Terug

Gezond houden wat gezond is

Onze belangrijkste positieve impact is een betere gezondheid van mensen, nu en in de toekomst. Vanuit het concept van positieve gezondheid wordt een integrale benadering daarbij steeds belangrijker; fysiek, mentaal, zingeving en meer aandacht voor preventie en kwaliteit van leven. Vanuit het thema ‘Gezond houden wat gezond is’ bevorderen we een gezonde leefstijl en willen we onze patiënten, medewerkers en studenten ondersteunen om gezonde keuzes te maken en naar vermogen zelf de regie te nemen over hun gezondheid.

Doelen

Door een gezonde leefstijl krijgen mensen een betere kwaliteit van leven, zodat ze volop kunnen participeren in de maatschappij. We zetten in op meer bewegen, gezonde voeding, stoppen met roken, voldoende ontspanning en aandacht voor (beperkte) gezondheidsvaardigheden. Daarnaast zorgen we voor een omgeving die de gezondheid en het herstel van onze patiënten bevordert en een gezonde werkomgeving is voor onze medewerkers en studenten. We willen onze kennis over het bevorderen van gezondheid delen met de maatschappij. Op deze manier werken we aan de transitie van ziektezorg naar gezondheidszorg, het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze patiënten, vitale medewerkers die beter hun werk kunnen doen en langer inzetbaar blijven, een gezondere maatschappij en daarmee het betaalbaar houden van de zorg in de toekomst.

Voor het thema Gezond houden wat gezond is, hebben we voor 2025 de volgende doelen:

  • Het bevorderen van een gezonde leefstijl is onderdeel van het behandeltraject van iedere patiënt die in het UMC Utrecht behandeld wordt.
  • Onze medewerkers zijn een voorbeeld voor de patiënten en anderen op het gebied van een gezonde leefstijl.
  • Het UMC Utrecht is een gezondheidbevorderende omgeving.  

Om deze doelen te gaan realiseren, zetten we de komende jaren in op de volgende vier opgaven:

  1. Bevorderen gezonde leefstijl patiënten (meer bewegen, gezonde voeding, niet roken, minder stress, voldoende slaap)
  2. Optimaliseren arbeidsomstandigheden, bevorderen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en studenten
  3. Stimuleren onderzoek en onderwijs gericht op preventieve gezondheidszorg en onze kennis maatschappelijk inzetten
  4. Realiseren van een gebouw en directe omgeving die herstel en gezondheid bevorderen

Bevorderen gezonde leefstijl patiënten

Voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, is het belangrijk dat ze actief blijven en zoveel mogelijk blijven bewegen. Daarnaast kan gezonde voeding, die goed is afgestemd op de patiënt, ondervoeding voorkomen en het herstel bevorderen. Behalve tijdens de opname kan advies over een gezonde leefstijl ook voor en na opname bijdragen aan een sneller herstel en gezondheidsbevordering van de patiënt in het algemeen. We willen de patiënt stimuleren om gezonde keuzes te maken en waar mogelijk zelf de regie te nemen over zijn of haar gezondheid. Daarvoor zijn gezondheidsvaardigheden heel belangrijk.

In het UMC Utrecht hebben we daarom een verschillende projecten en initiatieven die focussen op het bevorderen van een gezonde leefstijl:

WKZ sportief

Beter in beweging bij UMC Utrecht

Onderzoek en onderwijs gericht op preventie gezondheidszorg

Onderzoek naar gezonde voeding en beweging, voorkomen van ziektes, behandelingen die de kwaliteit van leven bevorderen is van groot belang voor zowel de (toekomstige) patiënten van het UMC Utrecht als de maatschappij. Vanuit onze speerpunten doen we in het UMC Utrecht onderzoek op uiteenlopende gebieden. We streven er naar de maatschappelijke meerwaarde van ons onderzoek te vergroten en willen maatschappelijke partijen hier expliciet bij betrekken (Science in transition).

We gaan relevant onderzoek gericht op een gezonde leefstijl en het voorkomen van ziektes extra stimuleren en de resultaten hiervan meenemen in ons onderwijs. Onze kennis zetten we maatschappelijk in door deze actief te verspreiden naar onze samenwerkingspartners (huisartsen) en burgers in de stad en de regio. Op die manier kunnen we onze positieve maatschappelijke impact verder vergroten en bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg op de langere termijn.

Binnen onderwijs is al aandacht voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV) en het nieuwe concept van gezondheid. Binnen de speerpunten lopen al diverse onderzoeken gericht op gezonde leefstijl. Het UMC Utrecht werkt hierin vaak samen met andere partners in de regio, bijvoorbeeld binnen de programma’s Utrecht Life Sciences, Future Food en Diagnose Voeding en gezondheid.

Gezondheidsbevorderende omgeving

Het UMC Utrecht wil een omgeving zijn die de gezondheid en het herstel van onze patiënten bevordert en die een gezonde werkomgeving biedt voor onze medewerkers en studenten.

Er is steeds meer onderzoek beschikbaar dat aantoont dat een healing environment daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen van stress en pijn, een sneller herstel, kortere opnameduur en verminderd medicijngebruik. Een beweegvriendelijk gebouw en een groene omgeving rondom de gebouwen stimuleert zowel de medewerkers als patiënten om in beweging te komen. Bouw- en renovatieprojecten bieden een hele mooie kans om verbeteringen door te voeren. We nemen daarom gezondheid mee als een van de onderwerpen bij het uitwerken van het duurzaamheidskader voor bouwprojecten zie duurzaamheidsthema Schone Omgeving

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid medewerkers

Het is zowel belangrijk voor medewerkers en studenten zelf dat zij fit en duurzaam inzetbaar zijn als voor het UMC Utrecht. Vitale medewerkers kunnen hun werk beter doen, meer betekenen voor patiënten en studenten en zijn duurzaam inzetbaar. Vitale medewerkers geven ook het goede voorbeeld aan onze patiënten. Daarom willen we een gezonde leefstijl bij onze medewerkers en studenten bevorderen. Dat doen we onder andere door kennisoverdracht en het aanbieden van trainingen, activiteiten, ‘actief meubilair’ en gezonde voeding in onze restaurants. Naast een gezonde leefstijl is mentale gezondheid van groot belang en het terugdringen van (werk)stress. Een goede balans tussen werk en privé draagt hieraan bij, net als het vergroten van het werkplezier en de mogelijkheid tot ontwikkeling. We stimuleren de medewerkers en onze studenten om hierin zelf de regie te nemen. Door het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden creëren we een veilige en aangename werk- en leeromgeving.

Er zijn al verschillende initiatieven gericht op het bevorderen van vitaliteit waar medewerkers gebruik van kunnen maken of bij aan kunnen sluiten, zoals Energiek@UMC, zelfroosteren en schrijftraining.