Terug

Leren op de werkplek

Leren op de werkplek

Centraal in onze opleidingen staat het werkplekleren. We ondersteunen afdelingen door een duidelijk praktijkcurriculum aan te bieden. Dit bestaat uit themakaarten met kenmerkende beroepssituaties. Praktijkbegeleiders vinden het begeleiden hierdoor makkelijker en studenten weten beter wat van hen wordt verwacht.

In onze opleidingen ontwikkelen studenten de competenties die ze nodig hebben om hun functie goed uit te voeren. Het leren en het toetsen vindt zowel op school als in de praktijk plaats. De UMC Utrecht Academie trekt gezamenlijk met het werkveld op om een uitnodigende en uitdagende leeromgeving te creëren op school en in de praktijk. Ons onderwijs is zo ingericht dat de student zowel student als werknemer kan zijn. Dit realiseren we door gebruik te maken van vormen van leren die zich het beste verhouden met de dynamiek van het arbeidsproces, zoals leren op de werkplek, zelfstudie en e-learning.

Systematiek uitklapper, klik om te openen

Voor het leren op de werkplek hebben we gekozen voor een systematiek die goed past bij de dagelijkse praktijk op een afdeling. Doel van deze systematiek is begeleiders en studenten houvast te geven bij het vormgeven van het leren op de werkplek. Onze systematiek voor het werkplekleren is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  1. Dat wat een zorgverlener in de praktijk moet kunnen, vormt het belangrijkste uitgangspunt voor leren in de praktijk. Bij de ontwikkeling van de praktijkcurricula zijn we gestart vanuit concrete praktijksituaties waarin de student moeten kunnen functioneren, en niet vanuit de theorie.
  2. De student wordt begeleid in de ontwikkeling van een breed scala aan competentiegebieden.
  3. Naast toetsing van kennis en vaardigheden wordt de student in de dagelijkse praktijk geobserveerd. Hierbij wordt getoetst of de student daadwerkelijk het gedrag laat zien dat zij geleerd heeft. Als een begeleider na herhaaldelijk observeren van een kenmerkende beroepssituatie er van overtuigd is dat de student voldoende competent is, wordt deze situatie aan de student toevertrouwd.

Themakaarten uitklapper, klik om te openen

Een belangrijk ordeningsprincipe voor het leren in de praktijk vormen themakaarten met kenmerkende beroepssituaties en praktijkopdrachten. Uit evaluaties blijkt dat studenten en begeleiders enthousiast zijn over de praktijkcurricula. De praktijkcurricula geven de begeleiders een completer beeld van de student. En voor studenten en begeleiders is helder wat van hen wordt verwacht.