Terug

Onafhankelijke Onderwijs- en examencommissie

Onafhankelijke Onderwijs- en examencommissie

Een onafhankelijke Onderwijs- en examencommissie houdt toezicht op de uitvoering van het onderwijs- en examenregeling. De commissie beoordeelt vrijstellingsverzoeken en is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van toetsing en examinering.

Het bevoegd gezag stelt aan het begin van het schooljaar de examencommissie in en communiceert de samenstelling met (senior)opleiders, studenten en praktijkinstellingen. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, secretaris en leden. Voorafgaand aan het schooljaar wordt vastgesteld wanneer de examencommissie vergadert. Indien gewenst roept de voorzitter de examencommissie bijeen voor een extra vergadering.

Taken en bevoegdheden uitklapper, klik om te openen

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de medische ondersteunende opleidingen en van de vervolgopleidingen. De Onderwijs- en examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs en de tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER, op correcte wijze worden nageleefd.

Werkwijze en besluitvorming

De Onderwijs- en examencommissie neemt besluiten bij meerderheid van stemmen. Zij maken tijdig, uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van een verzoek, haar besluit schriftelijk aan de aanvrager bekend. Voor het aantekenen van bezwaar tegen de beslissing verwijzen we naar het OER.

Contact uitklapper, klik om te openen

Examencommissie-umcutrechtacademie@umcutrecht.nl