Terug

Onderwijskwalificaties voor docenten

Onderwijs is één van de drie pijlers van het UMC Utrecht. Iedereen die universitair onderwijs geeft, moet hiervoor geschoold en gekwalificeerd zijn. Daarom volgt het UMC Utrecht het beleid rondom onderwijskwalificaties van de Universiteit Utrecht. Bent u docent binnen een van de universitaire opleidingen in het UMC Utrecht? Dan wordt van u verwacht dat u een onderwijskwalificatie behaalt.

Docentprofessionalisering tijdens de coronacrisis

De COVID-19 maatregelen hebben ook gevolgen voor de activiteiten van het team Docentprofessionalisering. Hieronder een overzicht wat we nog wel en wat we voorlopig niet kunnen doen.

Wat gewoon doorloopt

 • Intakegesprekken BKO/SKO -> doen we telefonisch, daarom vragen we een mobielnummer bij aanmelding (zie het digitale inschrijfformulier).
 • Feedback op portfolio’s -> kunnen we alleen voor digitaal ingeleverde portfolio’s (één samengevoegd pdf-bestand!) en wordt gegeven via mail.
 • Beoordeling van portfolio’s -> kunnen we  alleen voor digitaal ingeleverde portfolio’s (één samengevoegd pdf-bestand!) en wordt gegeven via mail. (Het duurt soms wel langer omdat beoordelaren het nu extra druk hebben en prioriteit voor hen ligt bij patiënten en studenten.)
 • Beoordelingsgesprekken BKO/SKO indien relevant -> gaan online via Skype of Zoom en alleen bij digitaal ingeleverde portfolio’s.

Daarnaast werkt het team gewoon door aan projecten en plannen voor de toekomst…

Wat helaas even niet kan

 • Feedback geven op en beoordelen van papieren portfolio’s. Aangezien de medewerkers verplicht zijn thuis te werken, kunnen we deze momenteel niet in ontvangst nemen.

Planning 2021

De planning voor losse trainingen en leergangen in 2021 zal naar verwachting in oktober 2020 gepubliceerd worden. De data komen op het inschrijfformulier te staan.

Behalen Basiskwalificatie onderwijs (BKO)

Een BKO-kwalificatie is verplicht voor alle UMC Utrecht-medewerkers in vaste dienst of met een tijdelijke aanstelling van ten minste 2 jaar, die minimaal een halve dag per week op jaarbasis besteden aan universitair onderwijs. Hierbij valt te denken aan het geven van hoorcolleges en het begeleiden van werkgroepen, practica, stages, coassistenten en/of tutoraat. Een BKO is verplicht voor alle hoogleraren, UHD's en blokcoördinatoren. Om een BKO te kunnen behalen moet een docent verschillende onderwijstaken uitvoeren. U kunt bepalen of een BKO voor u vereist is, aan de hand van de beslisboom.

De BKO-gekwalificeerde docent beschikt over erkende vaardigheden in de uitvoering van onderwijs aan studenten, houdt zich structureel en verantwoord met onderwijs bezig en kan studenten individueel en in groepen begeleiden, instrueren, toetsen en beoordelen.

Eisen BKO

Om een BKO te kunnen behalen moet de kandidaat zowel voldoen aan didactische, professionele, vakinhoudelijke en organisatorische eindtermen als aan eisen met betrekking tot onderwijservaring en gevolgde didactische scholing. Daarnaast moet hij/zij studentevaluaties, observaties van eigen onderwijs, observaties van onderwijs van andere docenten en voorbeelden van eigen ontwikkeld onderwijsmateriaal laten zien. Een uitwerking van alle eisen is opgenomen in de handleiding.

Hulpmiddelen om een BKO te behalen

 • Om aan te tonen dat u aan de eisen voor een BKO voldoet, stelt u een portfolio samen. Om u hierbij te helpen, is een portfoliomodel beschikbaar. U ontvangt het voor u relevante model na de intake.
 • Om aan de eis van didactische scholing te voldoen, volgt u in principe de BKO-leergang via het UMC Utrecht of via de UU. Heeft u al trainingen gevolgd dan kunt u deze aanvullen met losse docenttrainingen binnen het UMC Utrecht of elders. Kijk voor meer informatie bij het aanbod docenttrainingen.
 • Om evaluatieresultaten te verzamelen van studenten kunt u gebruikmaken van de gebruikelijke onderwijsevaluaties. Daarnaast kunt u de feedbackformulieren gebruiken die samen met de faculteit Diergeneeskunde zijn ontwikkeld.
 • Voor de lesobservaties van en door collega-docenten kunt u gebruikmaken van het volgende observatieformulier
  Uw onderwijservaring dient u te omschrijven in het Onderwijs CV. Daarbij vermeldt u inhoud, vorm en doelgroep. Om uw ervaring te kwantificeren gebruikt u de kengetallen uit de onderwijsfinanciering (DBU)

Het volledige portfolio wordt bij voorkeur digitaal (als één samengevoegd pdf-bestand!) ingediend via  docentprofessionalisering@umcutrecht.nl. Het kan ook op papier ingeleverd worden bij de coördinatoren Docentprofessionalisering, kamer HB 4.02, Hijmans van den Berghgebouw.

Aanmelden BKO traject

Als u een BKO moet of wilt behalen, is de eerste stap een persoonlijk intakegesprek. Daarin bespreken wij met u wat voor u de beste route zou zijn. Vervolgens kunt u zich inschrijven voor losse trainingen of een leergang, of direct een portfolio samenstellen (het relevante format ontvangt u na de intake)

Behalen Seniorkwalificatie onderwijs (SKO)

De SKO-kwalificatie bouwt voort op de BKO en is verplicht voor alle medewerkers met een aanstelling als onderwijs UHD (associate professor teaching) of als onderwijshoogleraar. Daarnaast is deze kwalificatie verplicht voor UMCU-medewerkers in vaste dienst op UHD-niveau of hoger die één dag per week of meer op jaarbasis besteden aan universitair onderwijs waarbij zij een formele coördinerende of leidinggevende rol in het onderwijs vervullen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan opleidingscoördinatoren, coördinatoren van een studieonderdeel, leden van een curriculum-, blok- en/of lijncommissie of leden van een Opleidingsraad, Examencommissie of Faculteitsraad.

De SKO-gekwalificeerde docent beschikt - naast de vaardigheden die horen bij de basis kwalificatie - over erkende vaardigheden in de ontwikkeling en coördinatie van onderwijs en heeft ook aantoonbare onderwijskundige expertise. Zo kan hij onderwijsactiviteiten op cursusoverstijgend niveau coördineren, als examinator optreden en docenten aansturen, trainen, begeleiden en superviseren.

Of een SKO voor u vereist is, kunt u bepalen aan de hand van de beslisboom.

Eisen SKO

Om een SKO te kunnen behalen moet de kandidaat zowel voldoen aan didactische, professionele, vakinhoudelijke en organisatorische eindtermen als aan eisen met betrekking tot onderwijservaring en gevolgde didactische scholing. Verder wordt de kandidaat gevraagd om een beknopte onderwijsvisie te formuleren. Tot slot moet hij/zij studentevaluaties, observaties van eigen onderwijs en onderwijs van andere docenten en voorbeelden van eigen ontwikkeld onderwijsmateriaal laten zien. Een uitwerking van alle eisen is opgenomen in de handleiding.

Hulpmiddelen om een SKO te behalen

 • Met behulp van een portfolio kunt u aantonen dat u aan de eisen voor de SKO voldoet. Om u hierbij te helpen, is een portfoliomodel opgesteld. U ontvangt het portfoliomodel na de intake.
 • Om aan de eis van didactische scholing te voldoen, volgt u in principe de SKO-leergang via het UMC Utrecht of via de Universiteit Utrecht. Heeft u al trainingen gevolgd? Dan kunt u deze aanvullen met losse docenttrainingen binnen het UMC Utrecht of elders. Kijk voor meer informatie bij het aanbod docenttrainingen.
 • Om evaluatieresultaten te verzamelen van studenten kunt u de gebruikelijke onderwijsevaluaties hanteren. Daarnaast kunt u de feedbackformulieren gebruiken die samen met de faculteit Diergeneeskunde zijn ontwikkeld.
 • Om feedback te verzamelen van diverse collega’s over uw coördinerende rol in het onderwijs kunt u collega’s vragen om tops en tips. U kunt dit formulier daarbij gebruiken als basis.

Het volledige portfolio wordt bij voorkeur digitaal (als één samengevoegd pdf-bestand!) ingediend via docentprofessionalisering@umcutrecht.nl. Het portfolio kan ook op papier ingeleverd worden bij de coördinatoren Docentprofessionalisering, kamer HB 4.02, Hijmans van den Berghgebouw.

Aanmelden SKO traject

Als u een SKO moet of wilt behalen, is de eerste stap een persoonlijk intakegesprek. Daarin bespreken wij met u wat voor u de beste route zou zijn. Vervolgens kunt u zich inschrijven voor losse trainingen of een leergang, of direct een portfolio samenstellen (het relevante format ontvangt u na de intake).