Terug

Polikliniek Ontwikkeling in Perspectief

Polikliniek Ontwikkeling in Perspectief

Patiëntfolder

Informatie voor volwassenen en ouders van kinderen

Kliniek Ontwikkeling in Perspectief

Van harte welkom op de Polikliniek Ontwikkeling in Perspectief, onderdeel van de afdeling Psychiatrie.

Kinderen en jongeren maken in hun jeugd een enorme lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling door. De balans tussen kracht en kwetsbaarheid kan daarbij uit evenwicht raken en tot problemen en klachten leiden. Dit komt vaak door een combinatie van aanleg, of lichamelijke problemen, heftige gebeurtenissen of doordat er teveel gevraagd wordt door de omgeving.

De folder is geschreven voor volwassenen en ouders van kinderen die bij ons komen. Overal waar u 'u' leest, kunt u ook 'uw kind' lezen. 

Ontwikkeling uitklapper, klik om te openen

Wij zijn er om samen met het kind, het gezin en andere belangrijke mensen in het netwerk te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen en weer tot ontwikkeling te komen.

We zien vooral kinderen, jongeren en hun ouders, die ondanks ingezette hulp elders ernstig hinder blijven ondervinden in hun ontwikkeling, en vragen hebben over:

 • Moeite hebben om contact te maken, te communiceren met anderen en sociaal niet goed meekomen.
 • Het lastig vinden om zich te concentreren en impulsief kunnen reageren.
 • Moeite hebben om hun emoties en gedrag te reguleren.
 • Zich angstig voelen in bepaalde situaties of angstige gedachten hebben.
 • Stemmen horen of last hebben van psychotische klachten.
 • Zich somber voelen en worstelen met hun identiteit.
 • Gevoelig zijn voor bepaalde zintuiglijke prikkels.

Perspectief uitklapper, klik om te openen

Onze ervaring leert dat ernstige psychische klachten altijd ontstaan vanuit een complex samenspel tussen allerlei factoren. Dit vraagt om een open blik, goed luisteren en creativiteit in het nadenken over oplossingen.

Daarom vinden we het belangrijk om vanuit verschillende perspectieven (kind, ouders, school, ons multidisciplinaire team en netwerkpartners) samen tot een gezamenlijk verhaal te komen. Van daaruit kijken we welke ondersteuning en zorg het meest passend is voor dit kind in zijn/haar gezin en netwerk.

De Poli Ontwikkeling in Perspectief uitklapper, klik om te openen

De Polikliniek

Binnen onze polikliniek werken zorgverleners uit allerlei vakgebieden samen: kinder- en jeugd)psychiaters, verpleegkundig-specialisten, psychologen, therapeuten en onderzoekers. Omdat we deel uitmaken van een ziekenhuis kunnen we ook andere specialisten betrekken, zoals neurologen of kinderartsen.

Onze aanpak kunt u zien als het leggen van een puzzel: met elkaar, ook met u, streven we naar adequate hulp en het beste advies voor u en uw kind.

Diagnostiek 0 - 100

Met behulp van verschillende onderzoeken proberen we bij iedere patiënt een volledig beeld te krijgen van wat er aan de hand is. We gebruiken hiervoor psychiatrisch, psychologisch en lichamelijk onderzoek, en soms EEG-metingen. Met behulp van verschillende zorgprogramma’s werken we intensief aan ingewikkelde vragen.

Wetenschappelijk onderzoek

Optimale zorg is alleen te bereiken als we ook wetenschappelijk onderzoek doen. Zo vergroten we onze kennis en verbeteren we behandelmogelijkheden. Binnen onze afdeling lopen diverse wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld naar autisme, ADHD en prikkelverwerking. U kunt hiervoor benaderd worden. Het besluit om aan onderzoek mee te doen is altijd aan u. Uiteraard heeft uw beslissing geen gevolgen voor de behandeling.

Naar overzicht lopend onderzoek

Samenwerking

School

De Professor Fritz Redlschool is een school voor speciaal onderwijs (cluster IV), gevestigd op het terrein van het UMC Utrecht. Kinderen die bij ons in (dag) klinische behandeling zijn, volgen hier het onderwijs.

Buurtteams

Bij voorkeur betrekken we een medewerker van een buurtteam als het gaat om complexe zorg. Hij of zij wordt uitgenodigd voor de diagnostiek- of behandelplanbespreking als u daar toestemming toe geeft. Het doel van de samenwerking is enerzijds om samen op te trekken, anderzijds om de zorg te kunnen overdragen als de behandeling bij ons wordt afgerond.

PsyNet

Psynet is een digitaal platform van het UMC Utrecht en de zorgverleners in de regio Utrecht. Op PsyNet vormt de patiënt samen met zijn mantelzorgers en zorgverleners een netwerk. Meer informatie vindt u op de website van PsyNet.

Het traject uitklapper, klik om te openen

De start van het traject

Na de verwijzing van de huisarts, specialist of buurtteam vragen we u om aanvullende informatie. Het geeft ons inzicht in de ontwikkeling van uw kind en zorgt ervoor dat we snel de juiste hulp kunnen bieden. De informatie kunt u digitaal aanleveren. In de uitnodigingsbrief wordt dit uitgelegd.

Daarnaast betrekken we graag de gegevens die al bekend zijn bij andere zorgverleners of de verwijzer. Wij vragen uw toestemming om derden te mogen benaderen.

De intake

Als alles erop wijst dat wij de juiste hulp kunnen bieden, nodigen we u uit voor een eerste gesprek; de intake. We verwachten dat beide ouders/ verzorgers en uw kind daarbij aanwezig zijn. In onze administratie zullen we ook beide ouders vermelden, ook als de ouders niet op hetzelfde adres wonen.

In de uitnodigingsbrief kunt u lezen welke documenten u bij het eerste gesprek moet meenemen, zoals uw verzekeringsbewijs en een legitimatie- bewijs van uzelf en uw kind. Breng ook bij volgende afspraken altijd geldige legitimatiebewijzen mee.

Het eerste gesprek en de diagnostiek

Het eerste gesprek staat in het teken van diagnostisch onderzoek. Samen met u buigen we ons over de vraag: is er sprake van een ontwikkelingsstoornis of is er iets anders aan de hand? Dit gebeurt met een kinder- en jeugdpsychiater die vaak samenwerkt met bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten of psychologen.

Tijdens het gesprek praten we uitgebreid met u en uw kind, en soms doen we een spelobservatie. U kunt al uw vragen of zorgen delen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind. Maar ook over de problemen die u ervaart of de dingen die juist goed gaan.

Het kan voorkomen dat we aanvullend onderzoek willen doen. Dan gaat het bijvoorbeeld om intelligentieonderzoek of een gezinsgesprek. Daarvoor maken we één of meer aparte afspraken.

Wij hopen van harte dat u vragen stelt als u meer wilt weten of als u iets niet begrijpt. U heeft recht op goede informatie.

Het adviesgesprek

In een adviesgesprek staan de bevindingen van ons onderzoek centraal. Soms volgt het adviesgesprek direct op de eerste afspraak, soms nodigen we u en uw kind uit voor een gesprek op een ander tijdstip.

Als er inderdaad sprake is van een ontwikkelingsstoornis, dan adviseren we u over verdere behandeling en begeleiding. Dat kan in het UMC Utrecht zijn maar ook bij een andere zorgaanbieder.

Behandeling

Komt een patiënt bij ons in behandeling, dan maken we gezamenlijk een behandelplan. Ons behandelaanbod bestaat uit:

 • Psycho-educatie: informatieve groepsbijeenkomsten
 • Ouderbegeleiding
 • Een aanvullend adviesgesprek samen met de leerkracht of schoolbegeleider
 • Kind en oudertraining ‘Minder boos en Opstandig’
 • Oudertraining ‘Pittige jaren’
 • Emotie en Gedragsregulatie Training
 • Individuele therapie
 • Medicatie
 • Vaktherapie

De behandelingen variëren in duur van enkele weken tot maximaal 6 maanden. Ook bekijken we met u in welke vorm en frequentie de behandelingen het best zullen aanslaan. Wij bieden:

Poliklinische behandeling

U en uw kind komen regelmatig, bijvoorbeeld één keer per week, voor gesprek- ken, therapieën of een ander vorm van behandeling.

Dagbehandeling

Uw kind komt alleen overdag en gaat ’s avonds naar huis. Op de Fritz Redlschool volgt uw kind onderwijs en wij bieden alle zorg zoals we met u hebben afgesproken.

Klinische behandeling

Uw kind verblijft tijdelijk dag en nacht bij ons op de afdeling. Op de Fritz Redlschool volgt uw kind onderwijs en op de afdeling werken we op verschillende manieren aan de behandeldoelen. In het weekend is uw kind thuis.

Algemene informatie uitklapper, klik om te openen

Uw rechten

Alle patiënten hebben rechten die zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De wet regelt goede en veilige behandeling voor alle patiënten. Sommige regelingen hangen samen met de leeftijd.

 • Voor behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar moet de wettelijk vertegenwoordiger (meestal zijn dat de ouders) toestemming geven. Als beide ouders het wettelijk gezag hebben, moeten ze allebei toestemming geven.
 • Voor behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger én de jongere.
 • Jongeren van 16 jaar en ouder bepalen zelf of en hoe zij behandeld willen worden. Wij streven ernaar dit altijd in samenspraak met ouders te doen.

Uw zorgverlener mag gegevens over de diagnostiek en/of behandeling uit- wisselen met andere zorgverleners binnen het UMC Utrecht. Als wij informatie van buiten het UMC Utrecht nodig hebben (bijvoorbeeld de huisarts of het buurtteam), vragen wij daarvoor altijd uw schriftelijke toestemming. 

Meer over toestemming en privacy kunt u lezen op de website van het UMC Utrecht.

Het Patiëntenportaal

Inzage in het medisch dossier is mogelijk via het patiëntenportaal: Mijn UMC Utrecht. Via dit portaal kunt u tevens onderzoeksresultaten inzien, e-consulten verzenden en herhaalrecepten aanvragen.

Ouders met het ouderlijk gezag kunnen gemachtigd worden voor inzage in het dossier van hun kind. Als uw kind 12 jaar of ouder is kunt u alleen gemachtigd worden als uw kind hier ook toestemming voor geeft.

Meer informatie vindt u via mijn UMC Utrecht.

Vergoeding en klachten

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van alle jeugdzorg. Zoals de wet dat verplicht, dragen wij gegevens van uw kind over aan de gemeente waarin u en uw kind wonen. De gemeente ontvangt geen medische gegevens of compleet dossier. De gemeente wordt alleen geïnformeerd over het soort hulp, de begin- en verwachte einddatum van het hulptraject, en welke instelling de zorg biedt.

Klachten

De medewerkers van de polikliniek proberen u en uw kind zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft. Wij nodigen u uit dit zo snel mogelijk met ons te bespreken.

Wanneer dit niet naar uw tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen bij de afdeling Patiëntenservice van het UMC Utrecht, te vinden in de Centrale Hal.

De medewerkers van de Patiëntenservice zijn ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 088 75 588 50.

Zorgverleners in opleiding

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis waar mensen worden opgeleid in beroepen voor de gezondheidszorg. Op de poli Ontwikkeling in Perspectief vindt u artsen in opleiding tot psychiater, kinderpsychiater of psycholoog. Ook kunt u studenten geneeskunde en stagiaires van de opleiding verpleeg- kunde treffen, of sociaal pedagogisch hulpverleners. Zij worden begeleid door een ervaren medewerker uit hun eigen vakgebied.

Een afspraak afzeggen

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een keer een afspraak moet afzeggen. Wij vragen u om verhindering zo snel mogelijk - liefst uiterlijk 24 uur van tevoren - te melden bij on ons secretariaat via 088 75 574 70.

Informatiefilmpje Ontwikkelingsstoornissen

In onderstaand filmpje krijgt u in enkele minuten een beeld van de zorglijn Ontwikkeling in Perspectief:

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Praktische informatie uitklapper, klik om te openen

Bereikbaarheid UMC Utrecht

De Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen bevindt zich op de locatie AZU van het UMC Utrecht. Het bezoekadres is Heidelberglaan 100, 3584 CX, Utrecht.

Openbaar vervoer

Het UMC Utrecht is met het openbaar vervoer goed te bereiken. Buslijn 12 en 28 vertrekken vanaf Utrecht Centraal Station en stoppen bij de hoofdingang. Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met het landelijk informatienummer van het openbaar vervoer (0900-9292) of kijken op de website www.9292ov.nl.

Parkeren

U kunt uw auto betaald parkeren in de parkeergarage van het UMC Utrecht. De ruimte is echter beperkt. Op sommige tijden kan het voorkomen dat de parkeergarage vol is. Wij adviseren u daarom om rekening te houden met drukte of met het openbaar vervoer te komen. Voor parkeertarieven en een routebeschrijving verwijzen we u naar onze website

Bereikbaarheid polikliniek

Bij de hoofdingang volgt u na binnenkomst route A, u kunt zich vervolgens melden bij receptie 32.

Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer 088 75 574 70.
Per email via: secretariaat32@umcutrecht.nl.

Wilt u een afspraak maken of afzeggen, dan kan dat op werkdagen via het Aanmeld- en adviesteam van de afdeling Psychiatrie per telefoon: 088 75 558 88 of email: aanmeldteampsychiatrie@umcutrecht.nl

Op internet

Op de website van het UMC Utrecht Hersencentrum vindt u meer informatie en achtergronden.

Contact uitklapper, klik om te openen

Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist, welke zal worden verwerkt en beoordeeld door het Advies- & aanmeldteam.

Polikliniek Ontwikkeling in Perspectief

Telefoonnummer: 088 755 7470 Email adres: secretariaat32@umcutrecht.nl
Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00.
Overige contactgegevens

De polikliniek Ontwikkeling in Perspectief bevindt zich in het UMC Utrecht op de afdeling Psychiatrie, niet in het WKZ.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet