Terug

Onderwijskwalificaties voor docenten

Onderwijskwalificaties voor docenten

Onderwijs is één van de drie pijlers van het UMC Utrecht. Iedereen die onderwijs geeft, of opleidt in de praktijk, zou voor diens onderwijs-/opleidingstaken geschoold en gekwalificeerd moeten zijn. Daarom kent het UMC Utrecht diverse Onderwijskwalificaties en volgen we als faculteit Geneeskunde het beleid van de Universiteit Utrecht. Hoe we dat doen, is te lezen in het Facultaire Beleid Onderwijskwalificaties van het UMC Utrecht.

BKO nieuwe eisen

Kijk naar deze KENNISCLIP voor meer informatie over de nieuwe BKO eisen (en de verschillen tussen de oude en nieuwe regeling)


FAQ - Veel gestelde vragen

Is het nog mogelijk om een BKO portfolio oude eisen in te dienen?

Nee helaas, de BKO oude eisen waren geldig tot 1 oktober 2023. Er dient nu gewerkt te worden met het BKO portfolio format nieuwe eisen, zoals op de site hieronder vermeld.

Wat zijn de nieuwe BKO eisen, wat verandert er?

Een kennisclip met uitgebreide informatie en het nieuwe BKO portfolio zijn te vinden op de website: klik hier voor directe link.

Wat zijn de kosten voor de onderwijskwalificatie trajecten per 2024?

Een onderwijskwalificatie traject bestaat uit didactische scholing (losse modules of leergang) en een beoordelingstraject. Meer informatie is te lezen onder aan deze pagina (of via link in hoofdmenu rechts): kosten van onderwijskwalificatie trajecten

Hoe kan ik verschillende bestanden van mijn portfolio in 1 pdf krijgen?

Klik hier voor meer informatie over het samenvoegen tot 1 pdf

Read in English >

Binnen het UMC Utrecht kennen we momenteel vier onderwijskwalificaties:

 • Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)
 • Deelkwalificatie Uitvoeren van Onderwijs (UvO)
 • Kwalificatie Klinisch Onderwijs (KKO)
 • Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Voor wie welke onderwijskwalificatie verplicht of relevant is, is te zien in deze beslisboom.

Hoe behaal ik een onderwijskwalificatie? uitklapper, klik om te openen

Het begint altijd met een individueel intakegesprek met een onderwijskundig adviseur Docentprofessionalisering van het Onderwijscentrum. Hierin wordt op basis van je functie en ervaring gekeken welke kwalificatie relevant en haalbaar is en volgens welke route je deze kunt behalen. Het globale traject is weergegeven in dit schema.

Bij alle kwalificaties geldt dat je een combinatie van relevante onderwijservaring en didactische scholing moet aantonen. Je reflecteert op jouw ontwikkeling in een persoonlijk portfolio.

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) uitklapper, klik om te openen

Wat en voor wie is een BKO?

Een BKO-kwalificatie is een onderwijskwalificatie voor alle docenten van de Universiteit Utrecht. De BKO is verplicht voor alle medewerkers in dienst van het UMC Utrecht (voor de duur van tenminste 2 jaar) met een structurele brede onderwijstaak in het universitair onderwijs van minimaal 0,2 fte op jaarbasis. Ook is een BKO verplicht voor alle hoogleraren, alle UHD's en alle blokcoördinatoren (ongeacht de omvang van hun onderwijstaak).

Onder een brede onderwijstaak wordt verstaan dat je zowel taken hebt in de ontwikkeling van onderwijs als in de uitvoering in verschillende vormen en aan verschillende groepen en in de toetsing en beoordeling van studenten. Ook als de omvang van de onderwijstaak bij UHD’s of HL klein is, wordt deze variatie verwacht.

De BKO-gekwalificeerde docent beschikt over erkende vaardigheden in de uitvoering van onderwijs aan studenten, houdt zich structureel en verantwoord met onderwijs bezig, kan onderwijs ontwerpen en kan studenten individueel en in groepen begeleiden, instrueren, toetsen en beoordelen.

Eisen BKO

Om een volledige BKO-kwalificatie te kunnen behalen, moet je voldoen aan alle eindtermen die door de UU voor de BKO zijn opgesteld. Hiervoor is gevarieerde onderwijservaring nodig met zowel ontwerpen als uitvoeren als toetsen en beoordelen. Ook is didactische scholing nodig en wordt er verwacht dat je studentevaluaties, onderwijsobservaties van jouw onderwijs, jouw onderwijsobservaties van collega-docenten en voorbeelden van door jou ontwikkeld onderwijs- en toetsmateriaal laat zien.
Onderwijservaringseisen BKO.

Behalen van de BKO

Plan eerst een intakegesprek om te zien of een BKO voor jou verplicht dan wel haalbaar is!

Om aan te tonen dat je aan de eisen voor de BKO voldoet, stel je een portfolio samen. Hiervoor is een portfoliomodel beschikbaar.

Om aan de eis van didactische scholing te voldoen zijn er twee routes mogelijk: de BKO-leergang of een zelf samengesteld trainingspakket (zie aanbod docenttrainingen). Het is aan jou om te bepalen welke route voor jou het meest passend is. Tijdens de intake zal de onderwijskundig adviseur de voor- en nadelen met je bespreken.

Om evaluaties van studenten te verzamelen, kun je gebruik maken van verschillende mogelijkheden: zoals de gebruikelijke onderwijsevaluaties en feedback- en  onderwijs observatie formulieren (zie onderaan deze pagina of snel via drop down menu).

Je onderwijservaring dien je te omschrijven in het Onderwijs CV. Daarbij vermeld je inhoud, vorm en doelgroep. In het portfoliomodel zit hiervoor een opzet.

Feedback en beoordeling

Als je meent aan alle eisen te voldoen en je portfolio hebt samengesteld, lever je het volledige portfolio digitaal in als twee pdf-bestanden (één pdf-bestand met het portfolio en één pdf-bestand met daarin de bijlagen) bij docentprofessionalisering@umcutrecht.nl.

Je ontvangt dan via de mail inhoudelijke feedback van een van de onderwijskundig adviseurs.

Als alles compleet is en naar het oordeel van de onderwijskundig adviseurs overtuigend is, kun je opgaan voor het beoordelingsgesprek. Dat gesprek wordt gevoerd met twee ervaren docenten uit de Raad van Beoordelaren en wordt begeleid door een onderwijskundig adviseur. Bij het inleveren van je concept portfolio kun je je al aanmelden voor het beoordelingsgesprek, maar houd er rekening mee dat eventuele aanvullingen gedaan moeten zijn voor de deadlines.

Als je ook in het gesprek laat zien dat je aan de eisen voldoet, ontvang je namens de faculteit Geneeskunde het UU-certificaat voor de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

Kennisclip BKO - nieuwe eisen uitklapper, klik om te openen

In deze kennisclip wordt toegelicht wat de nieuwe eisen zijn voor de Basis Kwalificatie Onderwijs en wat de verschillen zijn ten opzichte van de oude eisen. De BKO volgens de oude eisen dient voor 1 oktober 2023 behaald te zijn.

Deelkwalificatie Uitvoeren van Onderwijs uitklapper, klik om te openen

Wat en voor wie is de deelkwalificatie UvO?

De deelkwalificatie Uitvoeren van Onderwijs is een tussenstap op weg naar een volledige BKO. Deze deelkwalificatie is verplicht voor alle medewerkers in dienst van het UMC Utrecht – voor de duur van tenminste 2 jaar – met een structurele (maar beperkte) taak in het uitvoeren van academisch onderwijs. Dit betekent minimaal 0,1 fte maar minder dan 0,2 fte op jaarbasis.

Onder het uitvoeren van onderwijs wordt verstaan: het geven van (werk)colleges, begeleiden van werkgroepen, vaardigheidsonderwijs en practica en het begeleiden van individuele studenten bij (klinische) stages of als tutor/mentor. Met een structurele (maar beperkte) taak wordt bedoeld dat verschillende van deze onderwijstaken worden uitgevoerd, maar dat ontwerp en toetsing/beoordeling van onderwijs niet tot het takenpakket behoren. (Wie slechts één onderwijstaak uitvoert, wordt wel geacht zich voor die onderwijstaak te scholen, maar hoeft geen onderwijskwalificatie te behalen.)

Een docent die deze deelkwalificatie behaald heeft, beschikt over erkende vaardigheden in de uitvoering van onderwijs en is in staat studenten zowel individueel als in groepen aan te zetten tot leren.

Eisen deelkwalificatie UvO

Om een deelkwalificatie UvO te kunnen behalen, moet je voldoen aan de eindtermen van het competentiegebied ‘Uitvoeren van onderwijs’ uit de BKO-eindtermen die door de UU zijn opgesteld. Hiervoor is ervaring nodig met geven van onderwijs en begeleiden van studenten. Ook dien je relevante didactische scholing te hebben gevolgd. Tot slot wordt er verwacht dat je studentevaluaties, onderwijsobservaties van jouw onderwijs, jouw onderwijsobservaties van collega-docenten en voorbeelden van door jou ontwikkeld onderwijsmateriaal laat zien. Onderwijservaringseisen voor deelkwalificatie UvO

Behalen van de deelkwalificatie

Plan eerst een intakegesprek om te zien of een UvO voor jou verplicht dan wel haalbaar is!

Om aan te tonen dat je aan de eisen voor de deelkwalificatie UvO voldoet, stel je een portfolio samen. Hiervoor is een portfolioformat beschikbaar; dit is een deel van het portfolio voor de volledige BKO.

Om aan de eis van didactische scholing te voldoen, volg je in principe de leergang Uitvoeren van Onderwijs via het UMC Utrecht of via de UU (is in ontwikkeling). Indien je al relevante trainingen hebt gevolgd, dan kun je deze zo nodig aanvullen met losse docenttrainingen binnen het UMC Utrecht of elders. Kijk voor meer informatie bij het aanbod docenttrainingen. Inschrijven voor de module of losse trainingen doe je zelf en de kosten zijn voor eigen rekening of voor rekening van je divisie.

Om evaluaties van studenten te verzamelen, kun je gebruik maken van verschillende mogelijkheden: zoals de gebruikelijke onderwijsevaluaties en feedback en onderwijs observatie formulieren (zie onderaan deze pagina of snel via drop down menu).

Je onderwijservaring dien je te omschrijven in het Onderwijs CV. Daarbij vermeld je inhoud, vorm en doelgroep. In het portfoliomodel zit hiervoor een opzet.

Feedback en beoordeling

Als je meent aan alle eisen te voldoen en dat hebt samengevoegd in het portfolio, lever je het volledige portfolio digitaal (als één samengevoegd pdf-bestand!) in via docentprofessionalisering@umcutrecht.nl en meld je je aan voor het beoordelingstraject. Het beoordelingstraject bestaat uit het ontvangen van feedback op je concept versie van je portfolio en de schriftelijke beoordeling van de definitieve versie van je portfolio. Een onderwijskundig adviseur beoordeelt je portfolio . Als je overtuigend aantoont dat je aan de eisen voldoet, ontvang je namens de faculteit Geneeskunde het UU-certificaat voor de deelkwalificatie Uitvoeren van Onderwijs.

Doorbouwen naar de BKO

Je kunt de deelkwalificatie UvO verder uitbouwen naar een volledige BKO. Hiervoor is aanvullende scholing nodig over ontwerpen van onderwijs en toetsing en meer ervaring met het verzorgen van onderwijs maar vooral het ontwerpen van onderwijs en toetsing/beoordeling. Met die scholingsinzichten en ervaringen vul je je UvO-portfolio verder aan tot een volledig BKO-portfolio. Daarna volgt het feedback en beoordelingstraject van de BKO. Bij de beoordeling voor de BKO wordt gekeken naar alle aspecten, dus ook je verdere ontwikkeling op het verzorgen van onderwijs ook al heb je daar al een certificaat voor ontvangen.

Kwalificatie Klinisch Onderwijs (KKO) uitklapper, klik om te openen

Wat en voor wie is een KKO?

Een Kwalificatie Klinisch Onderwijs (KKO) is door het UMC Utrecht speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij en affiniteit hebben met het opleiden in de klinische werksetting. Deze zorgprofessionals vervullen allerlei opleidingstaken op de werkvloer en willen zich hier verder in ontwikkelen. Ze fungeren o.a. als rolmodel, coach, supervisor, begeleider, beoordelaar en bed-side teacher in uiteenlopende settings. Werkplekleren staat bij deze kwalificatie centraal. Binnen het UMC Utrecht is voor deze medewerkers de KKO gelijkwaardig, maar niet gelijkvormig aan de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO).  

De KKO gekwalificeerde klinisch docent beschikt over erkende vaardigheden in de uitvoering van klinisch onderwijs (opleiden op de werkplek, begeleiden van studenten en assistenten en opleiden in teamverband), kan opleidingssituaties in de kliniek ontwerpen en kan op de klinische werkplek studenten en assistenten feedback geven en beoordelen.

Eisen KKO

Om de Kwalificatie Klinisch Onderwijs te kunnen behalen, moet je in beginsel een vast dienstverband hebben bij het UMC Utrecht, voldoen aan alle eindtermen die door het UMC Utrecht voor de KKO zijn opgesteld. Hiervoor is onder andere ervaring nodig met het ontwerpen van klinische onderwijs- /opleidingssituaties, het uitvoeren van klinisch onderwijs, het feedback geven en beoordelen in de klinische werksetting. Ook is didactische scholing (gericht op de klinische werksetting) nodig en wordt er verwacht dat je het volgende toevoegt aan je portfolio: studentevaluaties, observaties van jouw klinisch onderwijs, jouw observaties bij klinische collega docenten en voorbeelden van door jou ontwikkeld klinisch opleidings- en beoordelingsmateriaal.

Behalen van de KKO

Plan eerst een intakegesprek om te zien of een KKO voor jou passend dan wel haalbaar is!

Om aan te tonen dat je aan de eisen voor de KKO voldoet, stel je een portfolio samen. Hiervoor is een portfoliomodel beschikbaar, deze wordt tijdens de leergang uitgereikt.

Om aan de eis van didactische scholing te voldoen is vooralsnog één route mogelijk: de KKO-leergang. Op termijn zal dit ook mogelijk zijn door zelf een trainingspakket samen te stellen.

Feedback en beoordeling

Als je meent aan alle eisen te voldoen en je portfolio hebt samengesteld, lever je het volledige portfolio digitaal in als twee pdf-bestanden (één pdf-bestand met het portfolio en één pdf-bestand met daarin de bijlagen) bij docentprofessionalisering@umcutrecht.nl.

Je ontvangt dan via de mail inhoudelijke feedback van een van de onderwijskundig adviseurs.

Als alles compleet is en naar het oordeel van de onderwijskundig adviseurs overtuigend is, kun je opgaan voor het beoordelingsgesprek. Dat gesprek wordt gevoerd met twee ervaren docenten uit de Raad van Beoordelaren en wordt begeleid door een onderwijskundig adviseur. Bij het inleveren van je concept portfolio kun je je al aanmelden voor het beoordelingsgesprek, maar houd er rekening mee dat eventuele aanvullingen gedaan moeten zijn voor de deadlines.

Als je ook in het gesprek laat zien dat je aan de eisen voldoet, ontvang je namens het UMC Utrecht het certificaat voor de Kwalificatie Klinisch Onderwijs (KKO).

Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) uitklapper, klik om te openen

Wat en voor wie is een SKO?

De SKO-kwalificatie bouwt voort op de BKO en is verplicht voor alle medewerkers met een aanstelling als onderwijs UHD (associate professor teaching) of als onderwijshoogleraar. Daarnaast is deze kwalificatie verplicht voor medewerkers (1) in vaste dienst van het UMCU én (2) aangesteld als UHD/schaal 13 of hoger én (3) die een structurele taak in universitair onderwijs van minimaal 0,2 fte op jaarbasis vervullen én (4) daarin een formele leidinggevende of coördinerende rol hebben. (Alleen als aan alle vier de voorwaarden is voldaan geldt de verplichting!)

Denk bij een coördinerende/leidinggevende rol bijvoorbeeld aan opleidingscoördinatoren, coördinatoren van een studieonderdeel, leden van een curriculum-, blok- en/of lijncommissie of leden van een Opleidingsraad of Examencommissie.

De SKO-gekwalificeerde docent beschikt – naast de vaardigheden die horen bij de basiskwalificatie – over erkende vaardigheden in de ontwikkeling en coördinatie van onderwijs en heeft ook aantoonbare onderwijskundige expertise. Zo kan die onderwijsactiviteiten op cursusoverstijgend niveau coördineren, als examinator optreden en docenten aansturen, trainen, begeleiden en superviseren.

Eisen SKO

Om een SKO te kunnen behalen moet je voldoen aan alle eindtermen die door de UU voor de SKO zijn opgesteld. Hiervoor is ervaring nodig met zowel innovatief ontwerpen van onderwijs en toetsing, als uitvoeren van onderwijs, toetsing en beoordeling vanuit een actuele kennis over onderwijs. Daarnaast wordt een onderbouwde visie op (een specifiek aspect van) universitair onderwijs en bijdragen op cursusoverstijgend niveau verwacht. Ook is didactische scholing nodig en wordt er verwacht dat je in aanvulling op je BKO nogmaals studentevaluaties, onderwijsobservaties van jouw onderwijs, jouw onderwijsobservaties van collega-docenten en voorbeelden van door jou ontwikkeld onderwijs- en toetsmateriaal laat zien.
Onderwijservaringseisen SKO

Behalen van een SKO

Plan eerst een intakegesprek om te zien of een SKO voor jou verplicht dan wel haalbaar is!

Om aan te tonen dat je aan de eisen voor de SKO voldoet, stel je een portfolio samen. Hiervoor is een portfoliomodel beschikbaar.

Om aan de eis van didactische scholing te voldoen zijn er twee routes mogelijk: de SKO-leergang of een zelf samengesteld trainingspakket (zie aanbod docentrainingen). Het is aan jou om te bepalen welke route voor jou het meest passend is. Tijdens de intake zal de onderwijskundig adviseur de voor- en nadelen met je bespreken.

Om evaluaties van studenten te verzamelen, kun je gebruik maken van verschillende mogelijkheden: zoals de gebruikelijke onderwijsevaluaties en feedback en onderwijs observatie formulieren (zie onderaan deze pagina of snel via drop down menu).

Je onderwijservaring dien je te omschrijven in het Onderwijs CV. Daarbij vermeld je inhoud, vorm en doelgroep. In het portfoliomodel zit hiervoor een opzet.

Feedback en beoordeling

Als je meent aan alle eisen te voldoen en je portfolio hebt samengesteld, lever je het volledige portfolio digitaal in als twee pdf-bestanden (één pdf-bestand met het portfolio en één pdf-bestand met daarin de bijlagen) bij docentprofessionalisering@umcutrecht.nl.

Je ontvangt dan via de mail inhoudelijke feedback van een van de onderwijskundig adviseurs.

Als alles compleet is en naar het oordeel van de onderwijskundig adviseurs overtuigend is, kun je opgaan voor het beoordelingsgesprek. Dat gesprek wordt gevoerd met twee ervaren docenten uit de Raad van Beoordelaren en wordt begeleid door een onderwijskundig adviseur. Bij het inleveren van je concept portfolio kun je je al aanmelden voor het beoordelingsgesprek, maar houd er rekening mee dat eventuele aanvullingen gedaan moeten zijn voor de deadlines.

Als je ook in het gesprek laat zien dat je aan de eisen voldoet, ontvang je namens de faculteit Geneeskunde het UU-certificaat voor de Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO).

Kosten van onderwijskwalificatie trajecten uitklapper, klik om te openen

De totale kosten van een onderwijskwalificatie traject worden bepaald door

 1. Didactische scholing

  De didactische scholing kan door de kandidaat zelf bepaald worden door te kiezen uit de volgende opties:
  • maatwerk traject; het volgen van losse modules uit het aanbod docentprofessionalisering of scholing elders (bijv. UU)
  • leergang; het volgen de BKO/SKO/KKO of UvO leergang.
  • De prijzen van de losse modules en de verschillende leergangen staan vermeld op het inschrijfformulier.
 2. Het beoordelingstraject

  Het beoordelingstraject bestaat uit het ontvangen van feedback op de concept versie van het portfolio, een controle van de kwantitatieve eisen van de definitieve versie van het portfolio, een mondeling beoordelingsgesprek voor BKO, SKO en KKO en schriftelijke beoordeling van de UvO. De kosten voor de beoordelingstrajecten staan vermeld bij informatie over de beoordelingsweken.

Feedback en observatie formulieren uitklapper, klik om te openen

Instructie/handleiding:

Onderstaande feedbackformulieren kun je gebruiken als inspiratie om je eigen onderwijs te evalueren. Deze sjablonen kunnen je aanpassen, online delen, printen of als pdf opslaan en delen met jouw deelnemers. Gebruik de documenten naar jouw inzicht en gebruik de manual om te bekijken hoe je het beste kunt werken met deze vragenlijsten.

Instructie Microsoft Forms

Formulieren (Nederlands):

Feedbackformulier voor werkcolleges

Feedbackformulier voor werkgroepen

Feedbackformulier voor hoorcolleges

Feedbackformulier voor tutoren-studentversie

Feedbackformulier voor tutoren-zelfevaluatie

Feedbackformulier voor begeleiden op de werkplek

Observatieformulier

Observatieformulier leidinggevende capaciteiten (SKO)

Forms and instruction (English):

Microsoft Forms Manual

Feedback form for supervision at the workplace

Feedback form for research supervision

Feedback form for working groups

Feedback form for lectures

Intake aanvragen uitklapper, klik om te openen

Intake aanvragen

Beoordelingsweken uitklapper, klik om te openen

Voor informatie over de beoordelingsweken en bijbehorende deadlines voor het indienen van het portfolio

Beoordelingsweken

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet