Terug

Wetenschappelijke stages

Wetenschappelijke stages

Op deze pagina vind je een overzicht van onze stagemogelijkheden voor studenten CRU, SUMMA, BMW en de N&C Master. De studenten zijn bij ons welkom bij de onderzoekers van de afdelingen:
• Psychiatrie
• Translational Neuroscience
• Neurologie en Neurochirurgie
• Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport

Het is voor onze geneeskunde CRU- en SUMMA-studenten mogelijk om bij zowel de klinische als preklinische afdelingen stage te lopen. De wetenschappelijke stage geeft de studenten de mogelijkheid om kennis te maken met het wetenschappelijk onderzoek.

Bachelorstudenten BMW maken via de wetenschappelijke stage voor het eerst kennis met het wetenschappelijk onderzoek. Bij de N&C Master vormt de wetenschappelijke stage een hoofdonderdeel. Wij bieden beide studenten de mogelijkheid om in aanraking te komen met patiëntgerelateerd onderzoek op de klinische afdelingen, maar er kan ook gekozen worden voor fundamenteel onderzoek. Daarnaast bieden we onze studenten vele mogelijkheden tot het leren van technieken die belangrijk zijn binnen het neurowetenschappelijk onderzoek.

Duur van de stage uitklapper, klik om te openen

De wetenschappelijke stage duurt 12, 18 of 24 weken en is gericht op actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek staat los van de andere stages, maar kan gekoppeld worden aan een semi-artsstage. In dat geval is de totale duur vastgelegd op 24 weken en is er sprake van een combi-stage.

De wetenschappelijke stage kan in principe vanuit elk Nederlands of buitenlands medisch onderzoeksinstituut of ziekenhuis worden aangeboden, onder voorwaarde dat er erkende expertise op het terrein van het betreffende onderzoek aanwezig is en dat er een staflid van het wetenschappelijk personeel in het UMC Utrecht als formeel begeleider optreedt. De student maakt in overleg met de afdeling/begeleider een onderzoeksplan.

Afdeling neurologie uitklapper, klik om te openen

Algemeen

Op de afdeling Neurologie werken 19 neurologen, 4 kinderneurologen, 3 klinisch neurofysiologen en meer dan 40 arts-assistenten en arts-onderzoekers. Er is zowel op het gebied van de patiëntenzorg als het wetenschappelijk onderzoek een nauwe samenwerking met de afdelingen Neurochirurgie, Vaatchirurgie en Radiologie, en op het gebied van onderzoek ook met de afdeling Klinische epidemiologie. Al vele jaren participeren studenten op de afdeling Neurologie in het wetenschappelijke onderzoek. Dit betreft in de meeste gevallen onderzoek (op basis) van:

 • klinische databases
 • beeldvorming (bijv. CT- en MRI-scans)
 • genetica
 • epidemiologie
 • literatuur (systematisch review, meta-analyse)  

Coördinator wetenschappelijke stages:

Dr. H. B. van der Worp, h.b.vanderworp@umcutrecht.nl,                     

088-7557975


Voor specifieke vragen over epilepsie:
Prof. dr. Kees Braun, k.braun@umcutrecht.nl

Onderzoekslijnen en thema’s

De afdeling Neurologie biedt diverse projecten aan binnen 4 onderzoekslijnen. Geïnteresseerde studenten uit CRU master jaar 1,2 en 3 en SUMMA kunnen contact opnemen voor een wetenschappelijke stage binnen één van deze onderzoekslijnen. Er zijn stages van 4 of 6 weken en van 3 of 6 maanden mogelijk. Hierbij moet aangetekend worden dat de mogelijkheden voor een stage van 4 of 6 weken beperkt zijn. Algemeen geldt: hoe langer de onderzoeksstage, hoe groter de kans op succes! Het publiceren van een wetenschappelijk artikel op basis van de onderzoeksresultaten behoort zeker tot de mogelijkheden. De kans hierop neemt toe met de lengte van de stage.

1. Cerebrovasculaire ziekten

 • herseninfarcten
 • intracerebrale bloedingen
 • subarachnoïdale bloedingen
 • vasculaire cognitieve stoornissen
 • afwijkingen bloedvaten

2. Epilepsie

 • oorzaken en gevolgen van moeilijk behandelbare epilepsie bij kinderen
 • epilepsiechirurgie
 • localisatie van de epileptische bron en de hersenfunctie

3. Neuromusculaire ziekten

 • amyotrofische lateraalsclerose (ALS)
 • spinale spieratrofie
 • multifocale motore neuropathie

4. Neuro-oncologie

 • diagnostiek en behandeling van primaire hersentumoren

Meer informatie over stagemogelijkheden is te vinden onder het blok 'Handige links', onderaan deze pagina.

Afdeling translational neuroscience uitklapper, klik om te openen

Algemeen

De afdeling Translational Neuroscience (TN) is de preklinische afdeling van de divisie Hersenen en maakt onderdeel uit van het Hersencentrum. Het onderzoek binnen de afdeling TN is gericht op het ontdekken en karakteriseren van de mechanismen en processen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van neurale systemen en de controle van gedrag. ‘Genen en Gedrag’ weerspiegelt de ambitie om de functie van genen te begrijpen in het ontwikkelende en volwassen brein in relatie tot complex gedrag, onder gezonde en pathologische condities.

Coördinator wetenschappelijke stages:
Dr. Geert M.J. Ramakers; g.m.j.ramakers@umcutrecht.nl;
088-7568413

Onderzoekslijnen en thema’s

Het onderzoek binnen de afdeling TN is georganiseerd rondom verschillende thema’s. Binnen deze thema’s is het mogelijk om een literatuurstudie (4 of 6 weken) of een onderzoeksstage (minimaal 10 weken) uit te voeren.

 • Genetische aspecten van pyschiatrische ziektebeelden (autisme, schizofrenie)
 • Moleculaire biologie van axon uitgroei tijdens de ontwikkeling
 • Moleculaire mechanismen van Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS)
 • De neurobiologie van speelgedrag en verslaving
 • De effecten van stresshormonen in het brein
 • De neurobiologie van voedselbeloning, voedselkeuze en anorexia
 • Genetische aspecten van epilepsie

Een link naar het overzicht van het onderzoek en alle stagemogelijkheden van de afdeling TN is te vinden in het blok 'Handige links', onderaan deze pagina.

Afdeling psychiatrie uitklapper, klik om te openen

Algemeen

Binnen de afdeling Psychiatrie ligt de nadruk op onderzoek naar de (neurobiologische) oorsprong van psychiatrische beelden, naast studies naar effecten van behandelmethoden en het beloop van de aandoeningen. Onderzoeksvragen in dit kader zijn:

 • Wat zijn genetische, omgevings- en neurobiologische risicofactoren voor het ontwikkelen van bepaalde aandoeningen?
 • Welke neurobiologische afwijkingen gaan samen met bepaalde psychiatrische aandoeningen en op welke manier beïnvloeden deze de symptomatologie (en vice versa)?

Door deze onderzoeken is beter te begrijpen hoe en waarom psychiatrische stoornissen zich ontwikkelen, hoe psychiatrische aandoeningen zich tot elkaar verhouden, en kunnen aanknopingspunten in kaart gebracht worden voor de ontwikkeling van toekomstige behandelmethoden.

Coördinatie wetenschappelijke stages

Interesse in een wetenschappelijke stage op de afdeling Psychiatrie? Stuur een mail naar Maaike Kats van het Onderzoeksteam, via OTpsychiatrie@umcutrecht.nl, en vermeld daarin het volgende:

 • Soort stage en duur in weken/maanden
 • Periode (voorkeur)
 • Richtlijnen waaraan de stage moet voldoen
 • Persoonlijke voorkeur voor onderwerp, bijv. psychose, ontwikkelingsstoornissen of stemming
 • Vergeet niet een recent CV mee te sturen!

Onderzoekslijnen en thema’s

Het onderzoek binnen de afdeling Psychiatrie richt zich op drie onderzoekslijnen. Binnen de grote diversiteit aan onderzoeksprojecten van de afdeling is er regelmatig plaats voor gemotiveerde en enthousiaste geneeskundestudenten uit CRU (master jaar 1, 2 en 3) en SUMMA. Het is mogelijk een eigen onderzoeksproject uit te voeren. De onderzoeksstages vormen vaak een deelproject binnen een groter onderzoeksproject, maar kunnen ook individueel worden ingevuld.

1. Ontwikkelingsstoornissen

 • autisme
 • ADHD

2. Stemmingsstoornissen

 • bipolaire stoornis

3. Psychotische stoornissen

 • schizofrenie
 • stemmen horen

De voornaamste onderzoekstechnieken zijn beeldvorming (structurele en functionele MRI, dti, transcraniële magnetische stimulatie, EEG), genetisch onderzoek (familiestudies, genoomwijde en associatiestudies) en pre-klinisch dieronderzoek (diermodellen). In veel onderzoeken worden meerdere technieken toegepast, vaak in combinatie met gedragsgebaseerde en neuropsychologische methoden.

Actueel overzicht lopend onderzoek:

Afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap & Sport uitklapper, klik om te openen

Algemeen

Het onderzoek binnen de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport (RF&S) vindt plaats binnen de drie leerstoelen: Revalidatiegeneeskunde, Fysiotherapiewetenschap en Sportgeneeskunde.

Geïnteresseerde studenten uit CRU masterjaar 1, 2 en 3 en Summa kunnen contact opnemen voor een wetenschappelijke stage binnen één van deze leerstoelen. Er zijn stages van 4 en 6 weken en van 3 maanden mogelijk. De mogelijkheden voor een stage van 4 of 6 weken zijn beperkt.

Onderzoekslijnen en thema's uitklapper, klik om te openen

1. Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskundig onderzoek vindt plaats binnen het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, een samenwerking tussen UMC Utrecht en Revalidatiecentrum De Hoogstraat. Er wordt onderzoek gedaan naar drie thema’s:  ‘verhogen van fysieke activiteit’ , ‘cognitieve revalidatie’ en ‘family empowerment’ bij patiënten met een cva, cerebrale parese, spierziekten (met name ALS en SMA) en dwarslaesie. Het onderzoek leidt tot zorginnovaties zoals nieuwe behandelingen of nieuw oefenmateriaal met toegevoegde waarde.

Voorbeelden van onderzoeksprojecten zijn:

 • Literatuurstudie naar interventies bij angstklachten van patiënten met subarachnoïdale bloedingen (SAB);
 • Onderzoek naar fysieke inspanning en training bij patiënten met een cva of CP;
 • Meedoen aan ontwikkelen van een psychosociale screening bij dwarslesie en cva;
 • Meedoen aan nationaal cohort-onderzoek naar de invloed van persoonlijke en omgevingsfactoren op participatie na cva;
 • Meedoen aan ontwikkelen van cognitieve training na cva of cognitieve diagnostiek na ALS;
 • Literatuurstudie naar 'family empowerment' bij de verschillende diagnoses.

Mogelijkheden: literatuurstudie, analyse van reeds verzamelde data of patiëntgebonden onderzoek.

De onderzoeken vinden plaats op het gebied van de volgende vier ziektebeelden:

Onderzoeksstage

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht biedt stages of afstudeeropdrachten aan van minimaal 4 weken voor verschillende studierichtingen. Bekijk welke mogelijkheden er zijn.

2. Fysiotherapiewetenschap

Er kan stage worden gelopen binnen één van de volgende onderzoekslijnen:

 • Fysieke activiteit bij / fysiek functioneren van verschillende patiëntengroepen;
 • Technologie binnen de fysiotherapie;
 • Fysiotherapie binnen de ziekenhuissetting.

Ook is het mogelijk aan te sluiten bij een van de lopende onderzoeksprojecten over fysiotherapie bij verschillende patiëntengroepen. Zowel literatuuronderzoek als patiëntgebonden onderzoek zijn mogelijk.

Concrete voorbeelden:

 • Onderzoek naar de validiteit van de accelerometer Activ8;
 • Literatuuronderzoek naar de effectiviteit van peri-/postoperatieve behandeling van verschillende patiëntgroepen;
 • Literatuuronderzoek naar het beloop van fysiek functioneren van verschillende patiëntgroepen;
 • Onderzoek naar de huidige mate van fysieke activiteit van verschillende patiëntenpopulaties binnen het UMC Utrecht;
 • Onderzoek naar de houding van zorgverleners (zoals verpleegkundigen en specialisten) ten opzichte van fysieke activiteit bij verschillende patiëntengroepen;
 • Onderzoek naar de ervaringen met en effectiviteit van online fysiotherapie;
 • Onderzoek naar de ervaringen met en meerwaarde van een online oefenprogramma.

Contactpersoon:  dr. K. Valkenet,
e-mail: K.Valkenet@umcutrecht.nl

3. Sportgeneeskunde

Het wetenschappelijk onderzoek van het cluster Klinische Sportgeneeskunde richt zich op de effecten van sport als doel met sportblessures als gevolg, en sport als middel, bij onder andere chronische zieken, waarbij het doel is om fitter te worden en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Onderzoeksstages binnen de Sportgeneeskunde vallen onder één van de volgende onderzoekslijnen:

 1. Chronische ziekten, sport en bewegen
 2. Acute of chronische sportblessures

Binnen de 1e onderzoekslijn (Chronische ziekten, sport en bewegen) richten wij ons op preventie en additionele behandeling van chronische ziekten door sport en bewegen. Wij doen onder andere onderzoek dat zich richt op het verder optimaliseren van oefenprogramma’s binnen bijvoorbeeld de hartrevalidatie en oncologische revalidatie. Ook richten we ons op trainingsprogramma’s voorafgaand aan een operatie. Een voorbeeld hiervan is een multicenter-onderzoek dat zich richt op het effect van ademspiertraining voorafgaand aan een slokdarmoperatie.

Onderzoek binnen de 2e onderzoekslijn (Acute of chronische sportblessures) richt zich op onderzoeksvragen over preventie en behandeling van allerlei sportblessures, waaronder specifieke blessures bij hardlopers, het mediaal tibiaal stress-syndroom en hamstrings-blessures bij voetballers. Omtrent hamstrings-blessures wordt op dit moment onder andere onderzoek gedaan naar het effect van preventieve trainingsprogramma’s voor deze klachten bij amateurvoetballers.

Er wordt nauw samengewerkt met allerlei partijen, waaronder sportbonden zoals de KNVB te Zeist.

Doelgroep: Fysiowetenschappen, GNK

 • korte stages 6-12 weken
 • afstudeerprojecten (bijvoorbeeld GNK master jaar 6): 12 weken

Contactpersoon: Drs. W.J.T.M. van der Meulen, sportarts 
e-mail: E.Dekker-5@umcutrecht.nl
telefoon: 088 75 588 31 | M: 06 5278 30 04

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet