Terug

Onderwijskwalificaties voor docenten

Onderwijskwalificaties voor docenten

Onderwijs is één van de drie pijlers van het UMC Utrecht. Iedereen die onderwijs geeft, of opleidt in de praktijk, zou voor diens onderwijs-/opleidingstaken geschoold en gekwalificeerd moeten zijn. Daarom kent het UMC Utrecht diverse Onderwijskwalificaties en volgen we als faculteit Geneeskunde het beleid van de Universiteit Utrecht. Hoe we dat doen, is te lezen in het Facultaire Beleid Onderwijskwalificaties van het UMC Utrecht.

Kijk naar deze KENNISCLIP voor meer informatie over de BKO en UvO eisen en richtlijnen (per 1 juni 2024)

Binnen het UMC Utrecht kennen we momenteel vier onderwijskwalificaties:

 • Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)
 • Deelkwalificatie Uitvoeren van Onderwijs (UvO)
 • Kwalificatie Klinisch Onderwijs (KKO)
 • Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Voor wie welke onderwijskwalificatie verplicht of relevant is, is te zien in deze beslisboom.

Intake (BKO, UvO, KKO) uitklapper, klik om te openen

De start van het traject naar een onderwijskwalificatie (BKO, UvO of KKO) begint met een individueel intakegesprek met een onderwijskundig adviseur Docentprofessionalisering van het Onderwijscentrum. Hierin wordt op basis van je functie en ervaring gekeken welke kwalificatie relevant en haalbaar is en volgens welke route je deze kunt behalen. Het globale traject is weergegeven in dit schema.

Bij alle kwalificaties geldt dat je een combinatie van relevante onderwijservaring en didactische scholing moet aantonen. Je reflecteert op jouw ontwikkeling in een persoonlijk portfolio.

Intakegesprek aanvragen

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) uitklapper, klik om te openen

Wat en voor wie is een BKO?

Een BKO-kwalificatie is een onderwijskwalificatie voor alle docenten van de Universiteit Utrecht. De BKO is verplicht voor alle medewerkers in dienst van het UMC Utrecht (voor de duur van tenminste 2 jaar) met een structurele brede onderwijstaak in het universitair onderwijs van minimaal 0,2 fte op jaarbasis. Ook is een BKO verplicht voor alle hoogleraren, alle UHD's en alle blokcoördinatoren (ongeacht de omvang van hun onderwijstaak).

Onder een brede onderwijstaak wordt verstaan dat je zowel taken hebt in de ontwikkeling van onderwijs als in de uitvoering in verschillende vormen en aan verschillende groepen en in de toetsing en beoordeling van studenten. Ook als de omvang van de onderwijstaak bij UHD’s of HL klein is, wordt deze variatie verwacht.

De BKO-gekwalificeerde docent beschikt over erkende vaardigheden in de uitvoering van onderwijs aan studenten, houdt zich structureel en verantwoord met onderwijs bezig, kan onderwijs ontwerpen en kan studenten individueel en in groepen begeleiden, instrueren, toetsen en beoordelen.

Eisen en onderwijservaringsrichtlijnen BKO

Om een volledige BKO-kwalificatie te kunnen behalen, moet je voldoen aan alle eindtermen die door de UU voor de BKO zijn opgesteld. Hiervoor is gevarieerde onderwijservaring nodig met zowel ontwerpen als uitvoeren als toetsen en beoordelen. Ook is didactische scholing nodig en wordt er verwacht dat je studentevaluaties, onderwijsobservaties van jouw onderwijs, jouw onderwijsobservaties van collega-docenten en voorbeelden van door jou ontwikkeld onderwijs- en toetsmateriaal laat zien. 

De onderwijservaringseisen zijn, n.a.v. de evaluatie, per 1 juni 2024 voor een groot deel vervangen door richtlijnen.

Wat blijft er onveranderd in de eisen voor de BKO? 

 • Het (her)ontwerpen van onderwijs (hieronder valt het ontwikkelen, implementeren en evalueren van dit onderwijs). 
 • Gevarieerde onderwijservaring bestaande uit: 
   • Groepsonderwijs, ervaring met minimaal twee onderwijstaken/vormen. 
   • Individuele begeleiding van lerenden. 
 • Toetsing ontwikkelen en toetsing evalueren.  

Wat is er veranderd in de eisen voor de BKO? 

 • Gevarieerde onderwijservaring: hiervoor zijn nu richtlijnen in plaats van eisen 
 • Toetsing 
   • Het zelf (her)ontwikkelde beoordelings- of toetsinstrument hoeft niet per se geïmplementeerd en geëvalueerd te worden.  
   • De evaluatie van een beoordelings- of toetsinstrument hoeft niet per se gekoppeld te zijn aan het zelf (her)ontwikkelde instrument.  
 • Professionele ontwikkeling: het toevoegen van een korte video (max. 5 minuten) over de professionele ontwikkeling gedurende het BKO-traject. Dit geeft de beoordelaren een beter beeld dan alleen het geschreven portfolio.  
 • De bijlagen 
  • Voor feedback en evaluaties gelden geen specifieke aantallen.  
  • Voor zelfontwikkeld onderwijsmateriaal is het toevoegen van één voorbeeld gewenst.  

Wat zijn de BKO-onderwijservaringsrichtlijnen? 

 • Gevarieerde onderwijservaring, ervaring met minimaal twee onderwijstaken/vormen.
  • Voor de aantallen (hoorcollege, werkgroeponderwijs etc.) zijn richtlijnen opgesteld. 
 • Individuele begeleiding van lerenden. 
  • Wat eerder een eis was, is nu een richtlijn geworden.  

Aanvullende informatie:

Nieuw BKO-portfoliomodel 2024 

Per juni 2024 zal er een nieuw BKO-portfoliomodel in gebruik worden genomen. Kandidaten die het portfoliomodel ‘2022_BKO-portfoliomodel v2’ gebruiken, hebben de keuze deze te blijven gebruiken of over te stappen naar het nieuwe BKO-portfoliomodel van 2024. Het nieuwe model sluit beter aan bij de BKO-competenties en is door gerichte vragen meer behulpzaam bij de reflecties.  
BKO portfolio format 2024

Het is de bedoeling dat de eigen professionele ontwikkeling wordt gedeeld met een groep binnen de BKO-leergang of binnen de eigen afdeling (bij een zelf samengesteld trainingspakket) en hiervan een video-opname wordt gemaakt. Klik op de link voor het stappenplan voor het uploaden van een video via Stream.

Didactische scholing BKO

Om aan de eis van didactische scholing te voldoen zijn er twee routes mogelijk: de BKO-leergang of een zelf samengesteld trainingspakket. Het is aan jou om te bepalen welke route voor jou het meest passend is. Tijdens de intake zal de onderwijskundig adviseur de voor- en nadelen met je bespreken. Aanmelden voor de leergang of een samengesteld trainingspakket kan via het digitale inschrijfformulier.


Advies samengesteld trainingspakket voor BKO, per competentie:

1. Uitvoeren van onderwijs en individuele begeleiding

  • Activerend onderwijs (1 dagdeel)
  • Beeldcoaching; dat zouden alle docenten moeten willen! (1 dagdeel)
  • Begeleiden van individuele studenten (2 dagdelen)
  • Onderwijs in kleine groepen (2 dagdelen)
  • Ontwerpen van onderwijs (en algemene didactiek) (2 dagdelen)
  • Ontwerpen en uitvoeren van online onderwijs  (1 dagdeel)
  • Presenteren voor grote groepen (2 dagdelen)

2. Ontwerpen van onderwijs

 • Activerend onderwijs (1 dagdeel)
 • Ontwerpen van onderwijs (en algemene didactiek) (2 dagdelen)
 • Ontwerpen van blended onderwijs

3. Feedback en toetsing

 • Begeleiden van individuele studenten (2 dagdelen)
 • Beoordelen van individuele studenten
 • Toetsing - goede toetsvragen maken
 • Toetsing - voor examinatoren

Evaluaties

Om evaluaties van studenten te verzamelen, kun je gebruik maken van verschillende mogelijkheden: zoals de gebruikelijke onderwijsevaluaties en feedback- en  onderwijs observatie formulieren (zie onderaan deze pagina of snel via drop down menu).

Je onderwijservaring dien je te omschrijven in het Onderwijs CV. Daarbij vermeld je inhoud, vorm en doelgroep. In het portfoliomodel zit hiervoor een opzet.

Behalen van de BKO

Plan eerst een intakegesprek om te zien of een BKO voor jou verplicht dan wel haalbaar is!

Om aan te tonen dat je aan de eisen van de BKO voldoet, stel je een portfolio samen. Hiervoor is een portfolioformat beschikbaar.

Als je meent aan alle eisen te voldoen en je portfolio hebt samengesteld:

 1. meld je je aan voor het beoordelingstraject (check hierbij de vereiste deadlines voor het indienen van het concept en definitief portfolio)
 2. lever je het volledige concept portfolio digitaal in als twee pdf-bestanden (één pdf-bestand met het portfolio en één pdf-bestand met daarin de bijlagen) bij docentprofessionalisering@umcutrecht.nl.
  Je ontvangt dan via de mail inhoudelijke feedback van een van de onderwijskundig adviseurs
 3. na het verwerken van de ontvangen feedback, dien je de definitieve versie in van het portfolio. Als alles compleet is, kun je opgaan voor het beoordelingsgesprek. Dat gesprek wordt gevoerd met twee ervaren docenten uit de Raad van Beoordelaren en wordt begeleid door een onderwijskundig adviseur
 4. als je ook in het gesprek laat zien dat je aan de eisen voldoet, ontvang je namens de faculteit Geneeskunde het UU-certificaat voor de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Deelkwalificatie Uitvoeren van Onderwijs uitklapper, klik om te openen

Wat en voor wie is de deelkwalificatie UvO?

De deelkwalificatie Uitvoeren van Onderwijs is een tussenstap op weg naar een volledige BKO. 

Onder het uitvoeren van onderwijs wordt verstaan: het geven van (werk)colleges, begeleiden van werkgroepen, vaardigheidsonderwijs en practica en het begeleiden van individuele studenten bij (klinische) stages of als tutor/mentor. Met een structurele (maar beperkte) taak wordt bedoeld dat verschillende van deze onderwijstaken worden uitgevoerd, maar dat ontwerp en toetsing/beoordeling van onderwijs niet tot het takenpakket behoren. (Wie slechts één onderwijstaak uitvoert, wordt wel geacht zich voor die onderwijstaak te scholen, maar hoeft geen onderwijskwalificatie te behalen.)

Een docent die deze deelkwalificatie behaald heeft, beschikt over erkende vaardigheden in de uitvoering van onderwijs en is in staat studenten zowel individueel als in groepen aan te zetten tot leren.

Eisen en onderwijservaringsrichtlijnen deelkwalificatie UvO

Om een deelkwalificatie UvO te kunnen behalen, moet je voldoen aan de eindtermen van het competentiegebied ‘Uitvoeren van onderwijs’ uit de BKO-eindtermen die door de UU zijn opgesteld. Hiervoor is ervaring nodig met geven van onderwijs en begeleiden van studenten. Ook dien je relevante didactische scholing te hebben gevolgd. Tot slot wordt er verwacht dat je studentevaluaties, onderwijsobservaties van jouw onderwijs, jouw onderwijsobservaties van collega-docenten en voorbeelden van door jou ontwikkeld onderwijsmateriaal laat zien.

De onderwijservaringseisen zijn, n.a.v. de evaluatie, per 1 juni 2024 voor een groot deel vervangen door richtlijnen.

Wat blijft er onveranderd in de eisen voor de UvO? 

 • Gevarieerde onderwijservaring bestaande uit: 
   • Groepsonderwijs, ervaring met minimaal twee onderwijstaken/vormen. 
   • Individuele begeleiding van lerenden. 

Wat is er veranderd in de eisen voor de UvO? 

 • Gevarieerde onderwijservaring: hiervoor zijn nu richtlijnen in plaats van eisen 
 • De bijlagen 
  • Voor feedback en evaluaties gelden geen specifieke aantallen.  
  • Voor zelfontwikkeld onderwijsmateriaal is het toevoegen van één voorbeeld gewenst.  

Wat zijn de UvO-onderwijservaringsrichtlijnen? 

 • Gevarieerde onderwijservaring, ervaring met minimaal twee onderwijstaken/vormen.
  • Voor de aantallen (hoorcollege, werkgroeponderwijs etc.) zijn richtlijnen opgesteld. 
 • Individuele begeleiding van lerenden. 
  • Wat eerder een eis was, is nu een richtlijn geworden.  

Aanvullende informatie:

Nieuw UvO-portfoliomodel 2024 

Per juni 2024 zal een nieuw UvO-portfoliomodel in gebruik worden genomen. Kandidaten die het portfoliomodel ‘2022_Deelkwalificatie UvO-portfoliomodel ’ gebruiken, hebben de keuze deze te blijven gebruiken of over te stappen naar het nieuwe UvO-portfoliomodel van 2024. Het nieuwe model sluit beter aan bij de UvO-competenties en is door gerichte vragen meer behulpzaam bij de reflecties.  
UvO portfolio format 2024

Didactische scholing

Om aan de eis van didactische scholing te voldoen zijn er twee routes mogelijk: de UVO-leergang of een zelf samengesteld trainingspakket. Het is aan jou om te bepalen welke route voor jou het meest passend is. Tijdens de intake zal de onderwijskundig adviseur de voor- en nadelen met je bespreken. Aanmelden voor de leergang of een samengesteld trainingspakket kan via het digitale inschrijfformulier.

Voor het behalen van de deelkwalificatie Uitvoeren van Onderwijs zijn 5 dagdelen didactische scholing vereist. Maak voor een samengesteld trainingspakket een keuze uit ons aanbod per competentie:

 1. Uitvoeren van onderwijs 
  • Activerend onderwijs (1 dagdeel)
  • Ontwerpen van onderwijs (2 dagdelen)
  • Onderwijs in kleine groepen (2 dagdelen)
  • Presenteren voor grote groepen (2 dagdelen)
 2.  Individuele begeleiding
  • Begeleiden van individuele studenten (2 dagdelen)

Evaluaties

Om evaluaties van studenten te verzamelen, kun je gebruik maken van verschillende mogelijkheden: zoals de gebruikelijke onderwijsevaluaties en feedback en onderwijs observatie formulieren (zie onderaan deze pagina of snel via drop down menu).

Je onderwijservaring dien je te omschrijven in het Onderwijs CV. Daarbij vermeld je inhoud, vorm en doelgroep. In het portfoliomodel zit hiervoor een opzet.

Behalen van de deelkwalificatie UvO

Plan eerst een intakegesprek om te zien of een UvO voor jou haalbaar is!

Om aan te tonen dat je aan de eisen voor de deelkwalificatie UvO voldoet, stel je een portfolio samen. Hiervoor is een portfolioformat beschikbaar; dit is een deel van het portfolio voor de volledige BKO.

Als je meent aan alle eisen te voldoen en je portfolio hebt samengesteld:

 1. meld je je aan voor het beoordelingstraject. Wanneer je de leergang Uitvoeren van onderwijs via het UMC Utrecht gevolgd hebt, is dit beoordelingstraject onderdeel van de leergang (en zijn er geen kosten aan verbonden). Kosten voor het beoordelingstraject voor andere kandidaten staan op het aanmeldformulier vermeld
 2. lever je het volledige concept portfolio digitaal in als twee pdf-bestanden (één pdf-bestand met het portfolio en één pdf-bestand met daarin de bijlagen) bij docentprofessionalisering@umcutrecht.nl.
  Je ontvangt dan via de mail inhoudelijke feedback van een van de onderwijskundig adviseurs
 3. na het verwerken van de ontvangen feedback, dien je de definitieve versie in van het portfolio.
 4. daarna volgt de schriftelijke beoordeling van de definitieve versie van je portfolio. Dit wordt gedaan door een ervaren docent en beoordelaar uit de Raad van Beoordelaren
 5. als je overtuigend aantoont dat je aan de eindtermen voldoet, ontvang je namens de faculteit Geneeskunde het UU-certificaat voor de deelkwalificatie Uitvoeren van Onderwijs

Doorontwikkelen naar de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

Na het behalen van de deelkwalificatie 'Uitvoeren van Onderwijs' kun je je doorontwikkelen naar de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Hiervoor is aanvullende didactische scholing nodig over- en ervaring met het ontwerpen van onderwijs en toetsing. Met deze didactische kennis, inzichten en opgedane ervaringen, schrijf je aan het BKO-portfolio. Dit dient te worden gedaan binnen het volgende BKO-portfoliomodel. Bij de beoordeling van de deelkwalificatie ‘Uitvoeren van Onderwijs’ is de competentie Uitvoeren van onderwijs reeds voldoende beoordeeld. Er kunnen tijdens het BKO-beoordelingsgesprek wel vragen worden gesteld over deze competentie, omdat er ook samenhang hiermee is met de andere competentiegebieden. Je kopieert dit onderdeel uit het UvO-portfolio naar het deel in het BKO-portfolio. Je mag dit onderdeel in het BKO-portfolio aanvullen met nieuwe kennis, ervaringen en inzichten. 

Jouw professionele ontwikkeling als docent is niet gestopt na het behalen van je deelkwalificatie ‘Uitvoeren van Onderwijs’, daarom vragen we je in het BKO-portfolio nogmaals hierop te reflecteren. 

Na indienen van het conceptportfolio, volgt het reguliere feedback- en beoordelingstraject van de BKO (met de daarbij behorende kosten).

Kwalificatie Klinisch Onderwijs (KKO) uitklapper, klik om te openen

Wat en voor wie is een KKO?

Een Kwalificatie Klinisch Onderwijs (KKO) is door het UMC Utrecht speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij en affiniteit hebben met het opleiden in de klinische werksetting. Deze zorgprofessionals vervullen allerlei opleidingstaken op de werkvloer en willen zich hier verder in ontwikkelen. Ze fungeren o.a. als rolmodel, coach, supervisor, begeleider, beoordelaar en bed-side teacher in uiteenlopende settings. Werkplekleren staat bij deze kwalificatie centraal. Binnen het UMC Utrecht is voor deze medewerkers de KKO gelijkwaardig, maar niet gelijkvormig aan de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO).  

De KKO gekwalificeerde klinisch docent beschikt over erkende vaardigheden in de uitvoering van klinisch onderwijs (opleiden op de werkplek, begeleiden van studenten en assistenten en opleiden in teamverband), kan opleidingssituaties in de kliniek ontwerpen en kan op de klinische werkplek studenten en assistenten feedback geven en beoordelen.

Eisen KKO

Om de Kwalificatie Klinisch Onderwijs te kunnen behalen, moet je in beginsel een vast dienstverband hebben bij het UMC Utrecht, voldoen aan alle eindtermen die door het UMC Utrecht voor de KKO zijn opgesteld. Hiervoor is onder andere ervaring nodig met het ontwerpen van klinische onderwijs- /opleidingssituaties, het uitvoeren van klinisch onderwijs, het feedback geven en beoordelen in de klinische werksetting. Ook is didactische scholing (gericht op de klinische werksetting) nodig en wordt er verwacht dat je het volgende toevoegt aan je portfolio: studentevaluaties, observaties van jouw klinisch onderwijs, jouw observaties bij klinische collega docenten en voorbeelden van door jou ontwikkeld klinisch opleidings- en beoordelingsmateriaal.

Behalen van de KKO

Plan eerst een intakegesprek om te zien of een KKO voor jou passend dan wel haalbaar is!

Om aan te tonen dat je aan de eisen voor de KKO voldoet, stel je een portfolio samen. Hiervoor is een portfoliomodel beschikbaar, deze wordt tijdens de leergang uitgereikt.

Om aan de eis van didactische scholing te voldoen is vooralsnog één route mogelijk: de KKO-leergang. Op termijn zal dit ook mogelijk zijn door zelf een trainingspakket samen te stellen.

Als je meent aan alle eisen te voldoen en je portfolio hebt samengesteld:

 1. meld je je aan voor het beoordelingstraject (check hierbij de vereiste deadlines voor het indienen van het concept en definitief portfolio)
 2. lever je het volledige concept portfolio digitaal in als twee pdf-bestanden (één pdf-bestand met het portfolio en één pdf-bestand met daarin de bijlagen) bij docentprofessionalisering@umcutrecht.nl.
  Je ontvangt dan via de mail inhoudelijke feedback van een van de onderwijskundig adviseurs
 3. na het verwerken van de ontvangen feedback, dien je de definitieve versie in van het portfolio. Als alles compleet is, kun je opgaan voor het beoordelingsgesprek. Dat gesprek wordt gevoerd met twee ervaren docenten uit de Raad van Beoordelaren en wordt begeleid door een onderwijskundig adviseur
 4. als je ook in het gesprek laat zien dat je aan de eisen voldoet, ontvang je namens de faculteit Geneeskunde het UU-certificaat voor de Kwalificatie Klinisch Onderwijs (KKO)

Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) uitklapper, klik om te openen

Wat en voor wie is een SKO?

De SKO-kwalificatie bouwt voort op de BKO en is verplicht voor alle medewerkers met een aanstelling als onderwijs UHD (associate professor teaching) of als onderwijshoogleraar. Daarnaast is deze kwalificatie verplicht voor medewerkers (1) in vaste dienst van het UMCU én (2) aangesteld als UHD/schaal 13 of hoger én (3) die een structurele taak in universitair onderwijs van minimaal 0,2 fte op jaarbasis vervullen én (4) daarin een formele leidinggevende of coördinerende rol hebben. (Alleen als aan alle vier de voorwaarden is voldaan geldt de verplichting!)

Denk bij een coördinerende/leidinggevende rol bijvoorbeeld aan opleidingscoördinatoren, coördinatoren van een studieonderdeel, leden van een curriculum-, blok- en/of lijncommissie of leden van een Opleidingsraad of Examencommissie.

De SKO-gekwalificeerde docent beschikt – naast de vaardigheden die horen bij de basiskwalificatie – over erkende vaardigheden in de ontwikkeling en coördinatie van onderwijs en heeft ook aantoonbare onderwijskundige expertise. Zo kan die onderwijsactiviteiten op cursusoverstijgend niveau coördineren, als examinator optreden en docenten aansturen, trainen, begeleiden en superviseren.

Eisen SKO

Om een SKO te kunnen behalen moet je voldoen aan alle eindtermen die door de UU voor de SKO zijn opgesteld. Hiervoor is ervaring nodig met zowel innovatief ontwerpen van onderwijs en toetsing, als uitvoeren van onderwijs, toetsing en beoordeling vanuit een actuele kennis over onderwijs. Daarnaast wordt een onderbouwde visie op (een specifiek aspect van) universitair onderwijs en bijdragen op cursusoverstijgend niveau verwacht. Ook is didactische scholing nodig en wordt er verwacht dat je in aanvulling op je BKO nogmaals studentevaluaties, onderwijsobservaties van jouw onderwijs, jouw onderwijsobservaties van collega-docenten en voorbeelden van door jou ontwikkeld onderwijs- en toetsmateriaal laat zien.
Onderwijservaringseisen SKO

Starten met SKO traject

Wil je meer informatie over de stap van BKO naar SKO? Meld je dan aan voor de startbijeenkomst van de UU.

Lees ook de Tips en tricks voor het schrijven van je SKO.

 Didactische scholing SKO 

Om aan de eis van didactische scholing stel je zelf een samengesteld trainingspakket samen. Je kan kiezen uit trainingen vanuit het aanbod docentprofessionalisering van het UMC Utrecht, het aanbod van de Universiteit Utrecht (UU), het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT) of aanbod elders.  
 
Advies trainingen docentprofessionalisering UMC Utrecht: 

 • Begeleiden van individuele studenten 
 • Toetsing voor examinatoren 
 • Bias en onderwijs: wat hebben die twee met elkaar te maken? 
 • Beeldcoaching 
 • Coaching on the job 

inschrijfformulier docenttrainingen UMCU

Aanbod Onderwijsadvies & Training UU: 

 • Van BKO naar SKO (startbijeenkomst) 
 • SKO-portfolio traject (feedbackbijeenkomsten) 
 • Module kwaliteitszorg 
 • Module onderwijskundig leiderschap 
 • Module scholarly teaching 

Aanbod Centre for Teaching and Learning

 • Interdisciplinary Teaching Programme 
 • Course Didactics for Continuing Education 
 • Community Engaged Learning course 
 • Events, zoals de Onderwijsparade of onderwijscongressen 

Evaluaties 

Om evaluaties van studenten te verzamelen, kun je gebruik maken van verschillende mogelijkheden: zoals de gebruikelijke onderwijsevaluaties en feedback- en onderwijsobservatieformulieren (zie onderaan deze pagina of snel via drop down menu). 

Je onderwijservaring dien je te omschrijven in het onderwijs-CV. Daarbij vermeld je inhoud, vorm en doelgroep. In het portfoliomodel zit hiervoor een opzet. 

Behalen van een SKO

Om aan te tonen dat je aan de eisen voor de SKO voldoet, stel je een portfolio samen. Hiervoor is een portfoliomodel beschikbaar. 

Om aan de eis van didactische scholing te voldoen stel je zelf een trainingspakket samen.

Als je meent aan alle eisen te voldoen en je portfolio hebt samengesteld:

 1. meld je je aan voor het beoordelingstraject (check hierbij de vereiste deadlines voor het indienen van het concept en definitief portfolio)
 2. lever je het volledige concept portfolio digitaal in als twee pdf-bestanden (één pdf-bestand met het portfolio en één pdf-bestand met daarin de bijlagen) bij docentprofessionalisering@umcutrecht.nl.
  Je ontvangt dan via de mail inhoudelijke feedback van een van de onderwijskundig adviseurs
 3. na het verwerken van de ontvangen feedback, dien je de definitieve versie in van het portfolio. Als alles compleet is, kun je opgaan voor het beoordelingsgesprek. Dat gesprek wordt gevoerd met twee ervaren docenten uit de Raad van Beoordelaren en wordt begeleid door een onderwijskundig adviseur
 4. als je ook in het gesprek laat zien dat je aan de eisen voldoet, ontvang je namens de faculteit Geneeskunde het UU-certificaat voor de Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO).

Kosten van onderwijskwalificatie trajecten uitklapper, klik om te openen

De totale kosten van een onderwijskwalificatie traject worden bepaald door

 1. Didactische scholing
  De didactische scholing kan door de kandidaat zelf bepaald worden, waardoor de tarieven kunnen variëren. 
 2. Het beoordelingstraject
  Het beoordelingstraject bestaat uit het ontvangen van feedback op de concept versie van het portfolio, een controle van de kwantitatieve eisen van de definitieve versie van het portfolio en een mondeling beoordelingsgesprek De kosten voor de beoordelingstrajecten staan vermeld bij informatie over de beoordelingsweken.

Beoordelingsweken uitklapper, klik om te openen

Voor informatie over de beoordelingsweken en bijbehorende deadlines voor het indienen van het portfolio

Beoordelingsweken


FAQ - Veel gestelde vragen

Wat zijn de nieuwe BKO eisen (met ingang van 1 oktober 2023), wat verandert er?

Een kennisclip met uitgebreide informatie en het nieuwe BKO portfolio zijn te vinden op de website: klik hier voor directe link.

Wat zijn de kosten voor de onderwijskwalificatie trajecten?

Een onderwijskwalificatie traject bestaat uit didactische scholing (losse modules of leergang) en een beoordelingstraject. Meer informatie is te lezen via de link in hoofdmenu rechts): kosten van onderwijskwalificatie trajecten

Hoe kan ik verschillende bestanden van mijn portfolio in 1 pdf krijgen?

Klik hier voor meer informatie over het samenvoegen tot 1 pdf

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet