Terug

Zorglijn Ontwikkeling in Perspectief: Als (dag)klinische behandeling nodig is

Zorglijn Ontwikkeling in Perspectief: Als (dag)klinische behandeling nodig is

Patiëntfolder

Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders over (dag)klinische behandelmogelijkheden.

In deze folder vindt u informatie over de (dag)klinische behandelmogelijkheden binnen de zorglijn Ontwikkeling in Perspectief. Waar hij staat kan ook zij gelezen worden en waar ouders staat kan ook verzorgers gelezen worden.

Kinderen maken in hun jeugd een enorme lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling door. Wanneer de balans tussen kracht en kwetsbaarheid verstoord raakt, zijn wij er om samen met het kind en belangrijke mensen in het netwerk te begrijpen wat er nodig is om deze balans te herstellen.

Verstoring van de ontwikkeling vormt een belangrijk expertisegebied van de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht. Wij bieden diagnostiek en intensieve behandelingen van ongeveer 3-5 maanden aan kinderen met een ernstig verstoorde balans tussen kwetsbaarheid en kracht, en hun ouders.

Deze folder gaat over de intensieve observatie en behandeling op deeltijd of kliniek voor kinderen 6-12 jaar i.s.m. de Fritz Redl School.

Zorglijn Ontwikkeling in Perspectief

Verwijzing uitklapper, klik om te openen

Aanmelding

In overleg met u meldt een kinderpsychiater, medewerker van het wijk- of buurtteam, huisarts of andere verwijzer waarbij u voorheen betrokken was, uw kind aan bij de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht. Uw verwijzer kan uw kind, zowel schriftelijk als digitaal, aanmelden.

Na de aanmelding vragen wij via uw verwijzer en bij u schriftelijk gegevens op. Hiervoor moet u toestemming geven. Na acceptatie door het aanmeldteam wordt u opgeroepen voor een intakegesprek.

Als uw kind al in behandeling is van de polikliniek Ontwikkeling in Perspectief, kan uw kind intern doorverwezen worden naar een intensieve behandelgroep.

De eerste gesprekken

Tijdens het intakegesprek maken wij kennis met u en uw kind. Tijdens het gesprek spreekt u met meerdere personen vanuit het behandelteam. We bekijken samen met u welke vorm van behandeling het beste past voor uw kind: een behandeling met of zonder namiddag en met of zonder nachten. Ook vertellen we wat er gebeurt als uw kind wordt opgenomen. Vaak nodigen we ook de verwijzer uit, zodat deze kan vertellen hoe de behandeling tot nu toe is gegaan. Met u bespreken we de doelen van de behandeling. Als wij samen met u besluiten dat een opname het beste lijkt, spreken we een mogelijke opnamedatum af, afhankelijk van de wachtlijst.

In een volgend gesprek, als bekend is per wanneer uw kind start met de behandeling, bespreken we met u en uw kind de doelen en afspraken voor behandeling. Deze doelen schrijven we op in een behandelplan. Ouders en kinderen die 12 jaar of ouder zijn, dienen in te stemmen met het behandelplan. Tijdens het opnamegesprek, op de dag van opname, maakt u met de groepsleiding en de ouderbegeleider afspraken over praktische zaken.

Als tijdens het intakegesprek blijkt dat opname bij ons niet passend is, proberen we met u en de verwijzer mee te denken over andere behandelopties.

Diagnostiek en (dag)behandeling uitklapper, klik om te openen

Opname, flexibel aanbod op maat

We bieden zorg voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, op twee dagbehandelgroepen (Anker en Kajuit) en de kliniek (Het Kompas).

Uitgangspunten voor de behandeling zijn:

 1. Voor alle kinderen van de behandelgroepen is er een dagbehandelingsprogramma op één van de groepen: Het Anker, De Kajuit of Het Kompas.
 2. Aanvullend aan het dagprogramma is er voor maximaal 8 kinderen per nacht ruimte om te ‘logeren’. Dit kan voor 2, 3 of 5 nachten per week. Keuze voor een bepaald aantal nachten logeren wordt voor een periode van 3 weken bepaald, waarbij elke 3 weken wordt geëvalueerd of op- of afschaling nodig is.
 3. Het dagprogramma, waar school een belangrijk onderdeel van is, kan op meerdere manieren worden vormgegeven, met starttijden die liggen tussen 8:15 en 11.00 uur en eindtijden die liggen tussen 15:00 tot na het avondeten, met de optie van logeren op Het Kompas.

Ook tijdens schoolvakanties loopt de behandeling door.

Multidisciplinaire behandeling

Bij de behandeling van uw kind zijn verschillende medewerkers betrokken:

 • De kinder- en jeugdpsychiater is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de medische behandeling.
 • De arts-assistent of verpleegkundig specialist doet kinderpsychiatrisch onderzoek. Hij voert de behandeling uit onder leiding van een kinder- en jeugdpsychiater.
 • Het medisch hoofd en het verpleegkundig hoofd zijn eindverantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling.
 • De (senior)groepsleiding of verpleegkundigen observeren, behandelen en begeleiden de  kinderen in de groep. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede  opvoedkundige omgeving en de uitvoering van de behandeldoelen van het  kind in de groep.
 • De gedragstherapeut/psycholoog doet psychologisch onderzoek als dat nodig  is. Hij kijkt naar de leervaardigheden (IQ) van het kind en de  sociaal-emotionele ontwikkeling. De psycholoog gebruikt hierbij testen. Hij is tevens verantwoordelijk voor de gedragstherapeutische aanpak in de behandeling.
 • De systeembegeleider of systeemtherapeut heeft regelmatig gesprekken met de ouders. Zo  krijgen we informatie over het gezin die belangrijk kan zijn voor de  behandeling. Maar hiermee kunnen we het gezin ook begeleiden, adviseren  en ondersteunen. Ten slotte gebruiken we deze informatie om de  thuissituatie en de behandeling op elkaar af te kunnen stemmen.
 • De gedragstherapeut / psycholoog is verantwoordelijk voor de gedragstherapeutische aanpak in de behandeling. Hij doet onderzoeken bij uw kind en geeft therapie. 
 • De vaktherapeut doet observaties en/of geeft muziek- en/of creatieve en/of psychomotorische therapie aan kinderen.
 • Een kinderarts van het Wilhelmina Kinderziekenhuis kan op indicatie extra of aanvullend lichamelijk onderzoek doen.
 • De leerkracht van de Prof. Fritz Redl school besteedt veel zorg aan de leervaardigheden van de kinderen. In de behandelperiode proberen we mogelijke leerachterstanden in te halen. Ook zoeken de onderwijzers naar middelen om schoolontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te stimuleren. Natuurlijk houden zij hierbij rekening met de mogelijkheden van uw kind. Dit wordt gedaan door middel van een didactisch onderzoek, welke door de orthopedagoog wordt uitgevoerd.
 • Medewerker van het wijk- of buurtteam. Gedurende de opname blijven we nauw samenwerken met het wijk- of buurtteam, zodat de continuïteit van zorg gedurende en na de opname wordt gewaarborgd.

Diagnostiekfase

De duur van de diagnostiekfase varieert. De gemiddelde duur ligt tussen de vier tot zes weken. In deze periode  worden er observaties en onderzoeken gedaan om na te gaan wat er precies aan de hand is met uw kind en wat u als ouders nodig heeft. Ook als uw kind al een diagnose heeft, doen  we vaak nog aanvullend (psychologisch) onderzoek.

In deze periode vinden er diverse onderzoeken plaats. We volgen uw kind op de groep en op de Prof. Fritz Redlschool. Soms proberen we uw kind een tijd te volgen zonder dat hij of zij medicijnen gebruikt. De arts en systeembegeleider of systeemtherapeut hebben (twee)wekelijks gesprekken met u. We zullen u als ouders (eventueel met andere gezinsleden) uitnodigen om regelmatig op de behandelgroep aanwezig te zijn voor observaties en om met elkaar in gesprek te zijn.

We praten met u onder andere over:

 • uw zorgen en vragen
 • de ontwikkeling van uw kind
 • het huidige gedrag
 • de dingen die goed gaan
 • de problemen die u ervaart
 • uw eigen achtergrond en het gezin

Indien nodig wordt extra onderzoek gedaan, bijv. door gezinsgesprekken of een huisbezoek. Al deze onderdelen dragen bij aan een helder beeld over waar het gedrag van uw kind vandaan komt en welke behandeling het beste is. Soms beginnen we in deze fase al met de behandeling. Dit doen we alleen als dat in het behandelplan staat.

Het adviesgesprek

Aan het eind van de diagnostiekfase bespreekt het team alle observaties en uitslagen van de onderzoeken in een behandelplanbespreking. Als ouders neemt u deel aan deze bespreking. Tijdens de bespreking besluiten we samen wat wenselijk is en of de behandeling wordt voortgezet. Als u akkoord gaat met het voortzetten van de behandeling, volgt een behandelperiode. Aan de hand van de uitkomsten uit de diagnostiekfase wordt opnieuw een behandelplan opgesteld. Het behandelprogramma ziet er voor ieder kind anders uit. Dit is afhankelijk van zijn specifieke behandeldoelen.

Wanneer wij verdere behandeling niet adviseren of dit door u niet gewenst is, volgt het ontslag. In overleg met u kijken we wanneer het ontslag plaatsvindt. Over het algemeen is dit twee weken na het adviesgesprek. Deze periode gebruiken we om praktische zaken te regelen en uw kind de kans te geven goed afscheid te nemen.

De behandelfase

Met de behandeling binnen de behandelgroepen van de zorglijn Ontwikkeling in Perspectief willen we gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag verminderen. Dit doen we door middel van gedragstherapie, de dagelijkse verzorging en opvoeding. De nadruk ligt op het opdoen van succeservaringen en het versterken van het  zelfvertrouwen van uw kind. We gaan hierbij uit van wat uw kind al wel goed kan. Naast het kijken naar uw kind, is belangrijk om ook zicht te krijgen op de wisselwerking tussen u, uw kind en overige gezins- en familieleden. In het behandelplan staat beschreven wat de doelen zijn van de behandeling en de manier waarop hieraan gewerkt wordt. Deze doelen hebben betrekking op uw kind, op u als ouder of op het gezin. We betrekken ouders en kind bij de behandeling door hen zo veel mogelijk te laten meedenken over bijvoorbeeld programma’s en afspraken. Ouders (en eventueel andere gezinsleden) komen ook meedraaien op de groep. Zo kunnen we ervoor zorgen dat wat u en uw kind leren ook thuis kan worden toegepast. Soms spreken we af dat ook andere hulpverleners die u thuis helpen mee komen kijken op de groep.

In de behandelperiode werken we systematisch aan de behandeldoelen. Een behandelperiode duurt gemiddeld 6 weken. Hierna vindt een uitgebreide evaluatie plaats van het verloop van de behandeling met u als ouder en het behandelteam. Indien nodig en in overleg met u kan de opname worden verlengd met 6 weken. De behandelduur varieert meestal van 3 tot 5 maanden.  

Wij betrekken u als ouders nauw bij de behandeling door:

 • op de behandelgroep: regelmatig gesprekken te organiseren met de systeembegeleider/systeemtherapeut of iemand anders van het team.
 • afspraken te maken om mee te draaien op de behandelgroep

De groepsleiders voeren de behandeling op de groepen uit. Zij bieden structuur en veiligheid en gebruiken dagelijkse situaties om het gedrag van uw kind te beïnvloeden en nieuwe vaardigheden aan te leren. Ook werken zij met beloningen voor het aanleren van gewenst gedrag. Spelenderwijs, gebruikmakend van alledaagse situaties komen vaardigheden en onderwerpen aan bod. Op deze manier worden kinderen bewust gemaakt van hun eigen specifieke wijze van reageren op situaties. Daarnaast krijgen zij een positief alternatief aangeboden. Het uitgangspunt is dat kinderen zelf (leren) doen en ervaren. De betrokkenheid van ouders is van groot belang. Het is namelijk belangrijk om wat op de groep wordt geleerd, zowel op school als thuis blijvend te oefenen.

Bij kinderen met ontwikkelingsproblematiek richt de behandeling op de groep zich bijvoorbeeld op het:

 • Leren omgaan met veranderingen
 • Leren omgaan met emoties
 • Leren omgaan met problemen en het oplossen van problemen
 • Leren luisteren naar volwassenen
 • Leren omgaan met afspraken
 • Op een positieve manier contact maken en onderhouden met leeftijdgenootjes

 In overleg met u gebruiken we als het nodig is ook:

 • Medicijnen voor uw kind
 • Individuele cognitieve gedragstherapie voor uw kind
 • Vaktherapie (muziektherapie, psychomotorische therapie en beeldende therapie) voor uw kind
 • Emotie en gedragsregulatietraining
 • Extra begeleiding op school voor uw kind
 • Huisbezoek en advies over thuisbegeleiding
 • Systeembegeleiding of systeemtherapie
 • Psycho-educatie
 • Gezinstherapie

Tijdens multidisciplinaire teamvergaderingen bespreken we het verloop en de voortgang van de behandeling van uw kind. Waar nodig stellen we de behandelplannen bij.

De ontslagfase

Al voorafgaand en tijdens de opname werken we nauw samen met de verwijzer en/of een medewerker van het wijk- of buurtteam. Na de opname gaat de behandeling zo nodig verder bij de persoon of instelling die uw kind heeft verwezen of er wordt samen met u gezocht naar andere vormen van passende hulp en behandeling. Ook denken we samen met de Redl school en u na over de meest passende school voor uw kind. De school waar uw kind staat ingeschreven voor en tijdens de opname is samen met het samenwerkingsverband eindverantwoordelijk voor het samen met u regelen van een passende school. De informatie vanuit de kliniek of dagbehandeling dragen wij over via een eindbrief aan de huisarts en eventuele verwijzers of andere behandelaren. U ontvangt een kopie van deze brief.

Begeleiding uitklapper, klik om te openen

Ouders

Tijdens de behandeling op behandelgroep werken de behandelgroep, thuis en school nauw samen. Ouders zijn voor ons heel belangrijk bij de behandeling. Daarom vragen wij u regelmatig de systeembegeleider of systeemtherapeut te vertellen hoe het thuis gaat. Waar zitten de zorgen, wat gaat goed, wat kan beter? Deze informatie hebben wij nodig om te weten hoe uw kind zich thuis gedraagt en hoe jullie met elkaar omgaan. In de gesprekken met de systeembegeleider of systeemtherapeut krijgt u informatie over de problemen van uw kind en het verloop van de behandeling. De groepsleiders vertellen wat ze bij uw kind zien en welke benadering goed werkt. Samen met u maken we plannen om de nieuwe vaardigheden thuis toe te passen. De gesprekken worden in overleg met u gepland.

Ouders kijken geregeld mee op de behandelgroep. Daar kunt u goed zien hoe wij werken en hoe uw kind zich gedraagt in de groep. De groepsleiding kan dan meteen kijken hoe uw kind zich gedraagt met u als ouder(s) erbij. Ouders oefenen op de groep ook nieuwe vaardigheden. Aan het eind van de behandeling helpt de systeembegeleider of systeemtherapeut u bij hoe het verder gaat, thuis of in een andere instelling.

Professor Fritz Redlschool

De Professor Fritz Redlschool is een school voor speciaal onderwijs (cluster IV) op het terrein van het UMC Utrecht, waar uw kind voor de duur van de behandeling op school zit. De leerkrachten van de Fritz Redlschool streven ernaar het onderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de huidige of de toekomstige school van uw kind. Zij brengen de leerproblemen van uw kind zorgvuldig in kaart. Tijdens de laatste behandelperiode op de behandelgroep zal gekeken worden naar welke school uw kind het beste kan. Dit kan dezelfde school zijn als voor de opname, maar het is ook mogelijk dat er een advies voor ander (speciaal) onderwijs gegeven wordt. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Bij ontslag schrijven de leerkrachten een overdrachtsrapportage van uw kind voor de school waar hij of zij na de behandeling naar toe gaat. Vervolgens worden zowel op onderwijskundig als op opvoedkundig gebied belangrijke adviezen aan de school van uw kind aangereikt. Deze aanpak levert een bijdrage aan een toekomst op school die zo goed mogelijk verloopt voor uw kind.

Kijk voor meer informatie op de website van de Professor Fritz Redlschool.

Beleid rondom veiligheid uitklapper, klik om te openen

Voor kinderen en medewerkers

Wij vinden veiligheid thuis en op de groep belangrijk. In een veilige omgeving kunnen kinderen leren en zich ontwikkelen. Bij aanvang en tijdens de behandeling gebruiken wij onderdelen uit een vragenlijst (ARIJ) om de veiligheid van uw kind in de thuisomgeving in kaart te brengen. Wij bespreken met u onze bevindingen.

Omgangsregels

Voor veiligheid op de groep, hebben wij het volgende omgangsregels:

 • Wij laten elkaar uitpraten en luisteren naar elkaar,
 • Als we te boos zijn, stoppen we een gesprek en gaan een andere keer verder,
 • Als we boos zijn, gaan we respectvol met elkaar en materialen om. Dit betekent dat we niet schreeuwen, schelden, elkaar pijn doen of spullen kapot maken.

Leren omgaan met boosheid

Een belangrijk aspect van veiligheid is het leren hanteren van negatieve gevoelens, zoals boosheid of frustratie. Uw kind leert de signalen bij zichzelf herkennen en leert om tijdig hulp te vragen. Hiervoor maken wij samen met u en uw kind een plan. Dit plan verwerken we in afspraken en in een gedragsprogramma, bijvoorbeeld het stoplichtprogramma of het weermodel. Het plan dat met uw kind gemaakt is, kunt u terugvinden in zijn of haar map.

Handelen bij fysieke agressie

Wanneer uw kind boos is en dit de veiligheid van uw kind en/of anderen in gevaar brengt, dan grijpen wij in. De groepsleiding is getraind in agressiehantering. Zo nodig pakken wij een kind vast om de situatie weer veilig te maken. Tevens beschikt de afdeling over een time-out ruimte. In deze ruimte laten we kinderen rustig worden, waarbij groepsleiding in contact blijft met het kind. Bij ernstige agressie, en daarmee gepaard gaande onveiligheid die langer aanhoudt, betrekken wij professionals die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid, bijvoorbeeld Veilig Thuis. Soms kunnen we de veiligheid van het groepsklimaat onvoldoende waarborgen en kan uw kind niet langer op de groep zijn. Indien nodig besluiten we dan dat uw kind mee naar huis gaat, waarna wij met u bespreken hoe we de behandeling kunnen vervolgen.

Nabespreking

Wanneer uw kind boos is geweest en de groepsleiding heeft moeten ingrijpen, bespreken wij dit altijd na met uw kind. Waarom werd uw kind boos, hoe voorkomen we dat hij/zij een volgende keer boos wordt, wat helpt daarbij? Hiermee leert uw kind zich zelf te begrijpen en om te gaan met boosheid.

Uw kind kan ook getuige zijn van agressie door een ander kind. Ook dit bespreken we na. Als de gebeurtenis belastend is voor uw kind, stellen wij u op de hoogte.

Uw rol

Wij vragen u altijd telefonisch bereikbaar te zijn en zo nodig beschikbaar te zijn voor een gesprek met het behandelteam of aanwezigheid op de groep. Wij kunnen u dan tijdig informeren over gebeurtenissen op de groep die van invloed zijn op de behandeling van uw kind.

Praktische informatie uitklapper, klik om te openen

Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis waar mensen worden opgeleid om te gaan werken in de gezondheidszorg. Ook op de afdeling worden mensen opgeleid. Zo zijn er artsen in opleiding tot psychiater of kinderpsychiater, psychologen, studenten geneeskunde en student-verpleegkundigen of groepsleiders. Zij worden begeleid door een ervaren medewerker van hun eigen vakgebied.

Met wetenschappelijk onderzoek wordt geprobeerd kennis te vergroten en de behandelmogelijkheden te verbeteren. Binnen de afdeling Psychiatrie lopen diverse wetenschappelijke onderzoeken. Wanneer wij van mening zijn dat uw kind een bijdrage kan leveren aan een onderzoek, informeren wij u hierover mondeling en schriftelijk. U beslist of uw kind aan een wetenschappelijk onderzoek meedoet. Dit heeft geen gevolgen voor de behandeling.

Zorgprogramma's

Er zijn twee zorgprogramma's verbonden aan de zorglijn Ontwikkeling in Perspectief:

Dagprogramma en speciale dagen

Dagprogramma

Er wordt op de behandelgroep gestreefd naar een zo duidelijk mogelijk en steeds terugkerend dagprogramma. Er zijn bijvoorbeeld vaste tijden voor eten, school, spelen, therapie en bezoek van ouder(s). Kinderen weten zo waar ze aan toe zijn en dat geeft veiligheid en rust in de groep.

Vakantie, feestdagen en studiedagen

Met de feestdagen zoals Kerst, de jaarwisseling, Pasen en Pinksteren zijn alle kinderen een paar dagen thuis. Tijdens de schoolvakanties gaat de behandeling van de kinderen door. Er is dan geen school, maar de groepsleiding organiseert een aangepast behandelprogramma met aangepaste behandeltijden. Er zijn regelmatig studiedagen: uw kind heeft dan een vrije dag, aangepaste tijden of gaat eerder op weekend. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Medicijnen

Kinderen die zijn opgenomen op de kliniek, krijgen medicijnen via de apotheek van het UMC Utrecht. Het is wenselijk om bij klinische opname voor een paar dagen medicatie mee te geven in de originele verpakking. Kinderen die alleen overdag komen, krijgen hun medicijnen via de eigen huisarts en/of apotheek. Ouders dienen er dan voor te zorgen dat er voldoende medicijnen op de behandelgroep aanwezig zijn.

Foto's en filmopnames

Uit oogpunt van privacy is het niet toegestaan op de behandelgroep foto’s of filmopnames te maken van kinderen en medewerkers.

Speelgoed en huisdieren

Speelgoed

Er is voldoende speelgoed op de behandelgroep. Het is dus niet nodig speelgoed en spullen mee te geven aan uw kind. Wanneer uw kind toch speelgoed van thuis meeneemt, is dat voor eigen risico. Laat daarom kostbaar speelgoed of speelgoed waar uw kind erg aan gehecht is, liever thuis. Kinderen die klinisch worden opgenomen, kunnen wat spullen voor het aankleden van de slaapkamer meenemen.

Huisdieren

Uw kind mag geen huisdieren meenemen.

Contact en wasgoed

Contact

Tijdens de opname is het mogelijk om telefonisch- en/of mailcontact te hebben met uw kind. U kunt tevens belafspraken maken met de groepsleiding om te horen hoe het met uw kind gaat. Ook zijn er bezoekmogelijkheden op woensdagmiddag.

Uw kind mag natuurlijk post krijgen. Geef uw kind briefpapier/kaarten en postzegels mee, zodat hij of zij ook zelf post kan versturen.

Wasgoed

U blijft zelf zorgen voor het wassen en vervangen van de kleding van uw kind. Bij het wekelijkse halen en brengen van uw kind voor de weekenden, kunt u de was wisselen.

Vervoer

Kinderen die opgenomen zijn op de dagbehandeling dienen dagelijks gebracht en gehaald te worden. Het is de bedoeling dat u zorg draagt voor het dagelijks vervoer.

In overleg met uw gemeente kan bekeken worden of vervoer met de taxi mogelijk is. Het wijk- of buurtteam kan u ondersteunen bij een taxi-aanvraag.

Uw rechten uitklapper, klik om te openen

Rechten van de patiënt

Patiënten hebben rechten die in de wet zijn vastgelegd. Die wet heeft de WGBO. Dat is een afkorting van: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De wet is ervoor om te zorgen dat alle patiënten goed en veilig geholpen worden. Voor kinderen en jongeren gelden deze wetten natuurlijk ook. Sommige regelingen hangen samen met de leeftijd.

Wettelijke toestemming

De volgende personen moeten wettelijk toestemming geven:

 • Voor behandeling van kinderen van 0-12 jaar moet de wettelijk vertegenwoordiger (meestal zijn dat de ouders)  toestemming geven. Als beide ouders het wettelijk gezag hebben, moeten zij beiden toestemming geven. 
 • Voor behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger én de jongere.

Wanneer u en uw kind bij ons komen, verzamelen wij allerlei gegevens over u en uw kind. Het gaat om persoonsgegevens en om informatie die voor de behandeling belangrijk is. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: adresgegevens, kopie identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens.

De persoonsgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose, behandelplannen en dergelijke worden in het digitale dossier in de computer opgeslagen. Wij mogen niet méér gegevens vastleggen dan strikt noodzakelijk is om goede zorg te kunnen bieden. Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn, zodat alleen mensen die daartoe bevoegd zijn de gegevens kunnen inzien.

Uw behandelaar mag gegevens over de diagnostiek en/of behandeling uitwisselen met andere behandelaars van de zorglijn Ontwikkeling in Perspectief. Als uw behandelaar informatie van anderen buiten het UMC Utrecht nodig heeft (bijvoorbeeld huisarts of het wijk- of buurtteam), of informatie aan anderen wil geven, heeft hij daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig. Meer informatie vindt u in het privacyregelement.

Klachten

De medewerkers van de behandelgroepen proberen u en uw kind zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft over een medewerker, een afspraak of de samenwerking. Wij nodigen u uit dit zo snel mogelijk met ons te bespreken zodat wij het probleem samen met u kunnen oplossen.

Wanneer u toch ontevreden blijft, kunt u schriftelijk of mondeling een klacht indienen bij de medewerkers van de afdeling Patiëntenservice van het UMC Utrecht. Zij bemiddelen dan voor u bij de verdere afhandeling van uw klacht. U vindt Patiëntenservice in de centrale hal bij de hoofdingang van het ziekenhuis. U kunt hier terecht op werkdagen van 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. De medewerkers zijn op deze tijden ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 75 588 50.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Adressen en telefoonnummers

Het post- en bezoekadres van uw kind is:

UMC Utrecht
Afdeling Psychiatrie, Zorglijn Ontwikkeling in Perspectief, secretariaat.
T.a.v. (naam van uw kind)
Het Kompas of Het Anker of De Kajuit
Huispostnummer A01.468
Postbus 85 500
3508 GA Utrecht

Telefoonnummers

Route naar de afdeling

 • De behandelgroep Het Kompas bevindt zich in bouwdeel A, op laag 1.
 • De dagbehandelgroepen De Kajuit en Het Anker bevinden zich in bouwdeel A op laag 0.

Ga je met Gijs mee op expeditie?

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Contact uitklapper, klik om te openen

Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist, welke zal worden verwerkt en beoordeeld door het Advies- & aanmeldteam.

Polikliniek Ontwikkeling in Perspectief

Telefoonnummer: 088 755 7470 Email adres: secretariaat32@umcutrecht.nl
Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00.
Overige contactgegevens

De polikliniek Ontwikkeling in Perspectief bevindt zich in het UMC Utrecht op de afdeling Psychiatrie, niet in het WKZ.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet