Terug

Cijfers over klachten
Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. U kunt over één of meerdere onderwerpen en afdelingen een klacht indienen. Wanneer u een klacht hebt kunt u dit het beste direct met de betreffende zorgverlener bespreken. Samen kunt u dan naar een oplossing zoeken.

Klachtenbemiddeling

U kunt ook terecht bij de klachtenbemiddelaars. Zij kunnen u als neutrale tussenpersoon ondersteunen. De klachtenbemiddelaars bemiddelen namens de raad van bestuur de klachten van patiënten over het ziekenhuis. Zij staan de patiënt en de zorgverlener bij om het gesprek tussen hen tot stand te brengen en duidelijkheid te verschaffen over de reden van de klacht.
 

Aantal klachten via klachtenbemiddelaars 2019

Soort klachten in 2019

In de grafieken hierboven staat het aantal klachten dat is binnengekomen bij de afdeling klachtenbemiddeling en de aard van deze klachten. De meeste klachten gaan over ‘zorgvuldigheid’ en ‘organisatorische kwaliteit’.

Oordeelcommissie

Wanneer u niet tevreden bent met het resultaat van de bemiddeling of als u geen bemiddeling wenst, kunt u uw klacht voorleggen aan de oordeelcommissie. De oordeelcommissie neemt alleen klachten in behandeling die schriftelijk zijn ingediend en die betrekking hebben op de zorgverlening in het UMC Utrecht.

Leden oordeelcommissie

In de oordeelcommissie zitten medewerkers uit het UMC Utrecht die (para)medische en verpleegkundige beroepen vertegenwoordigen. De voorzitter, vicevoorzitter en een vertegenwoordiger vanuit een patiëntenorganisatie komen niet uit het UMC Utrecht. 

Aantal klachten oordeelcommissie

In 2019 heeft de commissie 20 klachten ontvangen, 13 daarvan zijn ingediend in het kader van de Wkkgz, 7 klachten in het kader van de Wet Bopz.