@luscii.com.); 
  • [optioneel: de tablet of smartphone moet een camera hebben als er gebruik wordt gemaakt van videobellen];
  • internetverbinding of WiFi;
  • een geldig persoonlijk e-mailadres waarop u e-mails kunt ontvangen;
  • een telefoon waarop u telefonisch bereikbaar bent. Dit is nodig om u goed op afstand te kunnen begeleiden.
 15. U bent zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een apparaat waarop de App kan worden geïnstalleerd, een telefoon- en internetaansluiting en u draagt hiervan zelf de kosten. Het UMC Utrecht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in de beschikbaarheid van het internet of telefonie evenals voor het gebruik van een ondeugdelijke meetapparatuur of ondeugdelijk apparaat waarop de App is geïnstalleerd.
 16. Het UMC Utrecht spant zich ervoor in om de App adequaat te (laten) beveiligen. U dient er zelf voor zorgen dat u uw apparaat adequaat beveiligt en ongeautoriseerde derden geen toegang hebben tot de informatie in de App of de beschikking krijgen over uw eenmalige aanmeldcode. Wij raden u aan uw apparaat te beveiligen met een sterk wachtwoord of pincode dat u geheimhoudt. De App heeft namelijk zelf nog geen aparte toegangsbeveiliging. Laat het UMC Utrecht (privacy@umcutrecht.nl) onmiddellijk weten als uw account wordt misbruikt of als u daarvan een vermoeden heeft.
 17. Het UMC Utrecht spant zich in voor een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van de App, maar kan niet garanderen dat altijd sprake is van onbelemmerde toegang tot de App. UMC Utrecht staat er niet voor in dat (onderdelen van) de App zonder onderbreking fouten of gebreken werkt of dat steeds alle fouten of gebreken kunnen worden verbeterd.
 18. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de App berusten en blijven berusten bij het UMC Utrecht en/of diens licentiegevers. U krijgt uitsluitend een persoonlijk, herroepelijk, niet exclusief, niet sub- licentieerbaar en niet overdraagbaar recht om de App te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U dient zich te onthouden van handelingen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van het UMC Utrecht en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om (delen van de) App en de content van de App te reverse engineeren, aan te passen, te comprimeren, te kopiëren of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UMC Utrecht en/of diens licentiegevers.
 19. Hebt u een klacht over de App? Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaar.

Privacyverklaring apps voor thuismeten uitklapper, klik om te openen

Op de verwerking van uw persoonsgegevens bij gebruik van de App zijn de volgende artikelen van toepassing.

 • Bij gebruik van de App verwerkt het UMC Utrecht persoonsgegevens van u en/of uw kind, waaronder gegevens over uw gezondheid. Het UMC Utrecht heeft maatregelen getroffen om uw privacy te beschermen.
 • Deze privacyverklaring gaat alleen over de verwerking van persoonsgegevens in de App en niet over verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van andere (onderdelen van) behandelingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie daarover is te vinden in de algemene privacyverklaring van het UMC Utrecht.
 • Het UMC Utrecht is verwerkingsverantwoordelijke en heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld die toeziet op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. De FG is bereikbaar via privacy@umcutrecht.nl of via telefoonnummer 088 75 555 55.

Doeleinden verwerking van uw persoonsgegevens

Het UMC Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens (of die van de patiënt die u vertegenwoordigt) om u de App aan te kunnen bieden en u gebruik te laten maken van de daarin opgenomen functionaliteiten. Het UMC Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens daarbij voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Wanneer uw behandelend arts het gebruik van de App heeft voorgeschreven in het kader van de behandeling van u of uw kind, verwerkt het UMC Utrecht persoonsgegevens. De grondslag voor deze gegevensverwerking is het uitvoeren van de geneeskundige behandelovereenkomst tussen u(w kind) en het UMC Utrecht. De App maakt onderdeel uit van de behandeling en de persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw behandeling met behulp van de App uit te kunnen voeren.

Verbeteren van de gebruikservaring

Het UMC Utrecht kan uw persoonsgegevens verwerken om in kaart te brengen hoe en hoe vaak u de App en/of onderdelen daarvan gebruikt. Het UMC Utrecht heeft een gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de gebruikservaring. Het UMC Utrecht heeft er belang bij patiënten een goed werkend en eenvoudig te bedienen App aan te kunnen bieden. Het UMC Utrecht weegt dit belang af tegen de belangen van de zorgverleners en gebruikers.

Leveren van meetapparatuur

Het kan zijn dat in het kader van gebruik van de App meetapparatuur aan u ter beschikking wordt gesteld. Deze meetapparatuur kan los worden gebruikt of worden gekoppeld aan de App. Het UMC Utrecht houdt bij aan wie en wanneer meetapparatuur is verstrekt en om welke apparatuur het gaat. De grondslag voor deze gegevensverwerking is het uitvoeren van de geneeskundige behandelovereenkomst tussen u(w kind) en het UMC Utrecht.

Koppelingen maken

Het UMC Utrecht kan uw persoonsgegevens verwerken omdat ze een koppeling wil kunnen maken met een applicatie of dienst van een derde partij. Bijvoorbeeld om de meetgegevens die u invoert te koppelen aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) of om een koppelingen maken met meetapplicaties van derden of partijen die gerichte informatie in de App kunnen plaatsen. Het UMC Utrecht maakt deze koppelingen om de zorg efficiënter en beter te maken en te laten aansluiten bij de behandeling. De grondslag voor deze gegevensverwerking is het uitvoeren van de geneeskundige behandelovereenkomst tussen u(w kind) en het UMC Utrecht.

Beschikbaarheid en beveiliging

Het UMC Utrecht stelt hoge eisen aan de wijze waarop de App werkt en aan de beveiliging daarvan, zodat u de App kunt blijven gebruiken en dat uw persoonsgegevens in een veilige omgeving worden bewaard en verder worden verwerkt. Het UMC Utrecht wil voorkomen dat uw persoonsgegevens toegankelijk zijn voor ongeautoriseerde derden en loggen de toegang en het gebruik van de App door u en de zorgverleners. Het UMC Utrecht kan u vragen om uw identiteit te bevestigen door twee factor authenticatie of door uw aanmelding telefonisch te bevestigen. Het UMC Utrecht verwerkt persoonsgegevens voor dit doel omdat zij wettelijk verplicht is bepaalde beveiligingsmaatregelen te nemen en logging bij te houden als het gaat om gezondheidsgegevens. Daarnaast heeft het UMC Utrecht een gerechtvaardigd belang bij het optimaliseren van de beschikbaarheid en het in kaart brengen van beveiligingsrisico’s.

Support, vragen en klachten

Het UMC Utrecht kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u contact met het ziekenhuis of met de aanbieder van de App, Luscii Healthtech B.V. (‘Luscii’) opneemt omdat u een vraag of een klacht heeft over de App of omdat u hulp nodig heeft met het gebruik van de App. Het UMC Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens omdat zij hier een gerechtvaardigd belang bij heeft, welk belang is gelegen in de adequate afhandeling van uw vraag of klacht. 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen en toezicht

UMC Utrecht kan uw persoonsgegevens verwerken in het geval dat toezichthouders en inspecties ons hiertoe verplichten, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit of de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan het UMC Utrecht uw persoonsgegevens gebruiken om haar belangen te behartigen, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure. Het UMC Utrecht verwerkt tenslotte persoonsgegevens om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals dossierplicht. De wettelijke grondslag is in dat geval de aanwezigheid van een wettelijke verplichting of de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Wetenschappelijk onderzoek

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis en heeft een wettelijke taak om wetenschappelijk onderzoek te doen. Als wij gebruik willen maken van uw gegeven voor wetenschappelijk onderzoek zullen we uw toestemming vragen. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. Onder uitzonderlijke, strikte voorwaarden kunnen we uw medische gegevens ook gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zonder uw toestemming. U kunt hiertegen bezwaar maken bij uw zorgverlener.

Er zal in ieder geval voldaan worden aan de volgende uitgangspunten:

 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op wetenschappelijk onderzoek en kan niet zonder desbetreffende gegevens worden uitgevoerd.
 • Het onderzoek dient een algemeen belang;
 • Het vragen van uitdrukkelijke toestemming blijkt onmogelijk of kost een onevenredige inspanning en de betrokkene heeft geen bezwaar gemaakt;
 • De privacy van de betrokkene wordt zodanig beschermd dat deze niet onevenredig wordt geschaad.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

We verwerken niet meer gegevens dan we nodig hebben om goede zorg aan u te kunnen verlenen, om onze zorg te verbeteren en voor onze administratie. Ook kunnen uw gegevens onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zie kopje wetenschappelijk onderzoek.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Naam zorgorganisatie en patiëntnummer
 • T.b.v. werking en beheer applicatie: taalvoorkeur, unieke gebruikersnaam of ID, ingangsdatum account, programma, groep, rol (patiënt/admin/zorgverlener), instellingen van de app, metingen en waarden en frequenties daarvan, logging van gebruik (datum en tijdstip inloggen / uitloggen), authenticatie token, IP adres, beeldbelstatus en -geschiedenis, informatie ten behoeve van push notificaties, type apparaat dat gebruikt, besturingssysteem (iOS/Android) en versienummer, browser informatie, versie van de app.
 • T.b.v. levering van of hulp (support) bij apparatuur (device of meetinstrument) door verwerker aan patiënt aan huis (indien van toepassing): adres, postcode, woonplaats, type device of meetinstrument.

Bijzondere persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn (indien van toepassing):

 • Gezondheidsgegevens, inclusief documenten waarop zich gezondheid- en persoonsgegevens bevinden;
 • T.b.v. behandeling: berichten gestuurd via de app (zorgvraag, feedback, support en bijlagen), verzonden alerts, afwezigheidsdata,
 • Burgerservicenummer (BSN); om een koppeling te kunnen maken met uw zorggegevens zodat de juiste gegevens bij de juiste persoon worden verwerkt voor uw veiligheid;

Het UMC Utrecht verwerkt in de App gezondheidsgegevens van u(w kind). Gezondheidsgegevens worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij een uitzondering van toepassing is. Eén van die uitzonderingen is het verlenen van een goede behandeling of verzorging. Indien en voor zover persoonsgegevens die in verband met de App worden verwerkt niet vallen onder de geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen de zorgverlener en de patiënt, moet sprake zijn van een andere grondslag zoals toestemming, wettelijke verplichting of redenen van zwaarwegend belang.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

De volgende (derde) partijen kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die met de App worden verwerkt:

  • Zorginstelling en geautoriseerde medewerkers. Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor uw behandelaren/behandelaren van uw kind en andere personen binnen UMC Utrecht die met u(w kind) een behandelrelatie hebben of daarbij betrokken zijn, voor zover uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.
  • Verwerkers en sub-verwerkers. UMC Utrecht schakelt partijen in die namens haar persoonsgegevens verwerken (verwerkers). De App wordt ontwikkeld en beheerd door Luscii. Luscii verwerkt persoonsgegevens namens UMC Utrecht en zij heeft hiervoor met Luscii een verwerkersovereenkomst gesloten. Luscii maakt daarnaast gebruik van cloud dienstverleners en van derde partijen die notificaties en berichten mogelijk maken. Deze partijen zijn aan te merken als sub-verwerkers.
  • Gebruik van meetapparatuur. Bij sommige behandelingen is het gebruik van een meetapparaat zoals een saturatiemeter of bloeddrukmeter noodzakelijk, u wordt hierover geïnformeerd. Het UMC Utrecht selecteert de apparatuur zorgvuldig. Het overnemen van de informatie in de Luscii App uit deze meetapparaten kan handmatig en/of automatisch via bluetooth.
  • Aanvullende diensten. In sommige gevallen kunt u zelf kiezen om de App te koppelen aan een andere applicatie of dienst. De App biedt gebruikers bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun persoonsgegevens op te slaan en te verwerken via Apple HealthKit en/of Google Fit. U moet daar dan apart toestemming voor geven. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden en u gaat zelf een overeenkomst aan met deze partijen. De verdere verwerking gaat buiten UMC Utrecht om en UMC Utrecht is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. UMC Utrecht raadt u aan om zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en privacy statements van deze derden te lezen.
  • Autoriteiten en rechtshulpverleners. UMC Utrecht kan persoonsgegevens ook delen met derden waaronder toezichthouders, fiscale autoriteiten, opsporingsautoriteiten en rechtshulpverleners en mediators. Dat doet UMC Utrecht alleen als ze daartoe verplicht is of wanneer dat noodzakelijk is om haar belangen te behartigen (bijvoorbeeld in een rechtszaak).

Veilige verwerking

Het UMC Utrecht heeft met Luscii afgesproken dat zij maatregelen neemt om uw persoonsgegevens die binnen de App worden verwerkt te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De beveiligingsmaatregelen zijn onder meer:

 • Autorisatiebeleid voor medewerkers die toegang hebben tot de gegevens in de App;
 • Periodieke privacy awareness trainingen;
 • Gegevens in de App worden altijd over HTTPS (SSL/TLS) overgebracht;
 • Er worden firewall beschermde servers (inclusief back-ups) gebruikt;
 • Data worden zo min mogelijk voor langere tijd lokaal op telefoons of tablets opgeslagen en gebeurt dit wel, dan worden gegevens versleuteld;
 • De encryptie met AES256, ook op de servers van cloud dienstverlener;
 • Data worden van lokale gegevensdragers (smartphone of tablet) gewist bij het uitloggen;

Alle activiteiten worden gelogd. Wanneer daar aanleiding toe is kan UMC Utrecht activiteiten monitoren.

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Uw gezondheidsgegevens en uw meetresultaten worden op servers in de EER opgeslagen. Luscii maakt gebruik van een cloud dienstverlener met servers in de EER. Het is denkbaar dat Luscii of een andere (sub)verwerker met wie UMC Utrecht samenwerkt voor onderdelen van de dienstverlening gebruik maken van partijen die gevestigd zijn in een land buiten de EER. Voordat deze dienstverleners worden ingeschakeld controleert UMC Utrecht, al dan niet samen met Luscii, welke persoonsgegevens worden doorgegeven en welk beschermingsniveau in het derde land geldt. Ook controleert UMC Utrecht of er aanvullende maatregelen nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen bij doorgifte naar een derde land. Indien nodig sluit UMC Utrecht bij doorgiftes naar landen buiten de EER waar mogelijk doorgifteovereenkomsten op basis van de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Voor meer informatie over de waarborgen inzake internationale doorgifte kunt u contact met de FG opnemen.

Bewaartermijn

UMC Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. UMC Utrecht heeft daarover ook met de leverancier van de App afspraken gemaakt. Uw gegevens blijven niet langer dan 2 jaar na gebruik van de App bewaard door Luscii. Na 2 jaar worden uw gegevens door Luscii geanonimiseerd volgens wet- en regelgeving (onder andere AVG). Dat betekent dat uw persoonsgegevens losgekoppeld worden en verwijderd zodat de achterblijvende gegevens niet langer tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Voor zover persoonsgegevens zijn opgenomen in uw medisch dossier in het kader van de behandeling, is UMC Utrecht verplicht deze gegevens gedurende minimaal 20 jaar te bewaren.

Uw rechten

Op grond van de privacywetgeving beschikt u over een aantal rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die UMC Utrecht van u verwerkt:

 • Recht van inzage. Dit is het recht om aan ons te vragen of wij persoonsgegevens van u hebben en om daar inzage in te krijgen. U heeft bovendien het recht om inzicht te krijgen in wie er toegang hebben gekregen tot uw persoonsgegevens (logging).
 • Recht op rectificatie. U kunt aan ons vragen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te wijzigen.
 • Recht om vergeten te worden. In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verkregen.
 • Recht op beperking. Dit is het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken of om de verwerking tijdelijk te stoppen. U kunt hier bijvoorbeeld om verzoeken wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft betwist.
 • Recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde vorm te verkrijgen, zoals in een pdf-bestand, en u heeft het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder dat het UMC Utrecht u daarin hindert.
 • Recht van bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als uw persoonsgegevens voor direct marketing worden verwerkt of op basis van de gerechtvaardigde belangen van de Zorgverlener, dan mag u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Intrekken van uw toestemming. Als u ons toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan mag u die toestemming op elk moment intrekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens voordat u uw toestemming heeft ingetrokken.

Het UMC Utrecht is niet altijd verplicht om uw verzoek(en) toe te wijzen. Wel reageert het UMC Utrecht op uw verzoek binnen 1 maand, tenzij dat in bijzondere gevallen niet mogelijk is. Het UMC Utrecht kan u vragen om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen.

Contact en klachten

Als u vragen of klachten hebt over deze privacyverklaring, of wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@umcutrecht.nl of via telefoonnummer 088 75 555 55.

Als u vermoedt dat UMC Utrecht inbreuk pleegt op wetgeving rondom privacy- en gegevensbescherming, neemt u dan gerust contact op met privacy@umcutrecht.nl op. Het UMC Utrecht helpt u graag.

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Updates en wijzigingen

Deze gebruikersvoorwaarden/privacy statement voor Luscii Applicaties kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie van het gebruikersvoorwaarden/privacy statement is in de App te vinden en op te vragen bij UMC Utrecht. In geval van significante wijzigingen die u in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij ernaar u daarover rechtstreeks te informeren. De meest recente versie van deze Gebruikersvoorwaarden met Privacy Statement dateert van 25 oktober 2022.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet