Terug

Zorglijn Acuut en Intensief Afdeling A2 Volwassenen

Zorglijn Acuut en Intensief Afdeling A2 Volwassenen

Patiëntfolder

Informatie voor patiënten en naasten

Deze folder is bedoeld voor mensen die bij ons opgenomen zijn op de afdeling A2 Volwassenen en hun naasten. De folder geeft informatie over de afdeling, de zorg, onze werkwijze, de medewerkers en je rechten.

Kliniek A2 Volwassenen - HIC

Afdeling en opname uitklapper, klik om te openen

Meer over afdeling A2 volwassenen

Afdeling A2 is een gesloten high intensive care (HIC), waarbinnen mensen met uiteenlopende psychiatrische ontregelingen worden opgenomen. Hierbij richten wij ons op mensen die in acute crisis verkeren. Ook zijn er mensen die naast psychiatrische problemen tevens lichamelijke problemen hebben.

Als u wordt opgenomen, maken we afspraken met u over het kunnen verlaten van de afdeling (zie vrijheden en verlofmogelijkheden). De afdeling heeft 16 eenpersoonskamers. U krijgt bij opname een polsbandje waarop uw naam en geboortedatum staan. Dit polsbandje draagt u in verband met patiëntveiligheid en kan van belang zijn in geval van acute situaties.

Naast dat u vrijwillig kunt worden opgenomen, is het ook mogelijk dat u met een maatregel wordt opgenomen. Dit kan zowel met een zogenaamde ‘Crisismaatregel’ (CM) als met een ‘Zorgmachtiging’ (ZM).

HIC

We werken zoveel mogelijk volgens de herstel ondersteunende benadering. De HIC bestaat uit een high care (HC) en een intensive care unit (ICU).

Intensive Care Unit (ICU)

De ICU is een fysieke ruimte binnen het geheel van de HIC. Als de zorg op de HC niet afdoende is, kan overplaatsing plaatsvinden naar de ICU. Overplaatsing dient zo veel mogelijk voorkomen te worden. De patiënt blijft in contact met de medewerkers en er wordt één op één begeleiding gegeven. De ICU is een onbemande unit. Dat betekent dat een verpleegkundige van de HC meegaat naar de ICU als de patiënt overgeplaatst wordt.

De HIC afdeling

Herstelondersteunende zorg

Herstel ondersteunende zorg is alle zorg die erop gericht is om het persoonlijk herstelproces van iemand te bevorderen. Herstel ondersteunende zorg heeft de volgende concrete kenmerken:

 • De hulpverlener is present (aandachtig aanwezig) en heeft oog voor de persoon. Wat zijn iemands dromen, wensen, geschiedenis, levensverwachtingen, talenten, sterke en zwakke punten enzovoort.
 • De hulpverlener gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze. Dat wil zeggen, dat hij/zij de professionele kennis niet opdringt aan de cliënt, maar gebruikt om de juiste vragen te stellen en de cliënt opties aan te bieden.
 • De hulpverlener maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt, zodat de zorg daadwerkelijk is gericht op de persoon en niet op de ‘zieke’.
 • De hulpverlener herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de patiënt ('empowerment') zowel individueel als collectief. Dat wil zeggen, dat de hulpverlening erop gericht is iemand te helpen zichzelf te helpen, daarbij gebruik makend van de eigen kracht en eigen bronnen van steun die iemand heeft. Eventueel kan de hulpverlener die helpen ontdekken door te vragen naar ervaringen van vroeger, of naar wat iemand doet om op de been te blijven. Een vragende houding van de hulpverlener kan iemand helpen ervaringskennis op te bouwen over onder andere de bronnen van steun.
 • De hulpverlener erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de patiënt, omdat deze als geen ander weet wat de situatie voor hem/haar betekent en op welke manier de zorg voldoende kan aansluiten op het persoonlijke proces.
 • De hulpverlener erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen die een belangrijk deel vormen van het eigen steunsysteem van de patiënt.
 • De hulpverlener is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/autonomie. Dat wil zeggen, dat het verlichten van lijden nooit ten koste gaat van eigen regie en autonomie en ook andersom.

Het multidisciplinaire team

In het opnamegesprek krijgt u te horen welke psychiater en arts-assistent verantwoordelijk zijn voor uw behandeling. Tevens wordt u ingedeeld bij een groep verpleegkundigen (A groep of B groep). De dagelijkse zorg wordt gecoördineerd door deze verpleegkundigen. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig (dagdienst, avonddienst en nachtdienst). U krijgt elke dienst een verpleegkundige toegewezen die uw aanspreekpunt is gedurende dat dagdeel.

Wij werken multidisciplinair. Dit betekent dat het behandelteam naast artsen en verpleegkundigen uit verschillende andere disciplines bestaat.

Deze disciplines kunnen bij uw behandeling betrokken zijn:

 • een psychiater
 • een arts in opleiding tot psychiater
 • (senior)verpleegkundigen
 • de activiteitenbegeleider
 • een bewegingsagoog
 • maatschappelijk werk
 • ervaringsdeskundige

Het UMC Utrecht is een opleidingsziekenhuis; u kunt co-assistenten (studenten in opleiding tot arts) en verpleegkundig studenten/stagiaires tegenkomen tijdens uw opname.

In het UMC Utrecht is ook een geestelijk verzorgende aanwezig. Indien u dat wilt kunt u via de verpleging een gesprek aanvragen met de geestelijk verzorger. Deze zal dan naar de afdeling komen om met u in gesprek te gaan.

Wat neemt u mee?

Breng uw dagelijkse spullen mee (zoals kleding, toiletspullen en een wekker) en sportkleding. Daarnaast is het belangrijk uw identiteitsbewijs, verzekeringsgegevens, een recent medicatieoverzicht en de medicijnen die u op dit moment gebruikt mee te nemen.

Voor uw persoonlijke spullen zijn kluisjes aanwezig op de afdeling, maar wij adviseren u om waardevolle spullen thuis te laten. Neemt u wel waardevolle spullen mee, dan is dat op eigen risico.

Bij binnenkomst op de afdeling zal de verpleegkundige samen met u kijken naar de spullen die u heeft meegebracht. Niet alle spullen zoals bijvoorbeeld medicatie of scherpe voorwerpen mogen op de afdeling in uw bezit zijn. Deze zal u daarom moeten afgeven aan de verpleging. Bij ontslag zal u eventueel ingeleverde spullen weer van ons terugkrijgen. Zijn er vragen over dit beleid dan kunt u terecht bij het verpleegkundig team.

Het opnamegesprek

Dit gesprek is met u, uw behandelend arts, psychiater en een verpleegkundige van de afdeling. Wij vinden het heel waardevol dat u tijdens en na uw opname goed in contact kunt blijven met belangrijke personen uit uw netwerk. Om die reden heeft het onze voorkeur dat er een familielid of andere betrokkene aanwezig is bij het opnamegesprek. Tijdens dit gesprek zal een voorlopig behandelplan met u worden gemaakt. 

Wij spreken af wie uw contactpersoon is voor de afdeling. Dat is de persoon aan wie wij informatie kunnen verstrekken en die wij kunnen benaderen mocht dit nodig zijn, bijvoorbeeld bij een calamiteit.

Van observatie tot behandelplan uitklapper, klik om te openen

Voordat wij tot behandeling over gaan, willen wij eerst goed weten wat er aan de hand is. Dat doen wij tijdens een periode van observatie.

Twee weken na opname vind de eerste behandelplanbespreking plaats. Dit is een overleg waaraan disciplines die u gesproken heeft een bijdrage leveren. We vragen u ter voorbereiding op deze bespreking om een vragenlijst in te vullen.

In de behandelplanbespreking evalueren we uw opname en kijken we samen met u welke behandeldoelen u nog mee aan de slag wilt en welke nazorg wenselijk is.

Zorgpadkaart

We hebben het verloop van een klinische opname overzichtelijk in beeld gebracht middels een Zorgpadkaart:

Zorgpadkaart Psychiatrie

Het basisprogramma en therapieën

Binnen A2 hebben we zo veel mogelijk een vast programma. Het programma is erop gericht een goede (dag)structuur te ontwikkelen en bied tevens goede observatiemomenten die uw behandeling ten goede komen.

Tijdens uw opname is het de bedoeling dat u deelneemt aan dit programma. Wij vinden het belangrijk dat ieder de zorg krijgt die bij hem/haar past. Hierdoor komt het soms voor dat we individueel aangepaste afspraken maken over deelname aan het programma of onderdeel daarvan.

Activiteitenbegeleiding (AB)

De activiteitenbegeleiding biedt handvaardigheidstechnieken zoals tekenen, schilderen, textiele werkvormen en hout- en leerbewerking. Daarnaast behoren koken, werken met de computer en aandacht voor actualiteiten tot de mogelijkheden binnen het programma. De doelstellingen van de verschillende programmaonderdelen zijn onder meer het versterken van het gevoel van eigenwaarde, verbeteren van de concentratie, hobbyontwikkeling, handvaardigheidsontwikkeling en werken aan sociale vaardigheden. Dit programmaonderdeel vindt minimaal één keer per dag plaats.

Bewegingsagogiek (BA)

Bij bewegingsagogiek staat het in beweging komen centraal. Met lichamelijke oefeningen en sport- en spelsituaties proberen we om tot actie en interactie te komen. Dit onderdeel vindt minimaal één keer per week plaats.

Maatschappelijk werk

Aan kliniek A2 is een vaste maatschappelijk werker verbonden. Op het moment dat u maatschappelijke problemen ervaart, op gebied van (bijvoorbeeld) wonen, werken, daginvulling of financiën, kunt u hiervoor de hulp inschakelen van de maatschappelijk werker. Ook is het mogelijk om systeemgesprekken te plannen, als het contact met uw naasten/familie moeizaam verloopt. Daarnaast kan het voorkomen dat de maatschappelijk werker uw naaste of familielid individueel spreekt, om hen tot steun te zijn, van advies te voorzien, of uitleg te geven over uw opname of aandoening.

Modules

Naast het basisprogramma bestaat de mogelijkheid om verschillende modules te volgen. Een overzicht van de modules vindt u in de “Modulewaaier afdeling psychiatrie”. Deze folder is te vinden op de afdeling. Samen met u kijken we welke modules voor u geschikt zijn. U kunt denken aan running therapie, een training stressmanagement of koken.

Adviezen en regels A2 uitklapper, klik om te openen

Om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen en het genezingsproces te bevorderen zijn er, in ieders belang, een aantal adviezen en regels gemaakt. Deze adviezen en regels zijn er om meer rust en regelmaat te creëren.

Opstaan

In verband met uw therapieprogramma is het van belang dat u rond 08.00 uur opstaat (van maandag t/m vrijdag), zodat u voor de therapie nog rustig kunt ontbijten. In principe wekken we u rond 07.30 uur, tenzij u bijvoorbeeld heel slecht hebt geslapen die nacht. In het weekend kunt u uitslapen.

Maaltijden

De maaltijden kunt u gebruiken in de huiskamer. Als u niet aanwezig kunt zijn, kunt u dit melden aan uw begeleidend verpleegkundige.

We adviseren u vanuit hygiënisch oogpunt geen etenswaren te bewaren. U kunt de maaltijden gebruiken op de volgende tijdstippen:

 • ontbijt tussen 06.30 en 09.00 uur;
 • lunch (broodmaaltijd) tussen 12.15 en 12.45 uur;
 • avondmaaltijd (warme maaltijd) tussen 17.30 en 18.00 uur.

Wij verwachten dat u verzorgd en aangekleed aan tafel komt. Voor iedere patiënt is er een warme maaltijd op naam. U kunt deze overdag zelf bestellen via een aanwezige iPad. U mag de verpleegkundigen altijd om uitleg vragen als dat nodig is.

Nachtrust

Een goede nachtrust is heel belangrijk voor uw herstel. Zowel te vroeg als te laat naar bed gaan kan nadelige gevolgen hebben. Uitzonderingen, zoals in het weekend, kunt u overleggen met de verpleegkundigen.

Tijdens de nacht kijkt een verpleegkundige regelmatig via het raampje (met een zaklamp) om te zien of u slaapt. Indien er geen zicht op u is zal de verpleegkundige even binnen komen op uw kamer. Als u niet slaapt, is het fijn even een seintje te geven, zodat de verpleegkundige dit weet en met u kan meedenken in wat u helpt om de nachtrust te verbeteren. Uiteraard kunt u ook 's nachts bij de verpleegkundige terecht met vragen. De huiskamers en keuken zijn ’s nachts dicht.

Medicijnen

U mag uw medicijnen niet in eigen beheer houden. U kunt uw medicijnen aan de verpleegkundige in bewaring geven of u kunt ze meegeven aan uw partner of familie. De medicijnen die u bij ons in bewaring geeft, krijgt u weer mee als u met ontslag gaat. Uw behandelend arts schrijft zo nodig medicijnen voor. De medicijnen worden om veiligheidsredenen in de medicijnkamer ingenomen.

Als u tijdens de opname met verlof gaat, krijgt u uw medicijnen mee. Bij ontslag krijgt u van uw behandelend arts een recept mee.

Televisie en internet

Televisie

In de twee huiskamers staat een televisie voor gezamenlijk gebruik. Houd rekening met elkaar bij de keuze van programma’s en het volume van het geluid. 

Internet

U kunt het open Wifi netwerk van het UMC op als u akkoord geeft op de algemene voorwaarden in de ‘disclaimer’. Het meebrengen van een mobiel apparaat is op eigen risico.

Roken

Het UMC Utrecht is een rookvrij ziekenhuis. Dit betekent dat u niet op de afdeling, de tuin en het ziekenhuis terrein mag roken. Tijdens het opnamegesprek zullen we stil staan bij de opties die er voor u zijn. Deze gaan over stoppen onder begeleiding, een rookpauze onder begeleiding of buiten het terrein roken, mits uw vrijheden dit toestaan.

Alcohol, drugs en verboden voorwerpen

Tijdens uw opname mag u geen alcohol en/of drugs in uw bezit hebben, gebruiken, verhandelen of doorgeven. Het gebruik van alcohol en/of drugs is tijdens verlof ook niet toegestaan. Als u bekend bent of verdacht wordt van drugsgebruik kan het voorkomen dat we u extra gaan controleren.

Als u tijdens uw verblijf alcohol of drugs gebruikt, kan het zijn dat dit gevolgen gaat hebben voor uw verdere verblijf. Als wij bij u voorwerpen aantreffen die volgens de wet verboden zijn, zullen wij deze overhandigen aan de politie. Hierbij is uw privacy gewaarborgd.

Handel

Het is ten strengste verboden om handel te drijven op de afdeling. Daarbij kunt u denken aan verkoop, leningen en ruilen van goederen en/of geld. Het is ook verboden om diensten uit te voeren voor anderen. Daarbij kunt u denken aan het kopen van of dealen in drugs, kopen van alcohol, tabak, medicijnen of andere spullen voor een medepatiënt.

Gebruik eigen apparatuur

U kunt gebruik maken van audioapparatuur, een muziekinstrument of een spelcomputer mits dit anderen geen overlast bezorgt. Gebruik buiten therapieprogramma en niet ‘s nachts. Het meenemen van eigen apparatuur is op eigen risico.

Fotograferen

Het is niet toegestaan om medepatiënten of medewerkers te fotograferen of video-opnames van ze te maken. Ook niet als zij er toestemming voor geven. Dit ter bescherming van de privacy van patiënten en medewerkers. Hulpverleners zijn verplicht erop toe te zien dat geheimhouding en bescherming van de privacy gewaarborgd blijven, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Telefoneren/gebruik mobiele telefoon

U kunt mobiele telefoon buiten het programma om gebruiken (uitzonderingen daargelaten).  Houdt u er rekening mee dat bij het gebruik maken van uw mobiele telefoon op de afdeling medepatiënten ongewild uw gesprek kunnen volgen.

U kunt gebruik maken van de afdelingstelefoons. We adviseren u om na 23.00 uur niet meer te telefoneren in verband met een goede nachtrust.

Waardevolle bezittingen

De afdeling en het ziekenhuis dragen geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Eventueel kunt u voor waardevolle bezittingen gebruikmaken van de kluisjes op de afdeling.

Bezoek en verlof/vrijheden

Het is mogelijk overdag en ’s avonds bezoek te ontvangen buiten het activiteitenprogramma om, tenzij anders met u is afgesproken door het behandelteam.

Als uw situatie het toestaat, kunt u 1 nacht per week met verlof gaan. Tijdens uw opname kan uw situatie veranderen. Daarmee samenhangend kunnen ook uw vrijheden veranderen. In overleg met u en uw contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger spreekt het behandelteam vrijheden met u af. 

 • Rood: geen vrijheden. U verblijft op de afdeling.
 • Oranje: u kunt onder begeleiding van de verpleging en therapeut de afdeling af.
 • Geel: u kunt onder begeleiding van de verpleging of familielid/relatie van de afdeling af. Dit zal in overleg gaan met familie/relatie.
 • Groen: U kunt alleen de afdeling af als u met de verpleging afspraken maakt over de tijd en het doel.

Omgangsvormen

Het kan zijn dat er tijdens uw verblijf irritaties of ergernissen ontstaan. Bedenk hierbij dat uw medepatiënten hun eigen problemen hebben. Ga met anderen om zoals u wilt dat er met u wordt omgegaan. Laat kleine irritaties niet oplopen tot grote, maar maak ze kenbaar en bespreek ze met de betreffende persoon. Lukt dit niet, neem dan contact op met uw begeleidend verpleegkundige.

Gebruik nooit lichamelijk of verbaal geweld. Ga ook niet gewelddadig met spullen om. Bij het gebruiken van geweld of dreigen met lichamelijk geweld kunnen passende maatregelen worden genomen die gevolgen kunnen hebben voor uw verdere verblijf en/of opname.

De medewerkers van de afdeling doen aangifte bij agressie gericht naar personen, ongeacht of daardoor letsel is ontstaan. Voor materiële schade wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld, tenzij de behandelend arts anders bepaalt.

Dag- en weekprogramma uitklapper, klik om te openen

Programma doordeweekse dagen

Van maandag tot en met vrijdag hebben wij voor alle patiënten een standaardprogramma. Het is mogelijk om buiten het programma bezoek te ontvangen.

 • Vanaf 6.30 uur: Ontbijt (vrije inloop)
 • 7.30 uur: Wekronde
 • 8.45 – 9.00 uur: Dagopening
 • 9.00 - 12.00 uur: Therapieën, volgens het dagprogramma
 • 12.15 - 12.45 uur: Lunch
 • 13.00 -17.00 uur: Therapieën, volgens het dagprogramma*
 • 17.15- 17.30 uur: Dagsluiting
 • 17.30 -18.00 uur: Warme maaltijd
 • 22.00 uur: Rust op de afdeling, zodat mensen ongestoord kunnen slapen

* Op vrijdagmiddag tot 14:00 uur

Woensdagmiddag

Op woensdag is er geen middagprogramma. Bezoek is dan welkom van 13.00 tot 16.30 uur. Als uw vrijheden dat toestaan kunt u op woensdagmiddag met verlof.

Weekprogramma in het algemeen

Dag- en nachtritme

Tussen 22.00 - 7.00 uur willen we de rust op de afdeling bewaken om iedereen voldoende nachtrust te kunnen bieden. Op de afdeling is altijd (dag en nacht) een verpleegkundige aanwezig.

Checklist bij ontslag uitklapper, klik om te openen

Te gebruiken bij het ontslaggesprek

 • Heeft u een terugvalpreventieplan?
 • Heeft u de tevredenheidslijst ingevuld?
 • Heeft u een recept meegekregen? En is er contact geweest met de apotheek?
 • Heeft u medicatie meegekregen voor net na ontslag?
 • Heeft u bij opname zelf medicatie ingeleverd? Heeft u deze terug gekregen?
 • Heeft u spullen in een kluis liggen? Zo ja, heeft u deze terug?
 • Zijn eventueel nog geplande afspraken aan u doorgegeven?
 • Bent u ingeschreven voor PsyNet?
 • Als er juridische papieren zijn; heeft u deze meegekregen?
 • Heeft u de ontslagbrief bij het secretariaat opgehaald?
 • Heeft u een verpleegkundige overdracht mee als u naar een andere zorginstelling gaat?
 • Is het vervolgtraject duidelijk voor u?
 • Heeft u al uw spullen van uw kamer ingepakt?
 • Is uw familie / zijn uw naasten op de hoogte van uw ontslag?

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Contact met de afdeling

Adressen

Bezoekadres:
Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Postadres:

UMC Utrecht
Zorglijn A2 Volwassenen
t.a.v. naam patiënt
Huispostnummer A00.246
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Telefoon

Patiëntentelefoon: 088 - 755 8679
Verpleegkantoor: 088 - 755 6009, ook als u een arts wilt spreken
Secretariaat: 088 - 755 7473

Dagelijkse leiding

 • Dr. Tjeerd van Benthem, psychiater en medisch hoofd
 • Aukje Nakken, verpleegkundig hoofd
 • Roland Bosscha, teamleider

Route en parkeren UMC Utrecht

Belangrijke informatie over openbaar vervoer en parkeren.

Bij de hoofdingang loopt u rechtdoor en passeert de winkeltjes (links). Aan het eind van de gang (voor de liften) splitst de gang zich. Daar loopt u de gang in die schuin naar rechts gaat. De bordjes wijzen naar bouwdelen B, A en Psychiatrie. Aan het eind van de gang komt u weer bij liften uit. U gaat voor de liften naar links (rode deuren) en de lange gang in richting bouwdeel A. U komt een klein trapje tegen, dit loopt u af. Even later komt u bij een grotere trap. Onderaan deze grotere trap bevindt zich de balie waar u zich kunt melden voor A2 Volwassenen.

Inzagerecht

Er is een persoonlijk behandeldossier waarin alle disciplines hun bevindingen over u rapporteren. U heeft recht op inzage in uw persoonlijke dossier. Op deze dossiers zijn de voor het UMC Utrecht geldende privacyregels van toepassing. Meer informatie hierover vindt u op de website van het UMC Utrecht.

Als patiënt van het UMC Utrecht heeft u toegang tot het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht. U kunt hier gedeeltes van uw medisch dossier bekijken.

Contact uitklapper, klik om te openen

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies & aanmeldteam van de afdeling Psychiatrie

Polikliniek Acuut en intensieve zorg

Telefoonnummer: 088 755 5888 Email adres: aanmeldteampsychiatrie@umcutrecht.nl
Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet