Terug

Organisatie

Met ruim 12.000 medewerkers is het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar het Wilhelmina Kinderziekenhuis onderdeel van is, een van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en de grootste werkgever in de regio.

Raad van bestuur

De raad van bestuur (rvb) bepaalt het algehele beleid van het UMC Utrecht. Daarbij gaat het om de koers en grote lijnen, de taak en functie en de missie en de ambitie van het UMC Utrecht. Dit alles in relatie tot de ontwikkelingen in de zorgsector en de maatschappij als geheel. De raad van bestuur vertegenwoordigt het UMC Utrecht bij de overheid, de wetenschappelijke- en onderwijswereld, de media en andere belanghebbenden. Tegelijkertijd is de raad van bestuur nauw betrokken bij wat er speelt in de organisatie. De bestuursleden zijn iedere dag in gesprek met medewerkers en hun leidinggevenden over het steeds verder verbeteren van de zorg en de dienstverlening van het UMC Utrecht.

De rvb leden

Declaraties

De onkosten die door de leden raad van bestuur worden gedeclareerd, worden per kwartaal op onze website geplaatst conform vigerend beleid van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) benoemt de leden van de raad van bestuur. Ook het vaststellen en toetsen van het beleid is een taak van de rvt.  De raad van toezicht van het UMC Utrecht wordt benoemd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en bestaat uit: 

  • Mevr. drs. C.E. Princen (voorzitter)
  • Dhr. Dr. ir. P.C.J. Leijh (vice-voorzitter)
  • Dhr. L.A.M. van den Nieuwenhuijzen RA (lid)
  • Mevr. Prof. dr. M. de Visser (lid)
  • Dhr. prof.dr. G. van der Wal (lid)
  • Dhr. drs. ir. A. Kregting MBA (lid)

Voor vragen of opmerkingen kunt u via mevr. mr. E.M.H. Franssen (secretaris raad van toezicht) contact opnemen met de raad van toezicht. 

Divisiestructuur

Het UMC Utrecht werkt met een divisiestructuur om de drie kerntaken zorg, onderzoek en onderwijs uit te kunnen voeren. Het UMC Utrecht is verdeeld in tien  divisies

Organogram

Bekijk in een organogram hoe het UMC Utrecht is georganiseerd

Hoogleraren 

Klokkenluidersregeling

In het UMC Utrecht willen we misstanden in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat serieuze vermoedens van misstanden gemeld worden. In de 'Klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden in het UMC Utrecht' staat de procedure beschreven om misstanden binnen de organisatie te melden en te onderzoeken.

Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben overheidsorganen de bevoegdheid om regels te maken over het in rekening brengen van onder meer kopieerkosten bij verzoeken op grond van de Wob. Vergoedingen Informatieverzoek i.h.k.v. de WOB 

Inschrijving Kamer van Koophandel

Het UMC Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30244197.

Het RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer) nummer is 004205315.

Het BTW-nummer is NL004205315B01