Terug

Stages divisie Hart en Longen

Stages divisie Hart en Longen

Bekijk het stage-aanbod van de divisie Hart & Longen (DH&L). Je kunt meer informatie vinden over de onderwijs door en stageplaatsen bij onze afdelingen op de website van het Hart en vaatcentrum. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Klinische wetenschappelijke stage: anticoagulatie tijdens cardiopulmonary bypass uitklapper, klik om te openen

Onderwerp

Het vergelijken van patiënten met een lage versus een hoge ontstollings-target die deelnemen aan een RCT in een samenwerking tussen cardiothoracale chirurgie, klinische perfusie en cardio-anesthesiologie

Doel

Vergelijking tussen de twee target ACT groepen in een sub-set van patiënten met betrekking tot: bloedproducten gebruik, heparine en protamine dosis, trombo-embolische events.

Methode

 • Literatuur verzamelen over het onderwerp
 • Data verzamelen (pre-, peri- en postoperatief) vanuit het ziekenhuisinformatie systeem en directe verzameling tijdens OK en invoer in het eCRF. Controleren en (statistisch)analyseren
 • Verslaglegging en presentatie

Wanneer

In de periode oktober 2019-maart 2021 zijn er continue mogelijkheden.

Combinatie onderzoek/klinisch 

Je zal aanwezig zijn op de operatiekamer tijdens open-hart chirurgie voor verzamelen van peri-operatieve gegevens.

Het onderzoek

Binnen de afdeling cardiothoracale chirurgie – klinische perfusie gaat in het najaar van 2019 de TACT studie van start. De TACT studie (Target Activated Clotting Time for anti-coagulation during cardiopulmonary bypass) is een multi-center RCT onder patiënten die een electieve cardio-chirurgische ingreep ondergaan met inzet van de hart-long machine. Deze patiënten worden volledig ontstold door toediening van ongefractioneerde heparine, waarbij de ontstolling gemonitord wordt met behulp van de Activated Clotting Time (ACT). De patiënten die deelnemen aan het onderzoek worden gerandomiseerd in een groep met een target ACT van 400 seconden en een groep met een target ACT van 480 seconden. Dit is de range van ACT waarden die in Nederland momenteel gehanteerd wordt wanneer een conventionele hart-long machine wordt ingezet bij cardio-chirurgische ingrepen. Het is echter niet bekend of een target ACT waarde van 400 seconden gunstiger of minder gunstig is ten aanzien van onder meer bloedproducten gebruik, bloedverlies en trombo-embolische events in vergelijking met een target ACT waarde van 480 seconden. Daarnaast zijn de huidige gehanteerde target ACT waarden niet gebaseerd op prospectieve gerandomiseerde klinische studies met relevante eindpunten. De target ACTs in de verschillende cardio-chirurgische centra in Nederland en zijn veelal gebaseerd op ervaringen vanuit een verouderde klinische setting.

Contact

Karin Gorter MSC, EKP – klinisch perfusionist 
kgorter@heartbeat5.nl
0628290901

Psychosociale gezondheid van patiënten voor en na Longtransplantatie uitklapper, klik om te openen

Onderwerp

Een succesvolle longtransplantatie verlengt het leven van een patiënt met een eindstadium longziekte en draagt bij aan de kwaliteit van leven.  Uit literatuur is bekend dat psychologische problemen zoals angst , depressie en andere distress een negatieve invloed kunnen hebben op de uitkomst. Verbetering van de psychologische zorg zou kunnen leiden tot verbetering van survival en kwaliteit van leven bij deze patiënten. Om deze reden is het van belang de psychosociale gezondheid van patiënten voor en na longtransplantatie te onderzoeken. 

Doel

Doel van het onderzoek is het identificeren van de prevalentie van angst, depressie en psychologische distress bij patiënten voor en na longtransplantatie en samenhang met andere variabelen zoals therapietrouw van medicatie, somatische factoren en overleving.

Je werkt samen met een PhD student en zal zelfstandig in het AZN het onderzoek opzetten gelijkend aan de opzet in het UMCU. 

Methode 

Een longitudinale studie wordt verricht aan de hand van vragenlijsten. Deze worden in een database verwerkt met SPSS en statistisch geanalyseerd. Mogelijkheid tot het mee schrijven aan een artikel over de resultaten behoort tot de mogelijkheden.

Ook is het mogelijk om eens mee te lopen op de poli longtransplantatie. 

Wanneer

Zes maanden stage vanaf september 2018

Het onderzoek

Een cross sectionele studie is reeds voltooid. We zijn bezig met een longitudinale studie en  zoeken een enthousiaste student die ons longitudinale onderzoek naar mentale gezondheid binnen het longtransplantatieteam op locatie  St Antonius ziekenhuis zou kunnen opzetten. 

Combinatie onderzoek/klinisch

Het behoort tot de mogelijkheden een keertje mee te lopen op de polikliniek longtransplantatie. Ook maak je deel uit van het psychosociaal multidisciplinair team waarbij maandelijks bespreking is. 

Contact

Renske Schappin, post doc en epidemioloog

r.schappin@umcutrecht.nl

088 75 541 12 of 63688

Marion Wessels, verpleegkundig specialist longtransplantatie en PhD student.

m.wessels@umcutrecht.nl

088 75 59 969 of 73926

Psychosociale gezondheid van partners/naasten van patiënten voor en na Longtransplantatie uitklapper, klik om te openen

Onderwerp

Een succesvolle longtransplantatie verlengt het leven van een patiënt met een eindstadium longziekte en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Uit literatuur weten we dat niet alleen voor de patiënten een longtransplantatie een stressvolle periode is, maar ook partners/naasten van patiënten in het longtransplantatie traject ervaren psychologische problemen. Een gezond sociaal netwerk is belangrijk en geassocieerd met therapietrouw van medicatie, en het aantal heropnames na transplantatie. Om deze reden is het van belang om te onderzoeken hoe de psychosociale gezondheid van partners/naasten van patiënten voor en na longtransplantatie is en wat de relatie is met andere variabelen.  Dit is een belangrijk uitgangspunt voor het ontwikkelen van interventies

Doel

 1. Doel is prevalentie van psychologische problemen zoals angst, depressie en post traumatische stress.
 2. Relatie onderzoeken met andere variabelen zoals therapietrouw van medicatie, somatische factoren en overleving.

Methode 

Een cross sectionele en longitudinale studie wordt verricht aan de hand van vragenlijsten. Deze worden in een database verwerkt met SPSS en statistisch geanalyseerd. Mogelijkheid tot het mee schrijven aan een artikel over de resultaten behoort tot de mogelijkheden.

Ook is het mogelijk om eens mee te lopen op de poli longtransplantatie. 

Wanneer

Zes maanden stage vanaf september 2018

Het onderzoek

In deze studie zal de psychosociale gezondheid van partners/naasten van logtransplantatie patiënten worden onderzocht middels vragenlijsten en/of interviews. Je start met een literatuuronderzoek waarna we een cross sectioneel en longitudinaal  onderzoek zullen opzetten in het UMCU. 

Combinatie onderzoek/klinisch

Het behoort tot de mogelijkheden een keertje mee te lopen op de polikliniek longtransplantatie. Ook maak je deel uit van het psychosociaal multidisciplinair team waarbij maandelijks bespreking is. 

Contact

Renske Schappin, post doc en epidemioloog

r.schappin@umcutrecht.nl

088 75 541 12 of 63688

Marion Wessels, verpleegkundig specialist longtransplantatie en PhD student.

m.wessels@umcutrecht.nl

088 75 59 969 of 73926

Postoperatieve myocardschade na niet cardiologische operaties uitklapper, klik om te openen

Onderwerp

Postoperatieve myocardschade komt voor bij ongeveer 15-20% van de patiënten ouder dan 60 jaar die een grote, niet cardiologische operatie ondergaan. Deze postoperatieve myocardschade wordt gemeten met een troponine bepaling en is geassocieerd met een verhoogde mortaliteit. Echter, de onderliggende mechanismen zijn nog niet volledig bekend.

Doel

Het doel van deze studie is om de etiologie van postoperatieve myocardschade bij oudere patiënten die een grote, niet cardiologische operatie ondergaan te achterhalen. Daarnaast onderzoeken we de prognose van patiënten met postoperatieve myocardschade.

Methoden

Dit is een klinische studie waarbij we bij 360 postoperatieve patiënten (180 patiënten met myocardschade en 180 patiënten zonder) een CT-scan van het hart en de longen maken in de eerste dagen na hun operatie. Op die manier kunnen we zowel de relatie tussen postoperatieve myocardschade en longembolieën als de relatie tussen myocardschade en significant coronairlijden onderzoeken. De patiënten worden tot een jaar na de operatie gevolgd om eventuele (cardiovasculaire) events in het jaar na de operatie te detecteren.
Daarnaast is er een retrospectieve database beschikbaar van ongeveer 200 patiënten die een slokdarmresectie hebben ondergaan in de afgelopen 5 jaar. Deze database zal worden gebruikt voor een retrospectief onderzoek naar de relatie tussen postoperatieve myocardschade en een gecompliceerd beloop bij patiënten na een slokdarmresectie.

Wanneer

Beschikbaar vanaf september 2017, duur van stage 6-12 maanden.

Werkzaamheden student

De student zal zich o.a. bezig houden met de inclusies van patiënten. Hierbij informeert hij/zij de patiënten over de studie en vraagt hen om toestemming voor deelname aan de studie. De student verzamelt alle relevante patiënten informatie en vraagt de benodigde onderzoeken aan, waaronder een ECG en CT-scan van hart een longen. Daarbij zal de student regelmatig overleggen met verschillende specialisten, zoals de anesthesist die betrokken is bij de zorg voor patiënten met postoperatieve myocardschade, de radioloog die verantwoordelijk is voor beoordelen van de CT-scan, en de cardioloog en zaalarts die benaderd worden voor eventuele behandeling van gevonden afwijkingen op CT-scan. Daarnaast verricht de student klinische follow-up bij de geïncludeerde patiënten d.m.v. telefonisch contact 2 maanden en 1 jaar na de operatie.
Naast de werkzaamheden voor deze klinische studie zal de student een eigen deelproject krijgen. Het gaat hierbij om retrospectief cohort van ongeveer 200 patiënten die in de afgelopen 5 jaar een slokdarmresectie hebben ondergaan. De student zal dit cohort gebruiken om de relatie tussen postoperatieve myocardschade en een gecompliceerd beloop van patiënten na een slokdarmresectie te onderzoeken.

Contact

Laura Willemsen, arts-onderzoeker Julius Centrum.

l.willemsen-3@umcutrecht.nl

088 756 83 66

CardioTargetIdentifier uitklapper, klik om te openen

Onderwerp

Het ontwikkelen van een cloud based tool voor de integratie en analyse van verschillende GWAS QTL datasets en het filteren op door de gebruiker bepaalde targets.

Doel

Het verbeteren en versnellen van de identificatie van significante QTL’s uit GWAS (genome wide associated studies) op basis van bepaalde targets voor vervolgonderzoek op het gebied van cardiologie. 

Methoden

Software ontwikkeling:

 • verzamelen van requirements, eisen en wensen
 • analyse en Ontwerp
 • realisatie
 • testen

Technieken: Python, PHP, HTML, javascript

Wanneer

4 september tot 2 februari (week 36 t/m week 5)
Er is een inwerkperiode vanaf 14 augustus (week 33)

Het onderzoek

Datasets van verschillende genome studies bestaande uit expressie data (mQTL, eQTL, pQTL), belichten diverse aspecten van genexpressie. Op het gebied van hart- en vaatziekten is deze data van belang voor o.a. annotatie van sequencing data uit laboratorium onderzoek.

De analyse van deze datasets bestaat uit meerdere stappen en is tot nog toe een handmatig en tijdrovend proces. Daarom zullen deze stappen worden geautomatiseerd in een applicatie. Diverse datasets worden samen geïntegreerd, daartoe worden deze omgezet naar een uniform format.

Vervolgens worden deze datasets worden gefilterd op significant tot expressie komende QTL’s. Als laatste stap zullen deze QTL’s worden gerangschikt voor (door de gebruiker) bepaalde targets, bijv. SNP’s en antilichamen. Dit garandeert de bruikbaarheid van deze loci voor vervolgonderzoek in het lab.

De applicatie zal remote benaderbaar zijn als gebruikersvriendelijke webapplicatie.

Contact

Dr. Sander van der Laan

s.w.vanderlaan-2@umcutrecht.nl

06 429 83 769 or 088 755 52 36

Loss-of-function variants on plaque characteristics uitklapper, klik om te openen

Topic

Assess the impact of loss-of-function variants on atherosclerotic plaque characteristics and secondary clinical outcome.

Introduction

Recently the Human Exome Aggregation Consortium (ExAc) inventoried and identified the existence of loss-of-function (LoF) variants in the human genome1. ExAC discovered that each individual on average carries ~20 genes that are completely knocked-out, and heterozygous for up to ~60 genes1. They also noted that some genes are completely devoid of LoF variants, suggesting that such genes are evolutionarily and developmentally crucial to sustain life. This bares relevance to the discovery and interpretation disease susceptibility loci. This project aims to investigate to what extent LoF variants impact atherosclerotic plaque composition, aneurysmal wall characteristics, and (monocyte) gene expression, and thereby disease risk.

Objective

This project aims to investigate to what extent LoF variants impact atherosclerotic plaque composition, aneurysmal wall characteristics, and (monocyte) gene expression, and thereby disease risk.

Duration

6-9 months

Requirements

Experience and/or knowledge of UNIX and/or macOS based operating systems, UNIX-based job-submission systems, and with R, Perl and/or Python is strongly advised.

Methods

We developed an in-house pipeline to assess the presence of LoF variants in a GWAS dataset. We will apply this pipeline on data from the At2600hero-Express Biobank Study (AE) which comprises n~3,500 patients undergoing carotid or femoral endarterectomy (CEA or FEA, respectively)2. In addition, we will apply this pipeline on data from the Abdominal Aortic Aneurysm Express Biobank Study (AAA, n = 776), and CTMM Circulating Cells (CTMM, n = 700).  We genotyped a subset of n ~ 2,658 patients using commercially available genotyping platforms3. Whole-genome expression data is available from monocytes from CTMM. We also scanned ~35,000 histological slides of atherosclerotic and aneurysmal tissues at a high-resolution from the AE and the AAA. We will apply another in-house developed pipeline (slideToolkit, https://github.com/swvanderlaan/slideToolkit) to these high-resolution images to analyse histological markers4,5. For the purpose of this project we will associate LoF variants as determined by our pipeline to computer-analysed histological characteristics from the AE and AAA, and gene expression in CTMM. Follow-up in silico analyses include eQTL, mQTL, and network analyses on in-house and public datasets of significantly associated LoF target genes. Furthermore the association to secondary clinical outcome will be investigated.

Contact

Dr. Sander van der Laan

s.w.vanderlaan-2@umcutrecht.nl

06 429 83 769 or 088 755 52 36

Wie ben je? uitklapper, klik om te openen

Vind je dat je anatomische kennis wel wat verdieping kan gebruiken? Heb je bijvoorbeeld chirurgische ambities of vind je dat iedere arts een goede anatomische basis moet hebben en wil je daarnaast ervaring opdoen in het verrichten van literatuuronderzoek? Dan is dit de keuzestage voor jou!

Contact uitklapper, klik om te openen

Ben jij geïnteresseerd in een keuzeonderwijs Borst-Buik-Bekken? Mail dan naar:

Drs. Matty Spinder, arts-anatoom

m.spinder@umcutrecht.nl

Wat ga je doen? uitklapper, klik om te openen

In een periode van 6 weken krijg je een unieke kans om samen met collegastudenten in kleine groepen (2-4 studenten) het volledige borst-buik-bekkengebied in een stoffelijk overschot te dissecteren. Het is een intensieve cursus, waarbij er veel interactie mogelijk is tussen studenten en begeleiding, waardoor er doorgaans een zeer stijle leercurve is.

De belangrijkste leerdoelen zijn: zelfstandig de dissectie voorbereiden en uitvoeren, het samenwerken met je collega’s en het bewaken van je eigen leerproces. Naast het dissecteren zul je zelfstandig een verdiepend literatuuronderzoek doen binnen een anatomisch en/of embryologisch onderwerp van jouw keuze. 

QUALITY-studie uitklapper, klik om te openen

QUantiferon-plus in Actieve en Latente Infectie met Tuberculeuze mYcobacteriën

Tuberculose komt ook in Nederland nog regelmatig voor. Het onderscheid tussen actieve tuberculose en een latente infectie is vaak moeilijk, maar heeft grote klinische consequenties. Er bestaan geen biomarkers die dat onderscheid kunnen maken.

Specialismen

 • Longziekten en Tuberculose
 • Laboratorium Translationele Immunologie

Doel van de stage

 • Onderzoeken of Quantiferon-Plus (2015) kan differentiëren tussen latente en actieve tuberculose infectie
 • Het identificeren van potentiële cytokines die kunnen differentiëren tussen actieve en latente tuberculose infectie

Wanneer

Gedurende 6 maanden in 2016.

Wij bieden

Een afwisselende, leerzame wetenschapsstage in een inspirerende omgeving. Je stage wordt ingevuld door laboratoriumexperimenten, bloedafnames bij patiënten thuis en een literatuurstudie.

Wie zoeken we

Ben je een enthousiaste SUMMA of geneeskunde student? Heb je speciale interesse in infectieziekten/longziekten en immunologie? Neem contact met ons op!

Contact

Stefan Nierkens, Head Utrecht Center for Diagnostic Advances in Immunology Research

s.nierkens@umcutrecht.nl

06 - 33 04 80 39

Regina Hofland, AIOS longziekten, PhD student

r.w.hofland-4@umcutrecht.nl

06 - 15 27 57 76
 

Contact met de afdelingen van de DH&L uitklapper, klik om te openen

Afdeling Medische Fysiologie

Stagecoördinator: dr. Marcel van der Heyden

m.a.g.vanderheyden@umcutrecht.nl

Afdeling Experimentele Cardiologie

Stagecoördinator: dr. Pieter Vader

pvader@umcutrecht.nl

Afdeling Cardiologie

Secretariaat

onderwijs-cardio@umcutrecht.nl

Afdeling Longziekten

Secretariaat

secretariaatlongziekten@umcutrecht.nl

Afdeling Cardio-Thoracale Chirurgie

Secretariaat

ctc@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet