Terug

Klinische studies Hematologie
Klinische studies Hematologie

Bent u patiënt en wilt u graag meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek? Mogelijk loopt er een klinische studie die interessant voor u is. U kunt dit vragen aan uw arts. Op deze pagina vindt u een overzicht van de klinische studies van de afdeling Hematologie in het UMC Utrecht. Tevens vindt u hier algemene informatie over klinische studies en de verschillende fases die van toepassing kunnen zijn.

Algemene informatie over klinische studies

Studieteam Hematologie

Home Hematologie

Acute leukemie / MDS

AML (acute myeloïde leukemie)

1e lijn

 • AGILE - Een multicenter, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd fase III-onderzoek naar AG-120 in combinatie met azacitidine bij proefpersonen van 18 jaar of ouder met eerder onbehandelde acute myloïde leukemie met een IDH1-mutatie

Recidief

 • TEG001 - De veiligheid van een nieuw soort genetisch bewerkte afweercellen in uitbehandelde patiënten met kanker van het beenmerg (AML, hoog risico MDS, of multipel myeloom)
 

ALL (acute lymfatische leukemie)
 

1e lijn

 • HOVON 146 - Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met nieuw gediagnostiseerde en onbehandelde B-cel acute lymfatische leukemie

Observationeel

 • Blincyto PASS - Een observationeel onderzoek naar de veiligheid en de werkzaamheid, het gebruik en de behandelpraktijken van blinatumomab

 

MDS (myelodysplastisch syndroom)

 

Geen geopende studies.

MPN

Geen geopende studies.


CML (chronische myeloïde leukemie)


Geen geopende studies.

 

Myelofibrose

 • INCB 39110-209 - Een open-label fase 2-onderzoek van itacitinib (INCB039110) in combinatie met een lage dosis ruxolitinib of itacitinib afzonderlijk na ruxolitinib bij proefpersonen met myelofibrose

Aplastische Anemie

SAA (ernstige aplastische anemie)

 

Geen geopende studies.

 

Multipel Myeloom

1e lijn

 • PERSEUS (EMN17)  - Een fase 3-onderzoek ter vergelijking van daratumumab, Velcade (bortezomib), lenalidomide en dexamethason (D-VRd) vs. Velcade (bortezomib), lenalidomide en dexamethason (VRd) bij proefpersonen met niet eerder behandeld multipel myeloom die in aanmerking komen voor behandeling met een hoge dosis

Recidief

 • HOVON 114 - Inductie- en consolidatiebehandeling met pomalidomide gecombineerd met carfilzomib en dexamethason, gevolgd door onderhoudsbehandeling met pomalidomide of pomalidomide en dexamethason voor patiënten met multipel myeloom in progressie na een eerstelijnsbehandeling met lenalidomide en bortezomib
 • CC-220-MM-001 - Een multicenter, open-label fase 1b/2a-dosisescalatieonderzoek om de maximaal verdraagbare dosis te bepalen, en de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en preliminaire werkzaamheid te beoordelen van CC-220 als monotherapie en in combinatie met dexamethason bij patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom 
 • AMG701 - Een open label fase 1-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek, farmacodynamiek en werkzaamheid van AMG701 bij patiënten met multipel myeloom
 • NIVO-DARA - Een fase 2-studie van nivolumab en daratumumab met of zonder endoxan voor patiënten met recidief of refractair multipel myeloom
 • TEG001 - De veiligheid van een nieuw soort genetisch bewerkte afweercellen in uitbehandelde patiënten met kanker van het beenmerg (AML, hoog risico MDS, of multipel myeloom)

1e lijn en recidief

 • DRUP (onco) - Een nationaal onderzoek namens het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) naar de effectiviteit van het koppelen van tumorkenmerken en gerichte anti-kankermedicijnen

1e lijn ouderen

 • THE NDMM PASS (CC-5013-MM-034) - Een prospectief, niet-interventioneel veiligheidsonderzoek naar lenalidomide bij niet eerder behandelde volwassen patiënten met multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor transplantatie

1e lijn plasmacelleukemie

 • HOVON 129 - Behandeling van volwassen patiënten met primaire plasmacelleukemie met carfilzomib en lenalidomide 

 

Waldenström


Geen geopende studies.
 

AL Amyloïdose (Lichte-ketenamyloïdose)

 

Geen geopende studies.

 

Hodgkinlymfoom


Geen geopende studies.

 

Non-hodgkinlymfoom

Laaggradige lymfomen / CLL

Folliculair lymfoom (FL)

 

Geen geopende studies.

 

CLL (chronische lymfatische leukemie)

1e lijn

 • HOVON 140 - Een fase 3 gerandomiseerd onderzoek om standaard chemo-immunotherapie te vergelijken met ofwel een directe activator van celdood (venetoclax) met een antistof (rituximab), ofwel een CD20-antistof obinutuzumab met venetoclax, ofwel venetoclax in combinatie met obinutuzumab en een kinsaeremmer (ibrutinib), bij fitte patiënten met voorheen onbehandelde CLL

Hairy cell leukemie

 

Geen geopende studies.

 

Marginale zone lymfoom

 

Geen geopende studies.

 


 

 

 


Hooggradige lymfomen

DLBCL (diffuus grootcellig B-cellymfoom)

1e lijn en recidief

 • DRUP (onco) - Een nationaal onderzoek namens het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) naar de effectiviteit van het koppelen van tumorkenmerken en gerichte anti-kankermedicijnen

Recidief

 • GEN3013 - Onderzoek  naar een nieuw medicijn met de naam GEN3013 bij patiënten met lymfeklierkanker (type B-cellymfoom)
 • ZUMA-1 - De veiligheid en werkzaamheid van KTE-C19 bij proefpersonen met refractair agressief non-hodgkinlymfoom
 • ZUMA-7 - Het vergelijken van de werkzaamheid van axicabtagene ciloleucel ten opzichte van de standaardbehandeling bij patiënten met recidiverend/refractair diffuus grootcellig B-lymfoom
 • HOVON 136 - Transplant BRaVE NHL: een fase I-II onderzoek, waarbij brentuximab vedotin in combinatie met tweedelijns chemotherapie (R-DHAP) wordt onderzocht bij patiënten met een CD30 positief diffuus grootcellig B-cel lymfoom die niet op de eerstelijns chemotherapie hebben gereageerd, of die een eerste recidief hebben ontwikkeld en die fit genoeg zijn om hogedosischemotherapie te ondergaan gevolgd door een autologe stamceltransplantatie

Burkittlymfoom

1e lijn

 • HOVON 127 - Fase 3-onderzoek waarin bij patiënten met een Burkitt-lymfoom twee behandelingen vergeleken worden (R-CODOX-M/R-IVAC versus DA-EPOCH-R)

Mantelcellymfoom (MCL)

1e lijn

 • HOVON 133 (TRIANGLE) - Autologe stamceltransplantatie na rituximab/ibrutinib/ara-C bevattende inductietherapie voor behandeling van mantelcellymfoom - een gerandomiseerde studie van het Europese MCL netwerk

 

T-cellymfomen
 

Geen geopende studies.
 

Stamceltransplantatie (SCT)

Allogene SCT

 • TARGET - 'Per patiënt op maat' doseren van fludarabine tijdens de voorbereidende behandeling van een allogene stamceltransplantatie
GvHD
 • HOVON 112 - Behandeling van ernstige graft-versus-hostziekte na allogene stamceltransplantatie met prednisolon in vergelijking met behandeling met mesenchymale stromale cellen (MSC) en prednisolon
 • REACH 3 - Fase 3 gerandomiseerd open label multicenter onderzoek met ruxolitinib in vergelijking met de best beschikbare behandeling bij patiënten met een chronische graft-versus-hostziekte na een allogene stamceltransplantatie, die niet op een behandeling met bijnierschorshormonen (corticosteroïden) reageert

Overig

 • F2G - Een open-label fase 2b-onderzoek met één behandelgroep naar F901318 voor de behandeling van invasieve schimmelinfecties als gevolg van Lomentospora prolificans, Scedosporium spp., Aspergillus spp. en andere resistente schimmels bij patiënten zonder geschikte alternatieve behandelingsmogelijkheden

Biobanken

Voor medisch wetenschappelijk onderzoek is lichaamsmateriaal van patiënten nodig. Het gaat dan om bijvoorbeeld bloed of stukjes weefsel. Het doel van wetenschappelijk onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de genetische, biochemische en celbiologische processen die ten grondslag liggen aan ziekten. Zonder dit lichaamsmateriaal is wetenschappelijk onderzoek niet mogelijk.

Biobanken van de afdeling hematologie van het UMC Utrecht Cancer Center

 • HSCT biobank - Biobank voor patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan

 

Studieteam

In het UMC Utrecht wordt veel onderzoek gedaan, ook op het gebied van de Oncologische Hematologie. Wetenschappelijk onderzoek waaraan patiënten deelnemen, noemen we ook wel een klinische studie of in het Engels ‘clinical trial’. Het betreft geneesmiddelenonderzoek, waarbij geprobeerd wordt antwoord te vinden op vragen als is dit nieuwe geneesmiddel veilig en effectief of werkt dit nieuwe middel beter dan een bestaande therapie?

Er komt veel kijken bij het opzetten en uitvoeren van een klinische studie in een ziekenhuis. Een klinische studie moet namelijk aan veel strenge eisen voldoen om de veiligheid van patiënten te waarborgen. Voordat een klinisch onderzoek uitgevoerd mag worden, dient er bijvoorbeeld toestemming te zijn van een onafhankelijk bureau: de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC).

Het UMC Utrecht heeft een aantal medewerkers in dienst die zich dagelijks bezig houden met het opzetten en uitvoeren van klinische studies: het zogenoemde studieteam Hematologie. Het studieteam Hematologie bestaat uit twee artsen, drie research verpleegkundigen, twee studiecoördinatoren, een secretaresse, vier trialmanagers en meerdere datamanagers.

Contactgegevens studieteam

UMC Utrecht Cancer Center
Afdeling Hematologie
Kamernummer Q04.4.38
Huispostnummer B02.226
3508 GA Utrecht

+31 88 75 558 78

Fax: +31 88 75 555 84

hemat-research@umcutrecht.nl