Terug

Kwaliteitsstatuut Psychiatrie

Kwaliteitsstatuut Psychiatrie

Patiëntfolder

Wat kunt u van ons verwachten?

Algemene informatie uitklapper, klik om te openen

In dit kwaliteitsstatuut vindt u informatie over hoe de zorg op de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht is vormgegeven. Iedere GGZ-instelling beschikt over een kwaliteitsstatuut. Het helpt u om een goede keuze te maken van welke instelling u zorg wilt ontvangen.

Adresgegevens

UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Website specialisme Psychiatrie

KvK nummer: 30 24 41 97
AGB-code: 54 54 00 03

Contactpersoon m.b.t. kwaliteitsstatuut: Mw. F. Muller, Hoofd Zorg
email: psystafsecretariaat@umcutrecht.nl
Telefoon: 088 755 6320 of 06 511 77 886

Wie zijn wij?

De afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht biedt hoog specialistische geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (alle leeftijden). Deze zorg bieden we vanuit een polikliniek voor diagnostiek en/of behandeling en een kliniek voor verblijf, diagnostiek en/of behandeling. We werken hierbij nauw samen met diverse zorgaanbieders, zowel regionaal als landelijk.

De afdeling bestaat uit vier zorglijnen. Uw verhaal, kwetsbaarheden, (ernst van) klachten en uw zorgvraag bepalen binnen welke zorglijn u het beste behandeld kunt worden.

 • Zorglijn A1 Affectieve en Psychotische stoornissen
  Op deze zorglijn bieden wij diagnostiek en behandeling aan volwassenen met een stemmingsstoornis of een psychotische stoornis. Ook zien wij mensen voor een second opinion.
 • Zorglijn A2 Acuut en Intensieve Zorg
  Op deze zorglijn bieden wij acuut intensieve zorg en veiligheid aan mensen die een ernstige psychische crisis doormaken en voor wie een gesloten opname nodig is, bijvoorbeeld als verblijf in de thuissituatie niet meer verantwoord is. Wij richten ons op jongeren (12 tot 18 jaar) en volwassenen (18+). De behandeling is erop gericht uw eigen regie te laten hervinden en herstel mogelijk te maken. De behandeling kan daarnaast bestaan uit diagnostiek (of een second opinion).
 • Zorglijn A3 Diagnostiek en Vroege psychose
  Op deze zorglijn bieden wij diagnostiek en behandeling aan mensen met (het vermoeden van) een psychosegevoeligheid ofwel een eerste psychose. Met psychose bedoelen we een toestand waarbij iemand gevoelens, indrukken en waarnemingen kan ervaren die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. We sluiten de zorg zoveel mogelijk aan op het stadium van de psychose waarin u zich bevindt (en helpen u grip op de realiteit terug te krijgen). Tevens is er aandacht voor middelengebruik, wanneer dit aan de orde is.
 • Zorglijn A4 Ontwikkeling in Perspectief
  Op deze zorglijn bieden wij hulp aan kinderen (van 0 tot 12 jaar) en hun ouders/verzorgers, waarbij de ontwikkeling van kind en gezin onder druk staat of stagneert. Wij streven ernaar samen met het kind, het gezin en het netwerk te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen en weer tot gezonde ontwikkeling te komen.
De afdeling psychiatrie

Welke vormen van zorg bieden wij?

Elke zorglijn heeft klinische en poliklinische specialistische GGZ. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er tevens een dagbehandeling en ‘zorg op maat’ waarbij ook een combinatie van (dag)klinische en poliklinische zorg mogelijk is.

We hebben een Wvggz-functie. Dit betekent dat we de verschillende vormen van verplichte zorg in het kader van de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) bieden, zie hiervoor het locatieregister. Het UMC Utrecht is niet geregistreerd als locatie in het kader van de Wet Zorg en Dwang (WZD). De verplichte zorg die wij bieden geldt voor mensen die wonen in de regio Utrecht en voor mensen die elders in het land niet (acuut) terecht kunnen. 

Wilt u meer informatie over de afdeling Psychiatrie of de verschillende zorglijnen? U kunt dit vinden op onze website.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij vinden het belangrijk dat er met u en uw naasten samen gewerkt wordt aan de doelen die we met elkaar hebben afgesproken en die staan beschreven in de behandelovereenkomst. Bij de klinische behandeling ligt de nadruk op een zo groot mogelijk herstel, het verminderen van symptomen, het versterken van de zelfstandigheid en stabilisatie. 

De behandeling wordt persoonlijk op uw situatie afgestemd. De onderzoeken en interventies die worden toegepast zijn uiteenlopend, innovatief en wetenschappelijk verantwoord. Indien gewenst en mogelijk worden onderzoeken en interventies gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. 

Wie is de regiebehandelaar?

Tijdens uw behandeling is de psychiater de regiebehandelaar en verantwoordelijk voor de coördinatie van het zorgproces. Dit is vooral belangrijk wanneer meerdere partijen bij uw behandeling betrokken zijn. 

Uw vaste eerste aanspreekpunt is vaak de psychiater of de arts-assistent in opleiding tot psychiater. 

Met wie werken wij samen? 

Wij werken nauw samen met andere specialismen binnen het UMC Utrecht of het Wilhelmina Kinderziekenhuis en met zorgaanbieders in de regio, zoals huisartsen, gezondheidscentra, jeugdhulp (bv. KOOS en Spoor030), GGZ organisaties (bv. Altrecht, GGZ Centraal), PAAZ en andere UMC ’s.

Binnen de afdeling werken we met de Patiëntenadviesgroep (PAG) en de Familieadviesgroep (FAG). Zij vertegenwoordigen het perspectief van de patiënt en de familie en adviseren ons de zorg zoveel mogelijk te laten aansluiten op hun voorkeuren en behoeften. Patiënten en familieleden hebben unieke kennis en ervaringen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van onze zorg. We werken samen met de PAG en FAG bij projecten, organisatie of kwaliteit van zorg, onderzoek, onderwijs, beleid en innovaties. 

Enkele voorbeelden van samenwerking:

 • Met Altrecht heeft de jeugdkliniek bijvoorbeeld een zogenoemde Bed-Op-Recept (BOR) samenwerking. Wanneer patiënten die bij Altrecht onder behandeling zijn niet in hun eigen omgeving kunnen verblijven, worden zij voor één nachtopname naar het UMC Utrecht verwezen. Deze verwijzing vindt altijd plaats op initiatief van de patiënt. Ook andersom is mogelijk: patiënten die in behandeling zijn bij het UMC Utrecht kunnen gebruikmaken van dagvoorzieningen elders.
 • Het UMC Utrecht neemt deel aan het netwerkzorg project Psynet. Een digitaal platform waar patiënten hun eigen netwerk van zorgverleners beheren. De aangesloten netwerkpartners werken samen door informatie te delen voor optimale zorgverlening aan de patiënt. In het netwerk PsyNet nemen o.a. deel: Altrecht, HUS (Huisartsen Utrecht Stad), Incluzio (sociale wijkteams), Jellinek (verslavingszorg), Lister (beschermd wonen) en Steunpunt GGZ (crisiskaart).

Hoe hebben wij de zorg georganiseerd? uitklapper, klik om te openen

Het is belangrijk dat u goede zorg krijgt aangeboden. Daarom zorgen wij dat onze zorgverleners:

 • bekwaam en bevoegd zijn, 
 • hun deskundigheid op peil houden, 
 • handelen volgens zorgstandaarden en richtlijnen. 

Bekwaam- en bevoegdheden

De afdeling Personeelszaken controleert of iemand de juiste diploma’s heeft als men bij het UMC Utrecht komt werken. Dit gebeurt volgens de eisen die in de functiebeschrijving zijn vastgelegd. Daarnaast wordt de BIG-registratie of registratie bij de beroepsgroep gecontroleerd. 

Er is jaarlijks controle op de (her)registratie van alle zorgverleners in de wet BIG of in de jeugdkwaliteitswet. Voor beide wetten geldt dat men aan een aantal eisen moet voldoen voor (her)registratie.

De bekwaamheid -of iemand zijn ervaring op peil heeft gehouden- wordt steeds in de praktijk beoordeeld. Jaarlijks moeten alle zorgverleners aantonen dat zij de verplichte scholing hebben gevolgd en bekwaam zijn tot het uitvoeren van handelingen. Dit wordt vastgelegd in het personeelsdossier en voor de medici tevens in het accreditatie programma GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie).

Er wordt gewerkt met een jaarlijkse beoordelingscyclus waarin planning, voortgang en beoordeling aan bod komen. 

Hoe houden zorgverleners hun deskundigheid op peil?

Per discipline is er een verplicht bijscholingsprogramma. De afdeling maakt ieder jaar een opleidingsplan en stelt budget beschikbaar zodat de zorgverleners zich kunnen (bij)scholen om hun deskundigheid op peil te houden. 

Daarnaast worden er jaarlijks scholingsdagen georganiseerd voor alle verpleegkundigen en groepsleiders. Voor hen is er een structureel aanbod van (verplichte) training, aangaande agressiehantering (Trifier), Basic life support, verpleegtechnische vaardigheden en werken volgens het High & Intensive Care Model. Jeugdhulpverleners zijn SKJ geregistreerd en volgen bijbehorende scholing en intervisie. Daarnaast is er een divers aanbod van e-learnings. 

Er is een online protocollen-omgeving die zorgprofessionals permanent kunnen raadplegen. 

Voor de medici is er een medisch specialisten budget. Daarnaast worden er scholingen georganiseerd, te denken valt aan; klinische lessen, casuïstiek- en complicatiebesprekingen, het houden van klinische rondes, etc. Door het opleiden van artsen tot psychiater, de coschappen van medisch studenten en de verscheidenheid aan stagiaires van de verschillende disciplines, is opleiden een wezenlijk onderdeel van het werk van alle zorgverleners.

Zorgstandaarden en richtlijnen

Wij verlangen van hulpverleners dat zij kennis hebben van de professionele standaarden binnen het vakgebied en dat zij hiernaar handelen. Professionele standaarden worden opgesteld door beroepsgroepen, op basis van actuele (wetenschappelijke) kennis. Ze leggen de behandeling bij bepaalde klachten vast en hoe beroepsbeoefenaren in de zorg zich horen te gedragen. 

Daarnaast is het UMC Utrecht geaccrediteerd door de Joint Commission International (JCI). De JCI toetst op patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Intern worden alle afdelingen minimaal eens per jaar getoetst aan deze standaard met interne audits. Daarnaast controleren wij iedere maand verschillende zaken op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit presenteren wij via een interne website aan de leidinggevenden en belangrijke werkgroepen. Op basis van de resultaten stellen de afdelingen verbeterprojecten op. 

Zorgprogramma's

Op de afdeling psychiatrie wordt gewerkt met zorgprogramma’s die voor de specifieke doelgroepen zijn opgesteld. Hierin staat beschreven hoe de zorg wordt vormgegeven; van intake, diagnose, behandeling, tot ontslag en nazorg. De zorgprogramma’s zijn zodanig ingericht dat Zorg, Onderzoek en Onderwijs met elkaar gecombineerd kunnen worden. 

Op de website is informatie en uitleg te vinden over alle verschillende zorgprogramma’s.

Het professioneel statuut

De verantwoordelijkheden van de behandelaren zijn vastgelegd in een professioneel statuut in de CAO Universitair Medische Centra. U kunt dit document hier vinden (professioneel statuut = pagina 114-119).

Hoe werken behandelaren met elkaar samen?

Binnen de afdeling psychiatrie werken we nauw met elkaar samen met behoud van ieders professionele expertise. Op het moment dat we geen overeenstemming bereiken over een behandeling, regelen we eenvoudig een andere collega die meedenkt. Inhoudelijk gaan we in overleg tijdens formele momenten, zoals de casuïstiekbesprekingen, klinische rondes, grote visites en de complicatiebesprekingen.

Op de klinieken is er dagelijkse een ochtendrapport, waar het beleid voor die dag per patiënt wordt doorgenomen. Verslaglegging hiervan vindt plaats in het Elektronisch Patiënten dossier (EPD).

Meerdere keren per week is er een multidisciplinair overleg (MDO) waar we uitgebreider stil staan bij het beleid en zorgproces.

Ook werken we met Zorgafstemmingsgesprekken (ZAG). Het doel van een zorgafstemmingsgesprek is het zorgen voor een goede afstemming en samenwerking tussen u, uw naasten, het ambulante team, het klinische team en eventuele andere betrokken professionals (ook wel uw ‘zorgnetwerk’ genoemd) voor optimale herstelondersteuning en aansluiting van zorg. Herstellen kunt u deels in het ziekenhuis, maar het beste thuis in uw eigen omgeving. Daarom is het belangrijk dat hulpverleners en/of mensen uit uw netwerk betrokken zijn bij uw behandeling.

Het ZAG vindt structureel (wekelijks of 2 wekelijks) plaats met betrokkenen uit uw zorgnetwerk. Soms staat het ZAG volledig in het teken van uw behandelplan voor de tijd dat u opgenomen bent. Dan spreken we ook wel over een behandelplanbespreking. Voorafgaand aan de bespreking maakt iedere discipline een verslag. Ook aan patiënt en familie wordt gevraagd dit te doen. Alle verslaglegging inclusief het verslag van de BHP-bespreking kent een vast format, zodat alle levensdomeinen aan bod komen en worden vastgelegd.

Zorgpadkaart Psychiatrie

Afbeelding: voorbeeld van een Zorgpadkaart

Gedurende uw behandeling kijken we dagelijks naar welke zorg op dat moment voor u nodig en passend is. We houden rekening met uw behoeften en hersteldoelen. Ook bij het bepalen van eventuele vervolgbehandeling of nazorg. Dat kan zijn intern (op een van de andere klinieken) of u wordt terugverwezen naar uw verwijzer.

Omgang met uw gegevens en het dossiervorming

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers van het UMC Utrecht hebben een beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alleen aan anderen verstrekken als u daar toestemming voor geeft. Als het nodig is voor uw behandeling mogen de betrokkenen wel onderling gegevens uitwisselen. Dit zal uw behandelend arts met u overleggen. 

Er zijn situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, bijvoorbeeld bij kindermishandeling of huiselijk geweld. We werken in zulke gevallen volgens de richtlijnen en meldcodes van de beroepsgroep. In zo’n geval vragen wij bij de zorgverzekeraar het stappenplan ‘materiële controle’ en het controleplan op. Meer informatie over uw privacy kunt u vinden op onze website.

Het patiëntenportaal

Het patiëntenportaal is een beveiligde website waarbinnen u toegang hebt tot uw medische informatie. U vindt er informatie over uw behandeling en uw zorgverleners in het UMC Utrecht. U ziet bijvoorbeeld welke afspraken u hebt en wat uw laboratoriumuitslagen zijn. Ook kunt u uw eigen dossier lezen en vragen stellen aan uw arts. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link.

Ontvangt uw familie informatie over uw behandeling? 

We vinden het belangrijk dat uw naasten betrokken worden bij uw behandeling, omdat wij denken dat dat een positief effect heeft op uw behandeling. Uw naaste familie krijgen alleen informatie over uw behandeling, als u dat goed vindt. Bent u hier op tegen, dan heeft uw familie wel recht op informatie over onze algemene werkwijze. Wij geven geen informatie over uw behandeling, tenzij dit nodig is bij een crisissituatie.

Klachten- en geschillenregeling

Als u een klacht heeft, horen wij dat graag. We willen graag weten wat we beter kunnen doen. U kunt uw klacht bespreken met uw behandelaar.

U kunt met uw klachten ook terecht bij de klachtencommissie van het UMC Utrecht of de patiëntvertrouwenspersoon. Voor Wvggz klachten kunt u terecht bij de regionale GGZ Klachtencommissie Patiënten en Naasten Utrecht (GKPNU). Het e-mailadres van deze commissie is: klachtencommissiepatienten@utrechtggz.nl. Op de website van de klachtencommissie vindt u meer informatie.

Behandeling uitklapper, klik om te openen

Wachttijd voor intake en behandeling

Het UMC Utrecht doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Op veel plekken lukt dat, op andere plekken zijn wachttijden helaas langer dan wij zouden willen. Vanzelfsprekend zijn er bij acute psychiatrie geen wachttijden. Meer informatie over wachttijden bij de psychiatrie vindt u hier.

Aanmelding en intake

Het Advies- en Aanmeldteam bestaat uit inhoudsdeskundigen van verschillende disciplines. De psychiaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en systeembegeleiders geven intercollegiaal advies en begeleiden iedere verwijzing. Er wordt meegedacht over de meest geschikte behandelplek. Mocht u naar ons verwezen worden, dan koppelt het team iedere patiënt direct aan een psychiater met de juiste expertise. Door deze strakke organisatie zijn er zeer korte wachtlijsten en krijgt u direct een uitnodiging voor een intake bij de juiste persoon. 

De aanmelding gaat via digitale aanmeldformulier. Het Advies- en Aanmeldteam is op werkdagen van 08.00u tot 17.00u telefonisch te bereiken. Buiten kantooruren wordt het nummer doorgezet naar de acute opnameafdeling. U wordt door uw eigen verwijzer op de hoogte gebracht van de aanmelding. Bij een acute opname wordt u direct geïnformeerd door het advies- en aanmeldteam. Bij een reguliere aanmelding ontvangt u een uitnodigingsbrief voor een intakegesprek.

Diagnose

Het advies- en aanmeldteam informeert u en nodigt u uit voor een intake gesprek. De behandelend psychiater van de afdeling waar u wordt opgenomen is regiebehandelaar en spreek u en uw naasten/familie. Wanneer u wordt opgenomen start de diagnostiekfase, hierbij zijn meerdere disciplines betrokken.

Behandeling

Na het intakegesprek volgt op de dag van opname een opnamegesprek. Dit gesprek is met u en uw naasten, de regiebehandelaar en een verpleegkundige van de afdeling. Gezamenlijk worden opname-/behandeldoelen geformuleerd en opgesteld. 

Hierbij worden algemene behandeldoelen opgesteld, alsmede kortdurende verpleegdoelen voor de verpleging. Gezamenlijk wordt gekeken welke modules u zal volgen gedurende de opname.

Wekelijks is er een bespreking waarin de voortgang van de opname met u wordt doorgesproken. Eens in de zes weken is een behandelplanbespreking met meerder disciplines. Iedere behandelplanbespreking worden naasten/familie en verwijzer uitgenodigd om bij de bespreking aanwezig te zijn.

Afsluiting

U krijgt voordat hij met ontslag gaat een ontslaggesprek met de behandelend arts /psychiater. Tijdens dit gesprek worden resultaten van behandeling met u doorgenomen en krijgt u instructies mee ten aanzien van leefgewoontes, eventueel medicijngebruik en uitleg over de vervolgbehandeling. 

U krijgt bij ontslag de voorlopige ontslagbrief mee. De verwijzer is al in een eerder stadium zowel telefonische als schriftelijk geïnformeerd. Binnen 14 dagen na ontslag ontvangt de huisarts en de verwijzer de definitieve ontslagbrief. U mag na ontslag altijd contact opnemen met de afdeling. Als u het op prijs stelt wordt u twee weken na ontslag actief benaderd door een zorgverlener met de vraag of alles zoals afgesproken loopt. 

Een terugval of crisis nadat uw behandeling is afgesloten

U krijgt in het ontslaggesprek uitleg over het handelen bij terugval na afsluiting van de behandeling. Dit staat ook vermeld in een brief. Er wordt uitgelegd dat u bij een eventuele nieuwe acute crisis de huisarts en, buiten kantoortijden, de huisartsenpost om hulp kunt vragen. Dit geldt ook na afsluiting van behandeling.

Bij een terugval of een crisis kunt u zich opnieuw bij ons melden. Als u na ontslag uit het UMC een nieuwe regiebehandelaar heeft gekregen, meldt u zich daar. Indien nodig kan uw regiebehandelaar ons weer benaderen. Afhankelijk van de tijd na eerdere afsluiting van het dossier, kan een verwijsbrief van de huisarts nodig zijn. 

Meten van tevredenheid van de zorg

Het is belangrijk dat patiëntervaringen betrouwbaar worden gemeten. De PEM (Patiëntenervaringsmonitor) is hiervoor de standaard. De PEM bestaat uit vragenlijsten die ontwikkeld zijn samen met patiënten en patiëntenorganisaties. De vragenlijsten meten wat ervaringen van patiënten zijn met de zorg.

Deelname is geheel vrijwillig. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Het UMC Utrecht weet niet of u de vragenlijst wel of niet hebt ingevuld. Ook kunnen we niet achterhalen welke antwoorden u hebt gegeven. Uw ervaringen geven inzicht in wat u goed vindt gaan en wat nog beter kan. De resultaten gebruiken we om de zorg te verbeteren.

Tijdens opname gaan wij regelmatig met u in gesprek over uw ervaringen, om zo samen tot een zo optimaal mogelijke zorg te komen met elkaar.

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Psychiatrie

Telefoonnummer: 088 755 5888 Email adres: AAT@umcutrecht.nl
Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet