Terug

Zorglijn Acuut en Intensief Afdeling A2 Volwassenen

Zorglijn Acuut en Intensief Afdeling A2 Volwassenen

Patiëntfolder

Welkom op afdeling A2 volwassen psychiatrie van het UMC Utrecht

U bent hier vrijwillig gekomen of tegen uw wil in. We realiseren ons dat dit een ingrijpende periode voor u zal zijn. Samen met u en mogelijk met uw naasten gaan we op zoek naar hoe we het beste bij u kunnen aansluiten om bij te dragen aan uw herstel. Daarbij houden we graag in het oog wat u kunt betekenen voor uw eigen herstel, wat uw naasten (en ambulant team) kunnen betekenen en wat wij u aan gepaste zorg kunnen bieden.

Graag maken we kennis en horen we als team uw verhaal. Voor vragen staan we altijd open.

Op weg naar een voorspoedig herstel en met vriendelijke groet,

Team A2

Een goed gesprek - A2 Volwassenen

De afdeling: begrippen en toelichting uitklapper, klik om te openen

High Intensive Care (HIC)

Op de afdeling werken we zoveel mogelijk volgens de herstel ondersteunende benadering. Dit betekent dat uw behandeling als geheel gericht is op herstel van uw gezondheid, uw dagelijks functioneren (bv. werk), maatschappelijke rollen (bv. ouderschap, lid zijn van een vereniging) en uw identiteit (wie u bent als uniek persoon).

De HIC bestaat uit een HC (high care = de afdeling zelf) en een ICU (intensive care unit).

Intensive Care Unit (ICU)

De ICU is een fysieke ruimte binnen het geheel van de HIC. Als de zorg op de HC niet afdoende is, kan overplaatsing plaatsvinden naar de ICU. Overplaatsing dienst zoveel mogelijk voorkomen te worden. De patiënt blijft in contact met de medewerkers en er wordt één op één begeleiding gegeven. De ICU is een onbemande unit. Dat betekent dat een verpleegkundige van de HC meegaat naar de ICU als de patiënt overgeplaatst wordt.

Herstel ondersteunende zorg

Herstel ondersteunende zorg is alle zorg die gericht is om het persoonlijke herstelproces van iemand te bevorderen. Herstel ondersteunende zorg heeft een aantal belangrijke kenmerken:

 • Ruimte maken voor het eigen verhaal van de patiënt en hierbij ondersteunen en aansluiten bij dit eigen verhaal. Wie ben je en hoe gaan we met je om?
 • Herkennen en stimuleren van het benutten van eigen kracht van de patiënt, zowel individueel als collectief. Wat weet je van jezelf wat goed voor je is om te herstellen en hoe gebruik je dit en wat kan je omgeving doen?
 • Erkennen, benutten en stimuleren van ervaringsdeskundigheid van de patiënt. Welke ervaringen ken je van jezelf die je kan gebruiken om te herstellen?
 • Gericht zijn op het verlichten van lijden en het vergroten van de eigen regie en autonomie. Hoe kun je zelf zorgdragen dat het makkelijker voor je wordt en wat kun je daarin zelf doen?

De opname uitklapper, klik om te openen

Het opnamegesprek

Dit gesprek is met u, uw behandelend arts, psychiater en een verpleegkundige van de afdeling. Wij vinden het heel waardevol dat u tijdens, en na uw opname goed in contact blijft met belangrijke personen om u heen. Daarom heeft het onze voorkeur dat er een familielid of andere betrokkene aanwezig is bij het opnamegesprek. Tijdens dit gesprek zal een voorlopig behandelplan met uw worden opgesteld.

Wij spreken af wie uw contactpersoon is voor de afdeling. Dat is de persoon aan wie wij informatie kunnen verstrekken en die wij kunnen benaderen al dit nodig is, bijvoorbeeld bij een ernstige situatie rondom u of de afdeling.

Aansluitend neemt u met de verpleegkundige een korte vragenlijst door waarin wij mogelijke risico’s van uw gezondheid snel en zorgvuldig willen uitsluiten.

Het multidisciplinaire team

In het opnamegesprek krijgt u te horen welke psychiater en arts-assistent verantwoordelijk zijn voor uw behandeling. Ook wordt u ingedeeld bij een groep verpleegkundigen (A-groep of B-groep). De groepen kennen geen status.

De zorg wordt in de vroege- en in de late dienst gecoördineerd door deze verpleegkundigen. U krijgt elke dienst 1 begeleidend verpleegkundige, bij voorkeur een verpleegkundige uit uw eigen groep. Dit is uw aanspreekpunt gedurende die dienst.

Wij werken multidisciplinair. Dit betekent dat het behandelteam naast artsen en verpleegkundigen uit verschillende vakgebieden bestaat. Betrokken disciplines kunnen zijn:

 • Psychiater
 • Arts in opleiding tot psychiater (arts-assistent)
 • (Senior-)verpleegkundigen
 • Activiteitenbegeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • Bewegingsagoog

Het UMC Utrecht is een opleidingsziekenhuis; zo kunt u o.a. verpleegkundig studenten / stagiaires, coassistenten (studenten in opleiding tot arts) en verpleegkundig specialisten in opleiding tegenkomen tijdens uw opname.

In het UMC Utrecht is ook een geestelijk verzorgende aanwezig. Als u dat wilt kunt u via de verpleging een gesprek aanvragen. Deze zal dan naar de afdeling komen om met u in gesprek te gaan.

Maatschappelijk werk

Aan afdeling A2 is een vaste maatschappelijk werker verbonden. Op het moment dat u maatschappelijke problemen ervaart op gebied van (bv.) wonen, werken, daginvulling of financiën, kunt u hiervoor de hulp inschakelen van deze maatschappelijk werker. Ook is het mogelijk om systeemgesprekken te plannen, als het contact met uw familie / naasten moeizaam verloopt. Daarnaast kan het voorkomen dat de maatschappelijk werker uw familielid of naaste individueel spreekt om het tot steun te zijn, van advies te voorzien of uitleg te geven over uw aandoening of opname.

Van observatie tot behandelplan uitklapper, klik om te openen

Voordat we overgaan tot een behandeling willen wij eerst goed weten wat er met u aan de hand is. De eerste periode van uw opname bestaat dan ook uit een observatieperiode.

MDO

Binnen de eerste of tweede week van opname vindt er een MDO (= multidisciplinair overleg) plaats. Dit is een overleg waarin observaties worden besproken en doelen worden opgesteld. Hierbij zijn o.a. de psychiater, behandelend arts en de verpleging aanwezig. Een schriftelijk inbreng namens u wordt als waardevol gezien. Het MDO zal vervolgens aan u teruggekoppeld worden, bij deze terugkoppeling is een naaste van u zeker welkom mocht u dit op prijs stellen.

Wanneer u wordt opgenomen voor een time-out dan zal er geen MDO plaats vinden.

ZAG

Om de voortgang van de behandeling en het herstelproces te monitoren en waar nodig bij te sturen, plannen we een zorgafstemmingsgesprek (ZAG). Tijdens het ZAG gaan we met u, uw naasten en alle betrokken hulpverlenende partijen in gesprek over hoe de afgelopen periode verlopen is. Er is aandacht voor alle partijen om tot afspraken te komen en wie wat doet om hersteldoelen te behalen. Zo houden we elkaar scherp aan welke doelen er gewerkt wordt en of opname zinvol is.

Het basisprogramma en therapieën uitklapper, klik om te openen

Binnen A2 hebben we een vast basisprogramma. Naast dit programma kunt u zich inschrijven in het therapie aanbod. Het totaal ervan is erop gericht een goede (dag)structuur te ontwikkelen en te onderhouden en biedt daarnaast goede observatiemomenten die uw behandeling ten goede komen.

Tijdens uw opname is het de bedoeling dat u deelneemt aan dit programma. Wij vinden het belangrijk dat uw de zorg krijgt die bij u past. Hierdoor komt het soms voor dat we individueel aangepaste afspraken maken over deelname aan het programma of onderdelen daarvan.

Activiteitenbegeleiding (AB)

De AB biedt handvaardigheidstechnieken zoals tekenen, schilderen, textiele werkvormen en hout- en leerbewerking. Daarnaast behoren koken, werken met de computer en aandacht voor actualiteiten tot de mogelijkheden binnen het programma.

De doelstellingen van de verschillenden programmaonderdelen zijn onder meer het versterken van het gevoel van eigenwaarde, verbeteren van de concentratie, hobby ontwikkeling en werken aan sociale vaardigheden.

Bewegingsagogiek (BA)

Bij BA staat het in beweging komen centraal. Met lichamelijke oefeningen en sport- en spelsituaties wordt u uitgedaagd om tot actie en interactie te komen. Fitness en zwemmen zijn bijvoorbeeld onderdeel van BA.

Vraag uw begeleidend verpleegkundige hoe u zich inschrijft voor AB / BA.

Modules

Naast het basisprogramma bestaat de mogelijkheid om verschillende modules te volgen. Een overzicht van de modules vindt u in de ‘modulewaaier afdeling psychiatrie’. Vraag uw begeleidend verpleegkundige om dit informatieboekje. Samen met u kijken we welke modules voor u geschikt zijn. U kunt denken aan running therapie, een training stressmanagement, mindfulness of koken.

Overzicht uitklapper, klik om te openen

Van maandag tot en met vrijdag hebben wij voor alle patiënten een basisprogramma. Het is mogelijk om buiten het programma bezoek te ontvangen. We verzoeken bezoek dit vooraf telefonisch af te stemmen met de verpleging.

 • 06:30 – 09:00 uur: ontbijt (vrije inloop)
 • 07:30 – wekronde
 • 08:45 – 09:15 uur: dagopening
 • 09:00 – 12:00 uur: therapie, afhankelijk van inschrijving
 • 12:15 – 12:45 uur: lunch
 • 13:00 – 17:00 uur: therapie, afhankelijk van inschrijving
 • 17:30 – 18:00 uur: warme maaltijd
 • 22:00 uur: rust op de afdeling zodat mensen ongestoord kunnen gaan slapen

Weekprogramma in het algemeen:

Tussen 22:00 en 07:00 uur willen we de rust op de afdeling bewaken om iedereen voldoende nachtrust te kunnen bieden. Op de afdeling is 24 uur per dag verpleging aanwezig.

Opstaan

In verband met uw therapieprogramma is het van belang dat u rond 08:00 uur opstaat zodat u voor therapie nog rustig kan ontbijten. Rond 07:30 wordt u door de nachtdienst gewekt. Er kunnen redenen zijn dat de nachtdienst u laat slapen; deze zorg wordt dit overgedragen aan de verpleegkundigen van de vroege dienst.

In het weekend kunt u in principe langer uitslapen.

Maaltijden

De maaltijden kunt u nuttigen in de huiskamer van uw eigen groep; dus in de A-groep of B-groep. Als u niet aanwezig kunt zijn meldt u dit aan uw begeleidend verpleegkundige die hier eventueel aanvullende afspraken met u over maakt.

We adviseren vanuit hygiënisch oogpunt geen etenswaren te bewaren op uw kamer. Zo ook gekoelde producten; deze bewaart u uitsluitend gelabeld op naam, datum en houdbaarheidsdatum in de koelkast in de voorraadkeuken van de verpleging – niet in de koelkast van de afdeling.

De maaltijden worden op de volgende tijdstippen genuttigd:

 • ontbijt tussen 06:30 – 09:00 uur
 • lunch (= broodmaaltijd) tussen 12:15 en 12:45 uur
 • avondmaaltijd (= warme maaltijd) tussen 17:30 en 18:00 uur

Wij verwachten dat u verzorgd en gekleed aan tafel komt. De maaltijd wordt gezamenlijk gestart en beëindigd met respect voor diegene die vooraf wil bidden en achteraf wil danken.

Voor iedere patiënt is er een maaltijd op naam. U kunt deze overdag vóór 12:30 uur zelf aanvragen via de betreffende iPad. U mag de verpleegkundigen altijd om uitleg vragen.

Nachtrust

Een goede nachtrust is heel belangrijk voor uw herstel. Zowel te vroeg als te laat naar bed gaan kan nadelige gevolgen hebben. Uitzonderingen, zoals in het weekend, kunt u overleggen met uw begeleidend verpleegkundige.

Tijdens de nacht kijkt een verpleegkundige van de nachtdienst, regelmatig via het raampje (met een zaklamp) om te zien of u slaapt. Als er geen (goed) zicht op u is zal de verpleegkundige even binnen komen op uw kamer. Als u niet slaapt is het fijn om even een seintje te geven zodat de verpleegkundige dit weet en met u kan meedenken in wat u helpt om de nachtrust te verbeteren. Uiteraard kunt u ’s nachts bij de verpleegkundige (kortdurend) terecht met vragen. Soms kan het helpen om even uw gedachten kort te ventileren. Het is niet de bedoeling dat er inhoudelijke gesprekken worden gevoerd, dit verstoort de nachtrust. Als deze behoefte er is zal deze zorg worden overgedragen aan de vroege dienst.

De huiskamers, keuken en tuinen zijn ’s nachts dicht.

Bezoek, vrijheden en verlofmogelijkheden uitklapper, klik om te openen

Het is mogelijk overdag en ’s avonds bezoek te ontvangen buiten het therapieprogramma om, tenzij anders afgesproken door het behandelteam.

Als uw situatie het toestaat kunt u 1 nacht per week (= van maandag tot maandag) met verlof gaan. Tijdens uw opname kan uw situatie veranderen waardoor ook uw vrijheden kunnen veranderen. In dat geval overlegt het behandelteam met u en uw contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger (eventueel aangepaste) vrijheden af.

Vrijheden op A2 zijn in kleurcodes ingedeeld. Dit betekent:

 • rode vrijheden: u verblijft op de afdeling.
 • oranje vrijheden: u kunt onder begeleiding van verpleging en therapeut de afdeling af.
 • gele vrijheden: u kunt aanvullend op oranje vrijheden met familie / naaste van de afdeling af. Dit in overleg met uw familie / naaste.
 • groene vrijheden: u kunt alleen de afdeling af als u met uw begeleidend verpleegkundige afspraken maakt over de tijd en het doel.

Verlofmogelijkheden bespreekt u tijdig met u begeleidend verpleegkundige en wordt in het behandelteam besproken. Afhankelijk van het verlof verwachten wij u uiterlijk om 20:00 uur terug op de afdeling.

Adviezen en regels A2 uitklapper, klik om te openen

Om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen en het herstelproces te bevorderen worden er, in ieders belang, een aantal adviezen gegeven en regels gehanteerd. Deze adviezen en regels zijn er om meer rust en regelmaat te creëren.

Net als buiten een opname, hanteren wij zekere omgangsvormen en dienen gerespecteerd.

Omgangsvormen

Het kan zijn dat er tijdens uw verblijf irritaties of ergernissen ontstaan. Bedenk hierbij dat uw medepatiënten hun eigen problemen hebben. Ga met anderen om zoals u wilt dat er met u wordt omgegaan. Laat kleine irritaties niet oplopen tot grote maar maak ze kenbaar en bespreek ze met betreffende persoon. Lukt dit niet, bespreek deze dan met uw begeleidend verpleegkundige en vraag advies hoe anders om te gaan met een voor u lastige situatie. Wij denken graag me u mee.

Gebruik nooit lichamelijk of verbaal geweld. Ga ook niet gewelddadig met spullen om. Bij het gebruiken van geweld of dreigen met lichamelijk geweld worden passende maatregelen genomen. Deze kunnen gevolgen hebben voor de uw verdere verblijf en / of opname.

De medewerkers van de afdeling doen aangifte bij agressie gericht naar personen, ongeacht of daardoor letsel is ontstaan. Voor materiële schade wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld tenzij de behandelend arts anders bepaalt.

Medicijnen

U mag u medicijnen niet in eigen beheer houden. U kunt uw medicijnen aan de verpleegkundige in bewaring geven of u kunt ze meegeven aan uw familie / naaste. De medicijnen die u bij ons in bewaring geeft krijgt u weer mee als u met ontslag gaat. Uw behandelend arts schrijft zo nodig medicijnen voor. Deze worden om veiligheidsredenen in de medicijnkamer ingenomen en bewaard.

Als u met verlof gaat krijgt u medicijnen mee. Bij ontslag krijgt u van uw behandelend arts een recept mee. Ook hierbij gelden individuele afspraken.

Roken

In en om het UMC Utrecht is roken (incl. e-sigaret en dergelijke) niet toegestaan. Als u rookt dan bieden wij overdag een aantal vaste rookmomenten aan. U rookt dan buiten het terrein van het UMC Utrecht. Rookwaar (incl. aansteker) bewaart u in onze kluiskast en mag niet in uw bezit zijn op de afdeling. Wilt u stoppen met roken dan zullen wij u hierin begeleiden. Helaas is het niet mogelijk dat u onder begeleiding van een verpleegkundige naar buiten gaat om te roken.

Alcohol, drugs en verboden voorwerpen

Tijdens uw opname mag u geen alcohol en / of drugs in uw bezit hebben, gebruiken, verhandelen of doorgeven. Het gebruik van alcohol en / of drugs is tijdens uw opname (incl. vrijheden en verlof) ook niet toegestaan en kan nadelige gevolgen hebben voor de vorm en duur van uw herstelproces.

Als u bekend bent of verdacht wordt van alcohol- en / of drugsgebruik kan het voorkomen dat we u extra gaan controleren middels een blaastest of een urine drugsscreening.

Handel

Het is ten strengste verboden om handel te bedrijven op de afdeling. Daarbij kunt u denken aan verkoop, leningen en ruilen van goederen en/of geld. Het is ook verboden om diensten uit te voeren voor anderen. Daarbij kunt u denken aan het kopen van, of dealen van drugs, alcohol, tabak, medicijnen of andere spullen voor een medepatiënt.

Gebruik eigen apparatuur

U kunt gebruik maken van audioapparatuur, een muziekinstrument of een spelcomputer mits dit anderen geen overlast bezorgt. Gebruiken mag buiten het therapieprogramma en niet ’s nachts. Het meenemen van eigen apparatuur is geheel op eigen risico.

Televisie en internet

In beide huiskamers staat een televisie voor gezamenlijk gebruik. Houd rekening met elkaar bij de keuze van programma’s en het volume van het geluid.

Voor gebruik van internet opent u het wifi netwerk van het UMC Utrecht. Als u akkoord geeft op de algemene voorwaarden in de disclaimer kunt u gebruik maken van het internet

Telefoneren / gebruik mobiele telefoon

U kunt uw mobiele telefoon buiten het programma om gebruiken (uitzonderingen daargelaten). Houd er rekening mee dat bij het gebruik maken van uw mobiele telefoon op de afdeling, medepatiënten ongewild uw gesprek kunnen volgen en uw wellicht ongewild persoonlijke informatie prijsgeeft. Vanwege de rust op de afdeling en uw eigen privacy adviseren wij u dringend om te telefoneren op uw kamer.

Gebruik van uw telefoon tijdens het basis- en therapieprogramma werkt zeer verstorend voor anderen en is daarom niet toegestaan.

U kunt ook gebruik maken van de patiëntentelefoon. De begeleidend verpleegkundige kan u waar u deze vindt en hoe deze werkt.

Fotograferen

Het is niet toegestaan om medepatiënten of medewerkers te fotograferen of video-opnames van ze te maken. Ook niet als medepatiënten er toestemming voor hebben gegeven!

Dit is ter bescherming van de privacy van patiënten en medewerkers. Hulpverleners zijn verplicht erop toe te zien dat geheimhouding en bescherming van de privacy gewaarborgd blijven, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Waardevolle bezittingen

De afdeling en het ziekenhuis dragen geen verantwoordelijkheid voor verlies en / of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Eventueel kunt voor waardevolle bezittingen gebruik maken van de kluiskast op de afdeling.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Contact met de afdeling

Bezoekadres:

Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Postadres:

UMC Utrecht

Zorglijn A2 volwassenen

t.a.v. naam patiënt

Huispostnummer A.00.2.46

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

Telefoon:

Verpleegkantoor: 088-75 560 09 (voor patiëntgebonden en algemene zaken)

Patiëntentelefoon: 088-75 520 04

Secretariaat (tijdens kantooruren): 088-75 574 73

Buiten kantoortijd kunt u de afdeling bereiken via het centrale telefoonnummer van het UMC Utrecht: 088-75 555 55

Dagelijkse leiding:

 • Tjeerd van Benthem, psychiater en medisch hoofd zorglijn A2
 • Aukje Nakken, teammanager zorglijn A2
 • Laura Velmans, teamleider afdeling A2

Route en parkeren

Voor een routebeschrijving naar het UMC Utrecht kunt u de website van het UMC raadplegen; kijk op

https://www.umcutrecht.nl/nl/contact-route of vraag een medewerker van de afdeling.

Openbaar vervoer

Het UMC Utrecht en daarmee ook afdeling A2 is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Buslijn 12 en 28 vertrekken vanaf het Centraal Station in Utrecht en stoppen bij de hoofdingang en bij de locatie WKZ.

Voor actuele informatie raadpleegt u www.9292.nl of belt u met het landelijk informatienummer 0900-9292.

Contact uitklapper, klik om te openen

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies & aanmeldteam van de afdeling Psychiatrie

Polikliniek Acuut en intensieve zorg

Telefoonnummer: 088 755 5888 Email adres: aanmeldteampsychiatrie@umcutrecht.nl
Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet