Terug

Visitaties & Opleidingsadvies

Visitaties

De algemene eisen en verplichtingen rondom de erkenning van uw opleiding zijn namens uw beroepsgroep vastgelegd door de betreffende officiële externe instantie (bijvoorbeeld de MSRC). Die instantie houdt ook toezicht op de naleving van de regelgeving. Tijdens een visitatie wordt getoetst of de (plaatsvervangend) opleider en de opleidingsinrichting zowel op papier als in de praktijk aan dit alles voldoen, zodat de erkenning hernieuwd kan worden.

Voor wie?

Alle opleidingen binnen het UMC Utrecht worden regelmatig gevisiteerd, waardoor hier jaarlijks gemiddeld zeven erkenningsvisitaties plaatsvinden. Het opleidingsteam (inclusief de officiële opleider en plaatsvervangend opleider), de aanwezige aios, de Centrale OpleidingsCommissie, de divisieleiding en de raad van bestuur worden allen door de visitatiecommissie ondervraagd.

De afdeling Medische Vervolgopleidingen adviseert en ondersteunt u tijdens het gehele traject, vanaf de intake tot en met het opstellen en uitvoeren van het verbeterplan.

 • Wij informeren u bijtijds over het verlopen van uw erkenningstermijn
 • Sturen u een doorstartpakket voorafgaand aan de visitatie
 • Sturen u benodigde documenten toe voor uw (hernieuwde) erkenningsaanvraag
 • Begeleiden de update van de samenwerkingsovereenkomsten met uw regionale partners
 • Zijn contactpersoon tussen uw opleiding en de Centrale OpleidingsCommissie
 • Stellen benodigde COC-documenten beschikbaar
 • Zorgen voor aanwezigheid van een COC-vertegenwoordiger bij uw visitatie
 • Adviseren over tussentijdse rapportages en andere zaken die voortvloeien uit de visitatie

Pilot Verticale visitatie

Op 13 februari 2015 vond de pilot ‘Verticaal visiteren' van de RGS/CGS in het UMC Utrecht plaats. Hiermee werd in één bezoek de gehele opleidingsinstelling intensief gevisiteerd.

Efficiënter visiteren
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en het College Geneeskundige Specialismen (CGS) willen het toezicht op de kwaliteit van de geneeskundige vervolgopleidingen moderner en efficiënter maken. Zij ontwerpen daarvoor een andere manier van visiteren die beter aansluit bij het hedendaagse opleiden. Visiteren is namelijk niet alleen gericht op het verlenen van een erkenning. Het is ook een impuls tot verbetering van de kwaliteit van de opleiding tot geneeskundig specialist. (bron: www.knmg.artsennet.nl)

Voorbereiding
Het UMC Utrecht had documenten aangeleverd ter voorbereiding op de visitatie waaronder een rapportage die het beleid en de visie van het UMC Utrecht beschrijft ten aanzien van opleiden en documenten die aangegeven hoe de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen gewaarborgd wordt.

Vertegenwoordigers van de Centrale OpleidingsCommissie en de afdeling Medische Vervolgopleidingen UMC Utrecht ontvingen de visitatiecommissie en toehoorders. De visitatiecommissie sprak met:

 • de voorzitter raad van bestuur en de directeur Onderwijscentrum
 • het dagelijks bestuur van de Centrale OpleidingsCommissie
 • een afvaardiging van het stafconvent
 • vertegenwoordigers van de afdeling Medische Vervolgopleidingen
 • een afvaardiging van de aios die in het UMC Utrecht in opleiding zijn

Aan het einde van de dag rapporteerde de visitatiecommissie haar eerste bevindingen aan de Centrale OpleidingsCommissie, de directeur Onderwijscentrum en de aios. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de KNMG website.

Opleidingsadvies

De modernisering van de medische vervolgopleidingen en haar onderwijskundige focus op competentiegericht opleiden heeft extra en ingewikkeld werk opgeleverd voor opleiders. Ook interne en externe kwaliteitsinitiatieven brengen, naast de normale uitdagingen van het hedendaags opleiden, de nodige taken en vragen met zich mee. Advies over al deze zaken is vaak gewenst.

Voor wie?

Opleiders van alle medische vervolgopleidingen binnen het UMC Utrecht kunnen gebruikmaken van het Opleidingsadvies, dat onderdeel is van de Kwaliteit & Advies -cyclus. De afdeling Medische Vervolgopleidingen kan u van advies voorzien bij:

 • Het opstellen van lokale en regionale opleidingsplannen
 • Het vertalen van aanbevelingen uit externe evaluaties (m.n. visitaties) naar de opleidingspraktijk
 • Het vertalen van aanbevelingen uit interne evaluaties (bijv. dOORkijk, audits) naar de opleidingspraktijk
 • Specifieke problemen in de opleidingspraktijk
 • Het opleiden in de algemene competenties
 • Het opstellen en uitvoeren van kwaliteitsverbeterplannen
 • Adviseren over implementatie en gebruik van het Individueel Opleidingsplan (IOP)

Contact

Voor advies of bij vragen kunt u contact opnemen op het volgende telefoonnummer of mailadres: